Hotărârea nr. 314/2020

HOTĂRÂRE privind susţinerea structurilor sportive definite conform Legii 69/2000 cu modificările şi completările ulterioare pe durata prelungirii stării de alertă printr-o serie de măsuri pentru prevenirea şi combaterea efectelor pandemiei de COVID-19 măsuri instituite în baza Legii nr. 55/2020 şi a Hotararii Guvernului nr. 476/16.06.2020

Municipiul Iași Consiliul Local

HOTĂRÂRE

privind susținerea structurilor sportive, definite conform Legii 69/2000, cu modificările și completările ulterioare, pe durata prelungirii stării de alertă, printr-o serie de măsuri pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de COVID-

19, măsuri instituite în baza Legii nr. 55/2020 și a Hotararii Guvernului nr.

476/16.06.2020

Consiliul Local al Municipiului Iași, întrunit în ședința extraordinară desfasurata prin platforma online de videoconferinta în data de 17 august 2020;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia Juridică și De Disciplină a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia Social Culturala Invatamant Culte a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia pentru Tineret si Sport a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Având în vedere Referatul de aprobare nr. 79546/10.08.2020, intocmit de catre Biroul Relatii cu Societatea Civila;

Având în vedere Raportul de specialitate nr. 79797/11.08.2020, intocmit de catre Serviciul Financiar;

Având în vedere Raportul de specialitate nr. 80006/11.08.2020, intocmit de catre Directia Juridica;

Având în vedere amendamentul formulat, aprobat și consemnat în procesul - verbal al sedinței Consiliului Local al Municipiului Iași, in sensul ca se suplimenteaza finantarea structurii sportive Asociatia ‘’ Clubul Sportiv Municipal Politehnica Iasi’’ cu suma de 645.669 lei, pentru perioada 17 iulie -17 august 2020;

Având în vedere prevederile Legii nr. 69/2000 a educației fizice și sportului, cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere prevederile Legii nr. 55/2020 privind unele măsuri pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de COVID-19;

Având în vedere prevederile Hotararii Guvernului nr. 476 din 16.06.2020 privind prelungirea stării de alertă pe teritoriul României și măsurile care se aplică pe durata acesteia pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de COVID-19;

Având în vedere adresa Asociației „Clubul Sportiv Municipal Politehnica” Iași cu nr. 736/29.06.2020, înregistrată cu nr. 64127/30.06.2020 privind solicitarea finanțării activității sportive în baza Legii nr. 55/2020 privind unele măsuri pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de COVID-19;

Având în vedere prevederile Legii nr. 52/2003 privind transparenta decizionala in administratia publica, republicata ;

Având în vedere dispozițiile Legii privind normele de tehnică legislativă nr. 24/2000 cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere prevederile art. 129 si art. 196 alin. (1) lit. a, din Ordonanta de Urgenta nr. 57/03.07.2019, privind Codul Administrativ;

Având în vedere prevederile Ordonantei de Urgenta nr. 61 din 30 aprilie 2020, privind completarea Legii cadastrului si a publicitatii imobiliare nr. 7/1996 si pentru modificarea si completarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ;

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. Se aprobă solicitarea de finanțare a structurii sportive Asociația „Clubul Sportiv Municipal Politehnica” Iași în baza Legii nr. 55/2020 privind unele măsuri pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de COVID-19 și a Hotararii Guvernului nr. 476 din 16.06.2020 privind prelungirea stării de alertă pe teritoriul României și măsurile care se aplică pe durata acesteia pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de COVID-19, pentru finanțarea cheltuielilor de funcționare și de natură salarială a structurii sportive, în conformitate cu Anexa I, ce face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. Sumele necesare sunt alocate la capitolul 67.05.01.59.11 - Alte cheltuieli. Asociații și fundații, art. bugetar Sport.

Art. 3. Copie după prezenta hotărâre va fi comunicată: Primarului Municipiului Iași; Direcției Generale Economice și Finanțe Publice Locale, Serviciului Relații Comunitare și Politici Publice, Centrului de Informații pentru Cetățeni, Biroului Relații cu Societatea Civilă, Direcției Juridice si Instituției Prefectului Județului Iași.

Art. 4. (1) Punerea în aplicare a prevederilor prezentei hotărâri va fi asigurată intotdeauna cu respectarea cadrului legal incident de Direcția Generală Economică și Finanțe Publice Locale, Serviciul Relații Comunitare și Politici Publice, Centrul de Informații pentru Cetățeni, Direcția Juridică, Biroul Relații cu Societatea Civilă.

(2) Aducerea la cunoștința publică a prezentei hotărâri va fi asigurată de către Centrul de Informații pentru Cetățeni.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

Contrasemneaza pentru legalitate, Secretar General, Denisa Liliana Ionașcu


Gabriel Mihai Surdu Consilier local,

Nr. 314 din 17 august 2020

Total consilieri locali

27

Prezenți

19

Pentru

18

împotrivă

0

Abțineri

1

Anexa 1 la Hotararea Consiliului Local nr. 314/17.08.2020

Lista solicitării or privind susținerea structurilor sportive, definite conform Legii 69/2000, cu modificările și completările ulterioare, pe durata prelungirii stării de alertă, printr-o serie de măsuri pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de COVID-19, măsuri instituite în baza Legii nr. 55/2020 și a H.G. nr. 476/16.06.2020

Nr. Crt.

Structura sportivă

Perioada

Buget (lei)

1.

Asociația Clubul Sportiv Municipal Politehnica lași

17 iunie -17 iulie 2020

1.154.331 lei

2.

Asociația Clubul Sportiv Municipal Politehnica lași

17 iulie - 17 august

2020

645.669 lei

TOTAL

1.800.000 lei

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

Gabriel Mihai Surdu Consilier local,