Hotărârea nr. 320/2020

HOTĂRÂRE pentru modificarea Anexei nr. 1 din Hotararea Consiliului Local al Municipiului Iasi nr. 14/31.01.2020 privind obiectivul “Reparatii capitale infrastructura pasaj superior Alexandru cel Bun”

Municipiul Iași Consiliul Local

HOTĂRÂRE

pentru modificarea Anexei nr. 1 din Hotararea Consiliului Local al Municipiului Iasi nr. 14/31.01.2020 privind obiectivul “Reparatii capitale infrastructura pasaj superior Alexandru cel Bun”

Consiliul Local al Municipiului Iași, întrunit în ședința extraordinară desfasurata pe platforma on-line prin videoconferinta în data de 17.08.2020;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia Economică și Financiară a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia Juridică și de Disciplină a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Avand in vedere raportul de specialitate nr. 80525/13.08.2020 întocmit de Direcția Tehnica si Servicii Comunitare;

Avand in vedere referatul de aprobare nr. 80738/13.08.2020 întocmit de Direcția Tehnica si

Servicii Comunitare;

Avand in vedere devizul general actualizat intocmit de SC Nordic Vision SRL;

Avand in vedere prevederile Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

Avand in vedere prevederile H.G. nr. 907/2016 privind etapele de elaborare și conținutul-cadru al documentațiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiții finanțate din fonduri publice;

Având în vedere prevederile Legii nr. 52/2003 privind transparenta decizionala in administratia publica, republicata;

Având în vedere dispozițiile Legii privind normele de tehnică legislativă nr. 24/2000 cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere prevederile art. 129 si art. 196 alin. (1) lit. a, din Ordonanta de Urgenta nr.

57/03.07.2019, privind Codul Administrativ;

Având în vedere prevederile Ordonanței de Urgenta nr. 61 din 30 aprilie 2020, privind completarea Legii cadastrului si a publicității imobiliare nr. 7/1996 si pentru modificarea si completarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ;

HOTĂRĂȘTE:

Art.1 Se modifică Anexa nr. 1 din Hotararea Consiliului Local nr. 14/31.01.2020 si se înlocuieste cu Anexa nr.1 din prezenta hotărâre.

Art.2 Anexa nr.1 este parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.3 Copie după prezenta hotărâre va fi comunicată catre: Primarul Municipiului Iași; Direcția Generala Tehnica si Dezvoltare, Directia Tehnica si Servicii Comunitare, Directia Generala Economica si Finante Publice Locale și Instituția Prefectului Județului Iași.

Art.4 (1) Punerea în aplicare a prevederilor prezentei hotărâri va fi asigurată intotdeauna cu respectarea cadrului legal incident de catre Direcția Generala Tehnica si Dezvoltare, Directia Tehnica si Servicii Comunitare, Directia Generala Economica si Finante Publice Locale.

(2) Aducerea la cunoștința publică a prezentei hotărâri va fi asigurată de către Centrul de Informații pentru Cetățeni.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,               Contrasemnează pentru legalitate,

Gabriel Mihai Surdu                 Secretar General, Denisa Liliana Ionașcu

Consilier local,

Nr. 320 din 17 august 2020

Total consilieri locali

27

Prezenți

21

Pentru

21

împotrivă

0

Abțineri

0