Hotărârea nr. 313/2020

HOTĂRÂRE privind acordarea unor facilități către donatorii de sânge și/sau plasma

Municipiul Iași Consiliul Local

HOTĂRÂRE

privind acordarea unor facilități către donatorii de sânge și/sau plasma

Consiliul Local al Municipiului Iași, întrunit în ședința extraordinară desfasurata prin platforma online de videoconferinta în data de 17 august 2020;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia Juridică și De Disciplină a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia Economică și Financiară a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia de Sanatate, Familie si Protectia Copilului a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Având  în  vedere   Referatul de aprobare   inregistrat  sub   nr.

80852/13.08.2020, intocmit de catre Direcția Tehnica si Servicii Comunitare;

Având  în  vedere  Raportul de specialitate  inregistrat  sub  nr.

80.888/13.08.2020, intocmit de catre Direcția Generala Economica si Finante Publice Locale;

Având în vedere Directiva 2002/98/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 27 ianuarie 2003 privind stabilirea standardelor de calitate și securitate pentru recoltarea, controlul, prelucrarea, stocarea și distribuirea sângelui uman și a componentelor sanguine și de modificare a Directivei 2001/83/CE;

Având în vedere Legea nr. 282/5.10.2005, republicată, privind organizarea activității de transfuzie sanguină, donarea de sânge și componente sanguine de origine umană, precum și asigurarea calității și securității sanitare, în vederea utilizării lor terapeutice;

Având în vedere Hotărârea nr. 1364 din 4 octombrie 2006 pentru aprobarea drepturilor și obligațiilor donatorilor de sânge;

Având în vedere Ordinul nr. 1237 din 10 iulie 2007 privind aprobarea Nomenclatorului național al sângelui uman și componentelor sanguine umane pentru utilizare terapeutică;

Având în vedere Ordinul nr. 1226 din 9 octombrie 2006 pentru aprobarea Normelor privind colecta, controlul biologic, prepararea, conservarea, distribuția și transportul sângelui și componentelor sanguine umane;

Având în vedere Ordinul nr.1193 din 7 iulie 2007 pentru aprobarea normelor privind informațiile care trebuie oferite donatorilor de sânge și de componente sanguine de origine umană, precum și informațiile care trebuie comunicate de către donatori la fiecare donare și admisibilitatea donatorilor de sânge și de componente sanguine umane;

Având în vedere Hotărârea de Guvern nr. 553 din 15 iulie 2020 privind prelungirea stării de alertă pe teritoriul României începând cu data de 17 iulie 2020, precum și stabilirea măsurilor care se aplică pe durata acesteia pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de COVID-19;

Având în vedere prevederile Legii nr. 52/2003 privind transparenta decizionala in administratia publica, republicata ;

Având în vedere dispozițiile Legii privind normele de tehnică legislativă nr. 24/2000 cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere prevederile art. 129 si art. 196 alin. (1) lit. a, din Ordonanța de Urgenta nr. 57/03.07.2019, privind Codul Administrativ;

Având în vedere prevederile Ordonantei de Urgenta nr. 61 din 30 aprilie 2020, privind completarea Legii cadastrului si a publicitatii imobiliare nr. 7/1996 si pentru modificarea si completarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ;

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. Se aprobă acordarea a 7(șapte) tichete de masă către donatorii de sânge din Municipiul Iași, pentru fiecare donare efectivă.

Art. 2. Se aprobă acordarea de facilități bănești către donatorii de plasmă din Municipiul Iași, pe perioada stării de alertă/urgență, în cuantum de 500,00 lei / donator.

Art. 3. Tichetele de masă, respectiv facilitățile bănești se acordă în baza documentelor doveditoare emise de Centrul Regional de Transfuzii Iași, care atestă faptul că s-a efectuat donarea efectivă de sânge sau plasmă.

Art. 4. (1) Se aprobă suplimentarea bugetului local cu suma de 500.000,00 lei, la Capitolul 68.02.57 - Asigurări și asistență socială.

(2) Suma prevăzută la aliniatul (1) va fi alocată către Direcția de Asistență Socială Iași care va asigura punerea în aplicare a prevederilor prezentei hotărâri.

Art. 5. Copie după prezenta hotărâre va fi comunicată: Primarului Municipiului Iași; Centrului Regional de Transfuzii Iași, Direcției Generale Economice și de Finanțe Publice Locale, Direcției de Asistență Socială Iași, Direcției Tehnice și Servicii Comunitare si Instituției Prefectului Județului Iași.

Art. 6. (1) Punerea în aplicare a prevederilor prezentei hotărâri va fi asigurată intotdeauna cu respectarea cadrului legal incident de Direcția Generală Economică și Finanțe Publice Locale și Direcția de Asistență Socială Iași.

(2) Aducerea la cunoștința publică a prezentei hotărâri va fi asigurată de către Centrul de Informații pentru Cetățeni.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,               Contrasemnează pentru legalitate,

Gabriel Mihai Surdu                  Secretar General, Denisa Liliana Ionașcu

Consilier local,

Nr. 313 din 17 august 2020

Total consilieri locali

27

Prezenți

21

Pentru

21

împotrivă

0

Abțineri

0