Hotărârea nr. 315/2020

HOTĂRÂRE privind aprobarea Protocolului de Predare - Preluare a sectoarelor de drum național DN 24 km 183+941 - km 188+150 si DN 24 km 191+035 - km 202+259 si a terenurilor aferente situate in intravilanul Municipiului Iasi din administrarea Ministerului Transporturilor Infrastructurii si Comunicatiilor in administrarea Consiliului Local al Municipiului Iasi

Municipiul Iași Consiliul Local

HOTĂRÂRE

privind aprobarea Protocolului de Predare - Preluare a sectoarelor de drum național DN 24 km 183+941 - km 188+150 si DN 24 km 191+035 - km 202+259 si a terenurilor aferente, situate in intravilanul Municipiului Iasi, din administrarea Ministerului Transporturilor, Infrastructurii si Comunicatiilor in administrarea Consiliului Local al Municipiului Iasi

Consiliul Local al Municipiului Iași, întrunit în ședința extraordinară desfasurata prin platforma online de videoconferinta în data de 17 august 2020;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia Juridică și De Disciplină a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia Economică și Financiară a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Având  în  vedere   Referatul de aprobare   inregistrat  sub   nr.

80944/13.08.2020, intocmit de catre Direcția Tehnica si Servicii Comunitare;

Având  în  vedere  Raportul de specialitate  inregistrat  sub  nr.

80.952/13.08.2020, intocmit de catre Serviciul Strazi Municipale;

Având în vedere prevederile art. 21, al. (2) din Ordonanța Guvernului nr. 43/1997 privind regimul drumurilor, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

Având in vedere Hotararea Consiliului Local nr. 291/15.09.2015 privind aprobarea solicitării transmiterii sectoarelor de drum național cu indicativele DN 24 km 183+941 - km 188+150 si DN 24 km191+035 - km202+259, DN 28 km 64+225 - km 68+580 si DN 28 km 69+657 - km 82+804 din proprietatea publică a statului și administrarea Ministerului Transporturilor, în proprietatea publică a statului și administrarea Consiliului Local al Municipiului Iași;

Având în vedere Dispoziția Primarului nr. 3576/05.10.2017 privind nominalizarea persoanelor în vederea încheierii Proceselor verbale de constatare și identificare a sectoarelor de drumuri nationale, inclusiv a terenurilor aferente acestora, situate în intravilanul Municipiului Iași;

Având în vedere Procesul Verbal de constatare si identificare a sectoarelor de drum național DN 24 km 183+941 - km 188+150 și DN 24 km 191+035 - km 202+259 situate în Municipiul Iași, aflate în domeniul public al statului și in administrarea Ministerului Transporturilor prin C.N.A.I.R. S.A. prin D.R.D.P. Iași in vederea trecerii în domeniul public al statului și in administrarea Consiliului Local al Municipiului Iași;

Având în vedere prevederile Legii nr. 52/2003 privind transparenta decizionala in administratia publica, republicata ;

Având în vedere dispozițiile Legii privind normele de tehnică legislativă nr. 24/2000 cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere prevederile art. 129 si art. 196 alin. (1) lit. a, din Ordonanta de Urgenta nr. 57/03.07.2019, privind Codul Administrativ;

Având în vedere prevederile Ordonantei de Urgenta nr. 61 din 30 aprilie 2020, privind completarea Legii cadastrului si a publicitatii imobiliare nr. 7/1996 si pentru modificarea si completarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ;

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. Se aprobă Protocolul de Predare - Preluare a sectoarelor de drum național DN 24 km 183+941 - km 188+150 si DN 24 km 191+035 - km 202+259 si a terenurilor aferente, situate in intravilanul Municipiului Iasi, din administrarea Ministerului Transporturilor, Infrastructurii si Comunicatiilor in administrarea Consiliului Local al Municipiului Iasi, prevazut în Anexa 1, care face parte integrantă din prezenta hotarâre.

Art. 2. Se împuternicește domnul Mihai CHIRICA - Primarul Municipiului Iași să aprobe, în numele și pentru Municipiul Iași, Protocolul de Predare - Preluare dintre Ministerul Transporturilor, Infrastructurii și Comunicațiilor și Municipiul Iași.

Art. 3. Copie după prezenta hotărâre va fi comunicată: Primarului Municipiului Iași; C.N.A.I.R. S.A. prin D.R.D.P. Iași; Direcției Implementare Strategie Integrată de Dezvoltare Urbană; Direcției Tehnice și Servicii Comunitare; Direcției Generale Economice și Finanțe Publice Locale; Direcției Evidența Patrimoniu Public si Privat si Instituției Prefectului Județului Iași.

Art. 4. (1) Punerea în aplicare a prevederilor prezentei hotărâri va fi asigurată intotdeauna cu respectarea cadrului legal incident de Direcția Tehnică și Servicii Comunitare; Direcția Implementare Strategie Integrată de Dezvoltare Urbană; Direcția Evidență Patrimoniu Public si Privat; Direcția Generală Economică și Finanțe Publice Locale.

(2) Aducerea la cunoștința publică a prezentei hotărâri va fi asigurată de către Centrul de Informații pentru Cetățeni.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

Contrasemneaza pentru legalitate, Secretar General, Denisa Liliana Ionașcu


Gabriel Mihai Surdu Consilier local,

Nr. 315 din 17 august 2020

Total consilieri locali

27

Prezenți

19

Pentru

19

împotrivă

0

Abțineri

0