Hotărârea nr. 327/2020

HOTĂRÂRE privind revizuirea bugetului proiectului „Consolidare și refuncționalizare Palat Braunstein - Iași str. Cuza Voda nr. 2”

Municipiul Iași Consiliul Local

HOTĂRÂRE

privind revizuirea bugetului proiectului „Consolidare și refuncționalizare Palat Braunstein - Iași, str. Cuza Voda nr. 2”

Consiliul Local al Municipiului Iași, întrunit în ședința ordinară desfasurata prin platforma online de videoconferinta în data de 31 august 2020;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia Juridică și De Disciplină a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia Economică și Financiară a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Având în vedere Raportul de specialitate nr. 71932/ 20.07.2020, întocmit de Direcția Implementare Strategie Integrată de Dezvoltare Urbana;

Având în vedere Referatul de aprobare nr. 71936/20.07.2020, întocmit de Direcția Implementare Strategie Integrată de Dezvoltare Urbană;

Având în vedere prevederile Ghidului Solicitantului. Condiții specifice de accesare a fondurilor în cadrul prioritatii de investitie 5.1 proiecte nefinalizate ;

Având în vedere prevederile Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere prevederile Hotararii Guvernului nr. 907/2016 privind etapele de elaborare și conținutul-cadru al documentațiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiții finanțate din fonduri publice;

Având în vedere prevederile Hotararii Consiliului Local nr. 282/10.07.2018 privind aprobarea principalilor indicatori tehnico - economici ai obiectivului de investitii „Consolidare și refuncționalizare Palat Braunstein- Iași, str. Cuza Voda nr. 2”, a devizului general reactualizat, a proiectului si a bugetului aferent acestuia;

Având în vedere prevederile Hotararii Consiliului Local nr. 325/27.07.2018, privind modificarea art.3 și a Anexei 3 din Hotărârea Consiliului Local nr. 282/10.07.2018 prin care s-au aprobat principalii indicatori tehnico- economici ai obiectivului de investitii „Consolidare și refuncționalizare Palat Braunstein- Iași, str. Cuza Voda nr. 2”, devizul general reactualizat, proiectul si bugetul aferent acestuia;

Având în vedere prevederile Hotararii Consiliului Local nr. 347/31.08.2018 privind modificarea si completarea Hotararii Consiliului Local nr. 282/10.07.2018 privind aprobarea principalilor indicatori tehnico - economici ai obiectivului de investitii „Consolidare și refuncționalizare Palat Braunstein- Iași, str. Cuza Voda, nr. 2”, a devizului general reactualizat, a proiectului si bugetului aferent acestuia modificata prin Hotararea Consiliului Local nr. 325/27.07.2018;

Având în vedere prevederile Legii nr. 52/2003 privind transparenta decizionala in administratia publica, republicata ;

Având în vedere dispozițiile Legii privind normele de tehnică legislativă nr. 24/2000 cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere prevederile art. 129 si art. 196 alin. (1) lit. a, din Ordonanta de Urgenta nr. 57/03.07.2019, privind Codul Administrativ;

Având în vedere prevederile Ordonantei de Urgenta nr. 61 din 30 aprilie 2020, privind completarea Legii cadastrului si a publicitatii imobiliare nr. 7/1996 si pentru modificarea si completarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ;

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. Se aprobă revizuirea bugetului proiectului „Consolidare și refuncționalizare Palat Braunstein - Iași, str. Cuza Voda nr. 2” in sensul modificarii valorii cheltuielilor neeligibile cu suma de 1.833.354,27 lei fara TVA conform Anexei nr. 2 care face parte integranta din prezenta hotarare.

Art. 2. Copie după prezenta hotărâre va fi comunicată: Primarului Municipiului Iași; Direcției Implementare Strategie Integrată de Dezvoltare Urbană; Direcției Generale Tehnice și Investiții; Direcției Generale Economice și Finanțe Publice Locale si Instituției Prefectului Județului Iași.

Art. 3. (1) Punerea în aplicare a prevederilor prezentei hotărâri va fi asigurată intotdeauna cu respectarea cadrului legal incident de Direcția Implementare Strategie Integrată de Dezvoltare Urbană; Direcția Generală Tehnică și Investiții; Direcția Generală Economică și Finanțe Publice Locale.

(2) Aducerea la cunoștința publică a prezentei hotărâri va fi asigurată de către Centrul de Informații pentru Cetățeni.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

Contrasemneaza pentru legalitate, Secretar General, Denisa Liliana Ionașcu


Gabriel Mihai Surdu Consilier local,

Nr. 327 din 31 august 2020

Total consilieri locali

27

Prezenți

21

Pentru

21

împotrivă

0

Abțineri

0