Hotărârea nr. 323/2020

HOTĂRÂRE privind acordarea titlului de Cetăţean de Onoare al Municipiului Iași domnului Ştefan Dimofte

Municipiul Iași Consiliul Local

HOTĂRÂRE

privind acordarea titlului de Cetățean de Onoare al Municipiului Iași domnului Ștefan Dimofte

Consiliul Local al Municipiului Iași, întrunit în ședința ordinară desfasurata prin platforma online de videoconferinta în data de 31 august 2020;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia Juridică și De

Disciplină a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia Social Culturala

Invatamant Culte a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Având în vedere Referatul de aprobare nr. 81797/ 17.08.2020 întocmit de

Serviciul Relații Internaționale;

Având în vedere raportul de specialitate nr. 81800/ 17.08.2020 întocmit de Serviciul Relații Internaționale;

Având în vedere adresa nr. 80077/12.08.2020 a Asociației Naționale a

Veteranilor de Război, Filiala „Ștefan cel Mare”,Județul Iași;

Având în vedere Laudatio - Memoriu de Activitate - realizat de domnul

Plt.adj.prp.(r) Dumitru Râmbu, Președintele A.N.V.R. Filiala Iași;

Având în vedere prevederile Legii nr. 52/2003 privind transparenta decizionala in administratia publica, republicata ;

Având în vedere dispozițiile Legii privind normele de tehnică legislativă nr.

24/2000 cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere prevederile art. 129 si art. 196 alin. (1) lit. a, din

Ordonanta de Urgenta nr. 57/03.07.2019, privind Codul Administrativ;

Având în vedere prevederile Ordonantei de Urgenta nr. 61 din 30 aprilie

2020, privind completarea Legii cadastrului si a publicitatii imobiliare nr. 7/1996 si pentru modificarea si completarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ;

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. Se acordă titlul de Cetățean de Onoare al Municipiului Iași domnului Ștefan Dimofte.

Art. 2. Copie după prezenta hotărâre va fi comunicată: Primarului Municipiului Iași; Serviciului Relații Internaționale, Asociației Naționale a Veteranilor de Război, Filiala „Ștefan cel Mare”, Județul Iași si Instituției Prefectului Județului Iași.

Art. 3. (1) Punerea în aplicare a prevederilor prezentei hotărâri va fi asigurată intotdeauna cu respectarea cadrului legal incident de Serviciul Relații Internaționale.

(2) Aducerea la cunoștința publică a prezentei hotărâri va fi asigurată de către Centrul de Informații pentru Cetățeni.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

Contrasemneaza pentru legalitate, Secretar General, Denisa Liliana Ionașcu


Gabriel Mihai Surdu Consilier local,

Nr. 323 din 31 august 2020

Total consilieri locali

27

Prezenți

21

Pentru

21

împotrivă

0

Abțineri

0