Hotărârea nr. 325/2020

HOTĂRÂRE privind rectificarea bugetului general al Municipiului Iasi pe anul 2020

Municipiul Iași Consiliul Local

HOTĂRÂRE

privind rectificarea bugetului general al Municipiului Iasi pe anul 2020

Consiliul Local al Municipiului Iași, întrunit în ședința ordinară desfasurata prin platforma online de videoconferinta în data de 31 august 2020;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia Juridică și De Disciplină a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia Economică și Financiară a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Având în vedere amendamentul inregistrat sub nr. 85732/27.08.2020 formulat, aprobat și consemnat în procesul - verbal al sedinței Consiliului Local al Municipiului Iași ;

Având în vedere amendamentul inregistrat sub nr. 86453/28.08.2020 formulat, aprobat și consemnat în procesul - verbal al sedinței Consiliului Local al Municipiului Iași ;

Având în vedere Raportul de specialitate nr. 84781/25.08.2020 intocmit de catre Serviciul Buget ;

Având în vedere Referatul de aprobare nr. 84778/25.08.2020 intocmit de catre Serviciul Buget ;

Având în vedere Legea nr. 273/2006 - privind finanțele publice locale, actualizată;

Având în vedere Legea nr. 5/2020 - privind bugetul de stat pentru anul 2020;

Având în vedere art. 129, alin. 4 (a) și art. 196, alin 1 (a) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ;

Având în vedere prevederile Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 135/2020 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2020, modificarea unor acte normative si stabilirea unor masuri bugetare;

Având în vedere Decizia nr. 3449/20.08.2020 transmisa de Directia Generala Regionala a Finantelor Publice Iasi privind repartizarea pe unitati administrative-teritoriale a sumelor defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, oraselor, municipiilor;

Având în vedere prevederile Legii nr. 52/2003 privind transparenta decizionala in administratia publica, republicata ;

Având în vedere dispozițiile Legii privind normele de tehnică legislativă nr. 24/2000 cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere prevederile art. 129 si art. 196 alin. (1) lit. a, din Ordonanta de Urgenta nr. 57/03.07.2019, privind Codul Administrativ;

Având în vedere prevederile Ordonantei de Urgenta nr. 61 din 30 aprilie 2020, privind completarea Legii cadastrului si a publicitatii imobiliare nr. 7/1996 si pentru modificarea si completarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ;

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. Se aprobă rectificarea bugetului local pentru anul 2020, conform Anexei nr. 1 (Bugetul local), Anexei nr. 1.1 (Sectiunea de functionare), Anexei nr. 1.2 (Secțiunea de dezvoltare), Anexei nr. 1.2.1 (Lista obiectivelor de investitii - activitate proprie) si Anexei nr. 1.2.2 (Lista obiectivelor de investitii - invatamant), după cum urmează:

1.1. Se suplimentează bugetul local astfel:

• la venituri cu suma de

11.02.02 Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru finanțarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, orașelor, municipiilor, sectoarelor si Municipiului București

30.02.05.30 Alte venituri din concesiuni si inchirieri de catre institutiile publice

37.02.03 Vărsăminte din secțiunea de funcționare pentru finanțarea secțiunii de dezvoltare a bugetului local

37.02.04 Vărsăminte din secțiunea de funcționare

39.02.07 Venituri din vanzarea unor bunuri apartinand domeniului privat al statului sau al unităților administrativ-teritoriale

42.02.79.02 Subvenții pentru finanțarea liceelor tehnologice cu profil prepronderent agricol, pentru secțiunea de dezvoltare

48.02.02.01 Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent -Fondul Social European (FSE)

+ 9.329,02 mii lei

+ 6.962,18 mii lei

+ 1.609,00 mii lei

- 1.609,00 mii lei

+ 1.609,00 mii lei

+ 99,00 mii lei

+ 175,00 mii lei

+ 483,84 mii lei

 • la cheltuieli cu suma de

  + 9.329,02 mii lei

  + 480,00 mii lei

  + 1.162,00 mii lei

  + 175,00 mii lei

  + 1.708,00 mii lei

  + 5.320,18 mii lei


65.02.57 Invatamant - asistenta sociala

65.02.57 Invatamant - asistenta sociala

65.02.71 Invatamant - cheltuieli de capital

67.02.71 Cultura, recreere si religie - cheltuieli de capital

68.02.57 Asigurari si asistenta sociala - asistenta sociala 68.02.58 Asigurari si asistenta sociala - proiecte cu finantare din

fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020

+ 483,84 mii lei


 • 1.2. Se aprobă virări de credite de la un capitol la alt capitol al clasificației bugetare, astfel:

87.02.71 Alte actiuni economice - cheltuieli de capital                     - 160,00 mii lei

65.02.71 Invatamant - cheltuieli de capital                                  + 160,00 mii lei

 • 1.1. Distribuirea sumelor de la titlul 85 “Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent”:

Diminuarea sumelor de la titlul 85                          - 474,00 mii

81.02.85 Combustibili si energie                                     - 474,00 mii

Distribuirea sumelor de pe titlul 85                          + 474,00 mii

67.02.71 Cultura, recreere si religie - cheltuieli de capital            + 474,00 mii

Art. 2. Se aproba virari de credite de la sectiunea de functionare la sectiunea de dezvoltare in suma de 583,00 mii lei pentru Ateneul National Iasi (120,00 mii lei) si pentru Politia Locala Iasi (463,00 mii lei), atat la venituri cat si la cheltuieli pentru bugetul centralizat al institutiilor publice si activitatilor finantate integral sau partial din venituri proprii, conform Anexei nr. 2 (Bugetul centralizat al instituțiilor publice și activităților finanțate integral sau parțial din venituri proprii), Anexei nr. 2.1 (Sectiunea de functionare) si Anexei nr. 2.2 (Sectiunea de dezvoltare).

Art. 3. Se aprobă actualizarea Anexei nr. 3 (Programul de investiții publice pe grupe de investiții și surse de finanțare pe anul 2020), Anexei nr. 4 (Sinteza finantării programelor) si Anexei nr. 4.1 (Sinteza proiectelor finantate/propuse la finantare in cadrul programelor aferente Politicii de Coeziune a U.E., Politicilor Comune Agricola si de Pescuit, precum si altor facilitati si instrumente postaderare).

Art. 4. Se împuternicește ordonatorul principal de credite să efectueze suplimentări de credite bugetare/de angajament atat pe venituri cat si pe cheltuieli pe anul 2020 in baza contractului de finantare nr.35519/30.03.2020 incheiat cu Directia de Sanatate Publica pe masura sumelor primite din bugetul Ministerului Sanatatii, a cheltuielilor pentru carantina persoanelor care intra pe teritoriul Romaniei din zonele afectate de COVID-19 stabilite prin ordin al Ministrului Sanatatii, prevazute la articolul 2 din Hotararea Guvernului nr. 201/2020 privind aprobarea normelor metodologice pentru stabilirea cheltuielilor pentru carantina si luarea unor masuri in domeniul sanatatii, precum si pentru alocarea unei sume din Fondul de rezerva bugetara la dispoziția Guvernului, prevazut in bugetul de stat pe anul 2020, pentru suplimentarea bugetului Ministerului Sanatatii.

Art. 5. Se împuternicește ordonatorul principal de credite să efectueze suplimentări de credite bugetare și credite de angajament pe anul 2020 și să repartizeze conform destinației eventualele sume primite de la bugetul de stat și din alte surse.

Art. 6. Copie după prezenta hotărâre va fi comunicată: Primarului Municipiului Iași; Direcției Generale Regionale a Finanțelor Publice Iasi; Direcției Generale Economice și Finanțe Publice Locale; Direcției Generale Tehnice și Dezvoltare si Instituției Prefectului Județului Iași.

Art. 7. (1) Punerea în aplicare a prevederilor prezentei hotărâri va fi asigurată intotdeauna cu respectarea cadrului legal incident de Direcția Generala Regionala a Finanțelor Publice Iasi; Direcția Generala Economica și Finanțe Publice Locale; Direcția Generala Tehnica și Dezvoltare.

(2) Aducerea la cunoștința publică a prezentei hotărâri va fi asigurată de către Centrul de Informații pentru Cetățeni.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

Contrasemneaza pentru legalitate, Secretar General, Denisa Liliana Ionașcu


Gabriel Mihai Surdu Consilier local,

Nr. 325 din 31 august 2020

Total consilieri locali

27

Prezenți

19

Pentru

19

împotrivă

0

Abțineri

0