Hotărârea nr. 328/2020

HOTĂRÂRE privind aprobarea incheierii unui acord de parteneriat cu Asociatia Real Sports in vederea organizarii evenimentului „Cupa Iasului la Mountain Bike” ce se va desfasura in data de 3 octombrie 2020

Municipiul Iași Consiliul Local

HOTĂRÂRE

privind aprobarea incheierii unui acord de parteneriat cu Asociatia Real Sports, in vederea organizarii evenimentului „Cupa Iasului la Mountain Bike”, ce se va desfasura in data de 3 octombrie 2020

Consiliul Local al Municipiului Iași, întrunit în ședința ordinară desfasurata prin platforma online de videoconferinta în data de 31 august 2020;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia Juridică și De Disciplină a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia Economică și Financiară a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia Pentru Tineret si Sport a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Având în vedere Referatul de aprobare nr. 82872/19.08.2020, întocmit de Biroul Relatii cu Societatea Civila;

Având în vedere Raportul de specialitate nr. 83418/ 20.08.2020, întocmit de Serviciul Financiar;

Având în vedere Raportul de specialitate nr. 83790/ 21.08.2020, întocmit de Directia Juridica;

Având în vedere prevederile acordului de parteneriat (Anexa 1);

Având în vedere solicitarea inregistrata la Municipiul Iasi avand nr. 82398/18.08.2020;

Având în vedere prevederile Legii nr. 52/2003 privind transparenta decizionala in administratia publica, republicata ;

Având în vedere dispozițiile Legii privind normele de tehnică legislativă nr. 24/2000 cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere prevederile art. 129 si art. 196 alin. (1) lit. a, din Ordonanta de Urgenta nr. 57/03.07.2019, privind Codul Administrativ;

Având în vedere prevederile Ordonantei de Urgenta nr. 61 din 30 aprilie 2020, privind completarea Legii cadastrului si a publicitatii imobiliare nr. 7/1996 si pentru modificarea si completarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ;

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. Se aprobă incheierea unui acord de parteneriat (Anexa 1 care face parte integranta din prezenta hotarare) intre Municipiul Iasi si Asociatia Real Sports, in vederea organizarii evenimentului „Cupa Iasului la Mountain Bike”, ce se va desfasura in data de 3 octombrie 2020.

Art. 2. Se imputerniceste Primarul Municipiului Iași sa semneze acordul de parteneriat, conform Anexei 1 care face parte integranta din prezenta hotarare.

Art. 3. (1) Municipiul Iași va aloca suma de 45.904 lei in vederea organizarii evenimentului.

(2) Cheltuielile pentru organizarea evenimentului vor fi alocate cu respectarea normelor legale incidente din bugetul local, la capitolul bugetar 54.50.00.20.01.30.

Art. 4. Copie după prezenta hotărâre va fi comunicată: Primarului Municipiului Iași; Direcției Generale Economice și Finanțe Publice Locale, Serviciului Relații Comunitare și Politici Publice, Centrului de Informații pentru Cetățeni, Biroului Relații cu Societatea Civilă, Biroului Evenimente Publice, Direcției Juridice, Asociatiei Real Sports si Instituției Prefectului Județului Iași.

Art. 5. (1) Punerea în aplicare a prevederilor prezentei hotărâri va fi asigurată intotdeauna cu respectarea cadrului legal incident de Direcția Generală Economică și Finanțe Publice Locale, Serviciul Relații Comunitare și Politici Publice, Centrul de Informații pentru Cetățeni, Direcția Juridică, Biroul Relații cu Societatea Civilă, Biroul Evenimente Publice.

(2) Aducerea la cunoștința publică a prezentei hotărâri va fi asigurată de către Centrul de Informații pentru Cetățeni.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

Contrasemneaza pentru legalitate, Secretar General, Denisa Liliana Ionașcu


Gabriel Mihai Surdu Consilier local,

Nr. 328 din 31 august 2020

Total consilieri locali

27

Prezenți

21

Pentru

21

împotrivă

0

Abțineri

0

Anexa nr. 1 la Hotararea Consiliului Local nr. 328 din 31.08.2020

ACORD DE PARTENERIAT

privind organizarea, la Iași, a evenimentului “Cupa lașului la Mountain Bike”, ce se desfasura in data de 3 octombrie 2020

În baza:

 • - HCL nr. 328 din data de 31.08.2020 privind aprobarea incheierii unui acord de parteneriat cu Asociatia Real Sports, in vederea organizarii evenimentului „Cupa Iasului la Mountain Bike”, ce se va desfasura in data de 3 octombrie 2020

 • - Adresa înregistrată cu nr. 82398/20.08.2020, înaintată de Asociația Real Sports pentru organizarea, la Iași, in parteneriat cu Municipiul Iasi, a evenimentului “Cupa Iașului la Mountain Bike”;

 • - Referatul nr. 87082/31.08.2020 privind alocarea sumei de 45.904 lei în vederea încheierii unui acord de parteneriat între Municipiului Iași și Asociația Real Sports pentru organizarea “Cupei Iașului la Mountain Bike”.

