Hotărârea nr. 321/2020

HOTĂRÂRE privind modificarea Regulamentului de Organizare și Funcționare (ROF – Anexa 1) Organigramei (Anexa 2) și a Statului de funcţii (Anexa 3) începând cu data de 01 Septembrie 2020 pentru instituţia de spectacole şi concerte Ateneul Național din Iași

Municipiul Iași

Consiliul Local

HOTĂRÂRE

privind modificarea Regulamentului de Organizare și Funcționare (ROF - Anexa 1), Organigramei (Anexa 2) și a Statului de funcții (Anexa 3), începând cu data de 01 Septembrie 2020, pentru instituția de spectacole și concerte Ateneul Național din Iași

Consiliul Local al Municipiului Iași, întrunit în ședința extraordinară desfasurata pe platforma on-line prin videoconferinta în data de 17.08.2020;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia Economică și Financiară a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia Juridică și de Disciplină a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Avand in vedere amendamentul formulat in plenul sedintei, aprobat in unanimitate si consemnat in procesul verbal de sedinta a Consiliului Local, privind completarea hotararii cu urmatorul articol : « Se aproba modificarea Statului de Functii al aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Iasi, prin desfiintarea unui numar de 4 functii contractuale, conform Anexei care face parte integranta din prezenta hotarare, astfel incat numarul de posturi prevazute in Organigrama aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Iasi se modifica prin desfiintarea celor 4 posturi, care provin de la Directia de Exploatare Patrimoniu. » ;

Avand in vedere raportul de specialitate nr. 80525/13.08.2020 întocmit de Biroul Relatii cu Societatea Civila;

Avand in vedere referatul nr. 2809/05.08.2020 întocmit de Ateneul National din Iasi;

Având în vedere prevederile Legii nr. 52/2003 privind transparenta decizionala in administratia publica, republicata;

Având în vedere dispozițiile Legii privind normele de tehnică legislativă nr. 24/2000 cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere prevederile art. 129 si art. 196 alin. (1) lit. a, din Ordonanta de Urgenta nr. 57/03.07.2019, privind Codul Administrativ;

Având în vedere prevederile Ordonanței de Urgenta nr. 61 din 30 aprilie 2020, privind completarea Legii cadastrului si a publicității imobiliare nr. 7/1996 si pentru modificarea si completarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ;

HOTĂRĂȘTE:

Art.1 Se aproba modificarea Statului de Functii al aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Iasi, prin desfiintarea unui numar de 4 functii contractuale, conform Anexei nr. 4 care face parte integranta din prezenta hotarare, astfel incat numarul de posturi prevazute in Organigrama aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Iasi se modifica prin desfiintarea celor 4 posturi, care provin de la Directia de Exploatare Patrimoniu.

Art.2 (1) Se aprobă Regulamentul de Organizare și Funcționare (ROF - Anexa 1), Organigrama (Anexa 2) și Statul de funcții (Anexa 3) începând cu data de 01 Septembrie 2020, pentru instituția de spectacole și concerte Ateneul Național din Iași.

(2) Anexele 1,2, 3 și 4 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.3 Copie după prezenta hotărâre va fi comunicată catre: Primarul Municipiului Iași; Ateneul National din Iasi, Serviciul Resurse Umane și Instituția Prefectului Județului Iași.

Art.4 (1) Punerea în aplicare a prevederilor prezentei hotărâri va fi asigurată intotdeauna cu respectarea cadrului legal incident de catre Ateneul National din Iasi si Serviciul Resurse Umane.

(2) Aducerea la cunoștința publică a prezentei hotărâri va fi asigurată de către Centrul de Informații pentru Cetățeni.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,               Contrasemnează pentru legalitate,

Gabriel Mihai Surdu                 Secretar General, Denisa Liliana Ionașcu

Consilier local,

Nr. 321 din 17 august 2020

Total consilieri locali

27

Prezenți

21

Pentru

21

împotrivă

0

Abțineri

0