Hotărârea nr. 316/2020

HOTĂRÂRE privind aprobarea documentaţiei tehnico-economice revizuite (Documentaţia de Avizare a Lucrărilor de Intervenţie Proiect Tehnic indicatori tehnico-economici si deviz general) pentru investiţia „Proiectare şi modernizare stradela Sofia Nădejde prin supralărgire la patru benzi de circulaţie pe tronsonul Pod Cicoarei-Str. Cicoarei”

Municipiul Iași Consiliul Local

HOTĂRÂRE

privind aprobarea documentației tehnico-economice revizuite (Documentația de Avizare a Lucrărilor de Intervenție, Proiect Tehnic, indicatori tehnico-economici si deviz general) pentru investiția „Proiectare și modernizare stradela Sofia Nădejde prin supralărgire la

patru benzi de circulație pe tronsonul Pod Cicoarei-Str. Cicoarei”

Consiliul Local al Municipiului Iași, întrunit în ședința extraordinară desfasurata pe platforma on-line prin videoconferinta în data de 17.08.2020;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia Economică și Financiară a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia Juridică și de Disciplină a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Avand in vedere Referatul de aprobare nr. 75378/29.07.2020, întocmit de Direcția Implementare Strategie Integrată de Dezvoltare Urbană;

Avand in vedere Raportul de specialitate nr. 75379/29.07.2020, intocmit de Directia Implementare Strategie Integrată de Dezvoltare Urbană;

Avand in vedere Avizul CTE nr.75375/29.07.2020;

Avand in vedere prevederile Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

Avand in vedere prevederile H.G. nr. 907/2016 privind etapele de elaborare și conținutul-cadru al documentațiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiții finanțate din fonduri publice;

Având în vedere prevederile Legii nr. 52/2003 privind transparenta decizionala in administratia publica, republicata;

Având în vedere dispozițiile Legii privind normele de tehnică legislativă nr. 24/2000 cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere prevederile art. 129 si art. 196 alin. (1) lit. a, din Ordonanta de Urgenta nr. 57/03.07.2019, privind Codul Administrativ;

Având în vedere prevederile Ordonanței de Urgenta nr. 61 din 30 aprilie 2020, privind completarea Legii cadastrului si a publicității imobiliare nr. 7/1996 si pentru modificarea si completarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ;

HOTĂRĂȘTE:

Art.1 Se aprobă Documentația de Avizare a Lucrărilor de Intervenție și Proiectul tehnic revizuite pentru investiția „Proiectare și modernizare stradela Sofia Nădejde prin supralărgire la patru benzi de circulație pe tronsonul Pod Cicoarei-Str. Cicoarei”, conform Anexei nr. 1 care face parte integranta din prezenta hotarare.

Art.2 Se aprobă valoarea totală a investiției de 5.030.352,79 lei cu TVA din care C+M -4.020.579,97 lei cu TVA și Devizul general, conform Anexei nr. 2 care face parte integranta din prezenta hotărâre.

Art.3 Se aproba indicatorii tehnico-economici revizuiți pentru investiția „Proiectare și modernizare stradela Sofia Nădejde prin supralărgire la patru benzi de circulație pe tronsonul Pod Cicoarei-Str. Cicoarei”, conform Anexei nr. 3 care face parte integranta din prezenta hotarare.

Art.4 Copie după prezenta hotărâre va fi comunicată catre: Primarul Municipiului Iași; Direcția Implementare Strategie Integrata de Dezvoltare Urbana, Directia Generala Tehnica si Investitii, Directia Generala Economica si Finante Publice Locale și Instituția Prefectului Județului Iași.

Art.5 (1) Punerea în aplicare a prevederilor prezentei hotărâri va fi asigurată intotdeauna cu respectarea cadrului legal incident de catre Directia Implementare Strategie Integrata de Dezvoltare Urbana, Directia Generala Tehnica si Investitii si Directia Generala Economica si Finante Publice Locale.

(2) Aducerea la cunoștința publică a prezentei hotărâri va fi asigurată de către Centrul de Informații pentru Cetățeni.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,               Contrasemnează pentru legalitate,

Gabriel Mihai Surdu                 Secretar General, Denisa Liliana Ionașcu

Consilier local,

Nr. 316 din 17 august 2020

Total consilieri locali

27

Prezenți

20

Pentru

20

împotrivă

0

Abțineri

0