Municipiul lași, cu sediul administrativ în Iași, Bulevardul Ștefan cel Mare și Sfânt, nr. 11, 700064, cod fiscal 4541580, cont RO64TREZ24A545000200130X, Banca Trezoreria Iași, telefon 0232 - 267.582, fax 0232 - 212.000, reprezentată prin Primarul Municipiului Iași, dl. Mihai Chirica, numit în continuare ORGANlZATOR,

Și

Asociația Real Sports cu sediul în Iași, Aleea Tudor Neculai nr. 90A, ap. 3, tel 0755/935332, cod fiscal 28849651, Inregistrată la Registrul Fundațiilor cu nr. 122/A/2011, cont nr. RO R004UGBI0000722009187R0N deschis la Garanti Bank, reprezentată prin Lazar Gabriel - Președinte, în calitate de PARTENER

au convenit încheierea prezentului acord de parteneriat, cuprinzând următoarele clauze principale:

 • 1. OBlECTUL ACORDULUl DE PARTENERlAT

Art. 1 Obiectul prezentului acord îl constituie colaborarea părților în vederea organizării, la Iași, în parteneriat, a “Cupei Iașului la Mountain Bike”, ce se va desfasura in data de

3 octombrie, cu respectarea cadrului legal incident datei la care se va desfășura evenimentul.

 • 2. OBLIGAȚIILE PĂRȚILOR

Art. 2 (1) ORGANIZATORUL se obligă să organizeze “Cupa lașului la Mountain Bike”, în data de 3 octombrie, cu respectarea cadrului legal incident datei la care se va desfășura evenimentul.

 • (2) ORGANIZATORUL va demara achizitiile necesare desfasurarii evenimentului, contribuind cu suma de 45.904 lei destinată acoperirii cheltuielilor necesare implementării proiectului care face obiectul parteneriatului, conform bugetului alocat, din capitolul bugetar 54.50.00.20.01.30 - Alte servicii publice generale, poziția „Sărbători și alte evenimente publice desfășurate în municipiul Iași”, după cum urmează:

 • - Tricouri;

 • - Medalii participanti;

 • - Medalii podium;

 • - Trofee;

 • - Masă participanți și voluntari;

 • - Cronometraj și numere de concurs;

 • - 33 Premii în bani (6.600 lei).

 • (3) ORGANIZATORUL va asigura elementele de logistica necesare desfășurării Cupei Iașului la Montain Bike, după cum urmează:

 • - 1 scenă;

 • - 5 corturi;

 • - 100 garduri metalice de protecție;

 • - 3 toalete ecologice;

 • - 6 pubele pentru gunoi;

 • - cisterna cu apă cu turbojet pentru spălat biciclete;

 • - 1 autobuz pentru transportul voluntarilor;

 • - 1 generator electric.

 • (4) ORGANIZATORUL își asumă răspunderea pentru buna desfășurare a activităților prevăzute la alin. (2) si (3) din art. 2 al prezentului acord de parteneriat.

Art. 3 (1) PARTENERUL se obligă să organizeze “Cupa lașului la Mountain Bike”, în data de 3 octombrie, cu respectarea cadrului legal incident datei la care se va desfășura evenimentul.

 • (2) PARTENERUL se obligă să asigure:

 • - Înscrirea gratuită a participanților;

 • - Curățarea și marcarea traseelor;

 • - Obținerea avizelor și autorizațiilor necesare de la Direcția Silvică, Direcția de Sănătate Publică, Primării și să notifice lnspectoratul de Jandarmi, Poliția Rutieră, Serviciul de ambulanță;

 • - Înregistrarea participanților înainte de start;

 • - Voluntari și arbitri pentru trasee;

 • - Promovarea concursului pentru înscrierea participanților;

 • - Realizarea instruirii concurenților înaintea start-ului;

 • - Colectarea declarațiilor pe propria răspundere de la participanți;

 • - Distribuirea kit-urilor de start (împreună cu un reprezentant al PMI);

 • - Poarta de start/finish;

 • - Apă, fructe, batoane energizante pentru concurenti;

 • - Servicii foto-video;

 • - Sonorizare;

 • - Bannerul de concurs.

