Hotărârea nr. 32/2020

HOTĂRÂRE privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal IASI ZONA BUCIUM NUMAR CADASTRAL 160322 160363 intocmit in vederea introducerii teren in intravilan pentru construire locuinte individuale persoane fizice

Municipiul Iași Consiliul Local

HOTĂRÂRE

privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal IASI, ZONA BUCIUM, NUMAR

CADASTRAL 160322, 160363, intocmit in vederea introducerii teren in intravilan pentru construire locuinte individuale, persoane fizice

Consiliul Local al Municipiului Iași, întrunit în ședința ordinară în data de 31.01.2020;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia Juridică și De Disciplină a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia de Amenajare a Teritoriului si Urbanism a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Avand în vedere votul exprimat prin apel nominal efectuat în plenul ședintei, consemnat si în procesul verbal al sedintei;

Având în vedere Certificatul de urbanism nr. 570 din 15.02.2018 eliberat de Primăria Municipiului Iași;

Având în vedere cererea nr. 83657 din 31.07.2019 depusa de Taraboanta Irina, Popa Gabriel Adrian si Popa Mihaela;

Având în vedere avizele obținute și studiile întocmite: studiul geotehnic, ridicare topografică vizată de Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară;

Având în vedere avizul de oportunitate nr.1026 din 03.04.2019;

Avand in vedere avizul Comisiei de Urbanism a Consiliului Local Iasi din data de 18.10.2019;

Avand in vedere avizul Arhitectului Sef nr. 102 din 18.12.2019;

Având în vedere referatul de aprobare nr. 6695/21.01.2020 intocmit de Directia Arhitectura si Urbanism - Birou Dezvoltare Urbana si Monumente;

Având în vedere dispozițiile Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții republicată cu modificările si completările ulterioare;

Având în vedere Ordinul Ministerului Dezvoltării Regionale și Locuinței nr. 839/2009 cuprinzând Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 50/1991;

Având în vedere dispozițiile Legii 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul reactualizată;

Având în vedere Ordinul Ministerului Lucrărilor Publice si Amenajării Teritoriului nr. 176/N/2000 de aprobare a Ghidului privind metodologia de elaborare si conținutul-cadru al Planului Urbanistic Zonal;

Având în vedere dispozițiile Hotărârii de Guvern nr. 525/1996 privind Regulamentul General de Urbanism cu modificările si completările ulterioare;

Având în vedere prevederile Legii nr. 52/2003 privind transparenta decizionala in administratia publica, republicata;

Având în vedere dispozițiile Legii privind normele de tehnică legislativă nr. 24/2000 cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere prevederile art. 129 si art. 196 alin. (1) lit. a, din Ordonanta de Urgenta nr. 57/03.07.2019, privind Codul Administrativ;

HOTĂRĂȘTE:

Art.1 (1) Se aprobă Planul Urbanistic Zonal IASI, ZONA BUCIUM, NUMAR CADASTRAL 160322, 160363, intocmit in vederea introducerii teren in intravilan pentru construire locuinte individuale, persoane fizice.

  • (2) Suprafața terenului reglementat prin PUZ este de 12.681,00mp.

  • (3) INDICATORI URBANISTICI:

UTR1: zona locuinte individuale, Steren = 11.561,00mp;

  • • H max = 8,00 m masurat de la CTN la cornisa, regim de inaltime D+P+1E;

  • • POT max = 35%;

• CUT max = 1,05 mp.ADC/mp.teren;

UTR2: zona servicii, Steren = 1120,00mp.

• H max = 8,00 m masurat de la CTN la cornisa, regim de inaltime D+P+1E/M;

• POT max = 35 %;

• CUT max = 1,05 mp.ADC/mp.teren.

  • (4) AMPLASAREA CLADIRILOR FATA DE ALINIAMENT

Cladirile se vor amplasa conform aliniamentelor stabilite in plansa de regulament.

Regimul de aliniere al constructiilor este reprezentat in plansa de reglementari cu linie rosie si are urmatoarele distante:

Regimul de aliniere principal este la distanta de 5,0m fata de limita de proprietate dinspre calea de acces propusa;

Cladirile nu se vor retrage de la alinierea stabilita prin regulamentul PUZ.

AMPLASAREA CLADIRILOR FATA DE LIMITELE LATERALE SI POSTERIOARE ALE PARCELELOR

In cadrul parcelei, regimul de aliniere lateral este la 5.0m fata de limita de proprietate dinspre DE6224 (spre nord) si calea de acces din incinta (spre sud), si 3.0m fata de limita parcelei in celelalte cazuri, conform plansei de reglementari urbanistice.

Regimul de aliniere posterior este la 3,0m.

In toate cazurile se va tine seama de conditiile de protectie fata de incendiu si alte norme tehnice specifice.

  • (5) CIRCULATII SI ACCESE

Accesul va fi realizat dinspre DE6224.

  • (6) ÎMPREJMUIRI

Imprejmuirile spre strada vor fi transparente la 1,50 m din care un soclu de maxim 0,3m, iar lateral cu o inaltime de 1.8m.

Imprejmuirile vor fi dublate de gard viu.

Nu se admite utilizarea sub nici o forma a sarmei ghimpate sau a imprejmuirilor din zidarie.

  • (7) Plansa de reglementari urbanistice (3) si regulamentul local de urbanism sunt anexa si fac parte integranta din prezenta hotarare.

Art.2 Valabilitatea prezentei documentații de urbanism este de 7 ani de la data aprobării.

Art.3 Extinderile, modernizările si devierele rețelelor tehnico edilitare necesare funcționarii investitiei de baza, acolo unde este cazul, se vor executa anterior inceperii lucrarilor autorizate pentru construire, pe cheltuiala beneficiarului.

Art.4 Copie după prezenta hotărâre va fi comunicată: Primarului Municipiului Iași, Direcției Arhitectura si Urbanism; Consiliului Judetean Iasi, Oficiului de Cadastru si Publicitate Imobiliara Iași; Beneficiarului si Instituției Prefectului Județului Iași.

Art.5 (1) Punerea în aplicare a prevederilor prezentei hotărâri va fi asigurată intotdeauna cu respectarea cadrului legal incident de Direcția Arhitectură și Urbanism - Serviciul Autorizare Construcții.

(2) Aducerea la cunoștința publică a prezentei hotărâri va fi asigurată de către Centrul de Informații pentru Cetățeni.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

Mihai Liviu Gavril Consilier local,


Contrasemneaza pentru legalitate, Secretar General, Denisa Liliana Ionașcu

9                                              9

Nr. 32 din 31 ianuarie 2020

Total consilieri locali

27

Prezenți

23*

Pentru

15

Împotrivă

0

Abțineri

7

*Consilierul local Ciprian Manuel Bostan nu participa la vot.