Hotărârea nr. 326/2020

HOTĂRÂRE privind aprobarea Bugetului de Venituri şi Cheltuieli rectificat pe anul 2020 al S.C. SERVICII PUBLICE IAŞI S.A.

Municipiul Iași Consiliul Local

HOTĂRÂRE privind aprobarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli rectificat pe anul 2020 al S.C. SERVICII PUBLICE IAȘI S.A.

Consiliul Local al Municipiului Iași, întrunit în ședința ordinară desfasurata prin platforma online de videoconferinta în data de 31 august 2020;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia Juridică și De Disciplină a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia Economică și Financiară a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Având în vedere raportul de specialitate nr. 84560/24.08.2020 întocmit de către Direcția Generală Economică și Finanțe Publice Locale;

Având în vedere referatul de aprobare nr. 20532/25.08.2020 întocmit de către S.C. Servicii Publice S.A.;

Având în vedere Hotărârea Adunării Generale a Actionarilor a S.C.

SERVICII PUBLICE IAȘI S.A. nr.180/18.08.2020;

Având în vedere Bugetul de venituri și cheltuieli rectificat a S.C. SERVICII PUBLICE IAȘI S.A. pe anul 2020, anexele 1,2,3,4 și 5;

Având în vedere Fundamentarea Bugetului de venituri și cheltuieli rectificat pe anul 2020 a S.C.SERVICII PUBLICE IAȘI S.A.;

Având în vedere prevederile Legii nr. 5/2020, privind Bugetul de stat pe anul 2020;

Având în vedere Ordonanța de urgență nr.50/2020 privind rectificarea bugetului de stat pe anul 2020;

Având în vedere prevederile Legii nr 6/2020, privind Bugetul asigurărilor sociale pe anul 2020;

Având în vedere Ordonanța de urgență 136/2020 privind rectificarea nugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2020;

Având în vedere prevederile Ordinului Ministerului de Finanțe nr.3818/2019 privind aprobarea formatului și structurii Bugetului de venituri și cheltuieli, precum și a anexelor de fundamentare a acestuia;

Având în vedere prevederile Ordonanței Guvernului nr. 26/2013, privind întărirea disciplinei financiare la nivelul operatorilor economici la care statul sau unitățile administrativ- teritoriale sunt acționari unici ori majoritari, sau dețin direct ori indirect o participație majoritară, cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere prevederile Legii contabilității nr. 82/1991, republicată, modificată și completată;

Având în vedere prevederile Legii nr. 277/2015, privind Codul Fiscal, modificat;

Având în vedere prevederile Legii nr. 52/2003 privind transparenta decizionala in administratia publica, republicata ;

Având în vedere dispozițiile Legii privind normele de tehnică legislativă nr. 24/2000 cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere prevederile art. 129 si art. 196 alin. (1) lit. a, din Ordonanta de Urgenta nr. 57/03.07.2019, privind Codul Administrativ;

Având în vedere prevederile Ordonantei de Urgenta nr. 61 din 30 aprilie 2020, privind completarea Legii cadastrului si a publicitatii imobiliare nr. 7/1996 si pentru modificarea si completarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ;

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. Se aprobă Bugetul de Venituri și Cheltuieli rectificat pentru anul 2020 a S.C. SERVICII PUBLICE IAȘI S.A., cuprins în anexele 1, 2, 3, 4 și 5, care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. (1) Nivelul cheltuielilor totale aferente veniturilor totale, prevăzute în bugetul de venituri și cheltuieli, reprezintă limite maxime și nu poate fi depășit decât în cazuri justificare, cu aprobarea Consiliului Local, la propunerea S.C.SERVICII PUBLICE IAȘI S.A..

(2) În cazul în care în execuție se înregistrează depășiri sau nerealizări ale veniturilor totale aprobate, operatorul economic poate efectua cheltuieli totale proporțional cu gradul de realizare a veniturilor totale, cu încadrarea în indicatorii de eficiență aprobați.

Art. 3. Copie după prezenta hotărâre va fi comunicată: Primarului Municipiului Iași; Direcției Generale Economice și Finanțe Publice Locale Iași, S.C. Servicii Publice Iași S.A. si Instituției Prefectului Județului Iași.

Art. 4. (1) Punerea în aplicare a prevederilor prezentei hotărâri va fi asigurată intotdeauna cu respectarea cadrului legal incident de S.C. Servicii Publice Iași S.A.

(2) Aducerea la cunoștința publică a prezentei hotărâri va fi asigurată de către Centrul de Informații pentru Cetățeni.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

Contrasemneaza pentru legalitate, Secretar General, Denisa Liliana Ionașcu


Gabriel Mihai Surdu Consilier local,

Nr. 326 din 31 august 2020

Total consilieri locali

27

Prezenți

19

Pentru

19

împotrivă

0

Abțineri

0