Art. 4 PARTENERUL își asumă răspunderea pentru buna desfășurare a activităților prevăzute la alin. (2) din art. 3 al prezentului acord de parteneriat.

 • 3. DURATA ȘI ÎNCETAREA ACORDULUI

Art. 5 Prezentul acord intră în vigoare din momentul semnării și este valabil până la îndeplinirea tuturor obligațiilor de către părți.

Art. 6 Prezentul acord încetează prin acordul ambelor părți, prin ajungere la termen, conform art. 1 sau în caz de forță majoră.

 • 4. FORȚA MAJORĂ

Art. 7 Forța majoră este orice împrejurare independentă de voința părților, imprevizibilă și insurmontabilă, intervenită după data încheierii prezentului Acord de parteneriat și care împiedică executarea acestuia. Sunt considerate cazuri de forță majoră, în sensul acestui articol, împrejurări care includ, dar nu se limitează la: război, revoluție, cutremur, incediu, mari indundații, apariția unor dispozitii legale care impiedică executarea acordului etc.

Art. 8 Nici una din părți nu va fi răspunzatoare pentru neexecutarea obligațiilor asumate prin prezentul acord, dacă neexecutarea este generată de un caz de forță majoră, așa cum aceasta a fost definită la Art. 7 de mai sus.

Art. 9 Partea care invocă forța majoră trebuie să anunțe cealaltă parte în termen de 2 zile calendaristice de la data apariției respectivului caz de fortă majoră și să-i comunice actele doveditoare în cel mult 5 zile calendaristice de la aceeași dată.

Art. 10 Partea care invocă forța majoră trebuie să-i comunice de îndată celeilalte părți data încetării cazului de forță majoră.

 • 5. SOLUȚIONAREA LITIGIILOR

Art. 11 Părțile vor face toate demersurile pentru a rezolva pe cale amiabilă, prin tratative directe, orice neînțelegere sau dispută care se poate ivi între ei în cadrul sau în legătură cu îndeplinirea prezentului acord.

Art. 12 Dacă părțile nu reușesc să rezolve în mod amiabil o divergență privind interpretarea, executarea sau derularea prezentului contract, fiecare poate solicita ca disputa să se soluționeze de către instanțele judecătorești din România, competente potrivit dreptului comun.

 • 6. CLAUZE FINALE

Art. 13 Orice comunicare între părți, referitoare la îndeplinirea prezentului acord, trebuie să fie transmisă în scris. Orice document scris trebuie înregistrat atât în momentul transmiterii, cât și în momentul primirii.

Art. 14 Notificarile verbale nu se iau în considerare de nici una dintre părți dacă nu sunt confirmate prin intermediul oricarei modalități care asigură confirmarea.

Art. 15 Părtile au obligația să comunice orice modificare intervenită privind datele menționate în preambulul prezentului acord, în termen de maximum 48 de ore de la data modificării.

Prezentul contract a fost încheiat la Iași, în data de _____________, în 2 exemplare, fiecare având putere de originale, câte unul pentru fiecare parte.

ORGANIZATOR

Municipiul Iași

PARTENER

Asociația Real Sports

PRIMAR

Mihai CHIRICA

PREȘEDINTE

Lazar Gabriel

Director General D.G.E.F.P.L., Maria APETROAEI

Îmi asum responsabilitatea pentru corectitudinea,

Presedinte de Sedinta Consilier local, Mihai Gabriel Surdu


legalitatea acestui înscris oficial

Director Executiv, Direcția Juridică

Cristina OȚELEANU

Am luat cunoștință de acest înscris oficial și îmi asum responsabilitatea asupra legalității

Șef Serviciu Legislație, Metodologie și Avize Legalitate

Mihaela PINTILIE

Am luat cunoștință de acest înscris oficial și îmi asum responsabilitatea asupra legalității

Șef Biroul Relații cu Societatea Civilă Alexandru CHELARU

Îmi asum responsabilitatea corectitudinii și legalității în solidar cu întocmitorul înscrisului

Întocmit, Inspector de specialitate, Leonard CANANĂU

Îmi asum responsabilitatea pentru fundamentarea, corectitudinea, legalitatea întocmirii acestui înscris