Hotărârea nr. 312/2020

HOTĂRÂRE privind aprobarea Planului de măsuri necesar demarării anului școlar 2020 – 2021 în condițiile prevenirii și combaterii efectelor pandemiei de COVID-19

Municipiul Iași Consiliul Local

HOTĂRÂRE

privind aprobarea Planului de măsuri necesar demarării anului școlar 2020 -2021, în condițiile prevenirii și combaterii efectelor pandemiei de COVID-19

Consiliul Local al Municipiului Iași, întrunit în ședința extraordinară desfasurata prin platforma online de videoconferinta în data de 17 august 2020;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia Juridică și De Disciplină a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia Economică și

Financiară a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia Juridică și De

Disciplină a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia Social - Culturala, Invatamant si Culte a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia Pentru Munca si

Protectia Sociala a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia Pentru Protectia

Mediului, Turism si Agricultura a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia de Sanatate, Familie si Protectia Copilului a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia Pentru Tineret si

Sport a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia Pentru Amenajarea

Teritoriului si Urbanism a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Având în vedere Referatul de aprobare inregistrat sub nr. 80356/12.08.2020, intocmit de catre Direcția de Transformare Digitală și Implementare Smart City;

Având în vedere Raportul de specialitate inregistrat sub nr. 80363/12.08.2020, intocmit de catre Direcția de Transformare Digitală și Implementare Smart City;

Având în vedere Raportul de specialitate inregistrat sub nr. 80879/13.08.2020, intocmit de catre Serviciul Buget;

Având în vedere situația la nivel global și național cu privire la infecția cu coronavirus;

Având în vedere Hotărârea nr. 24 din 14.05.2020 privind aprobarea instituirii stării de alertă la nivel național și a măsurilor de prevenire și control a infecțiilor, în contextul situației epidemiologice generate de virusul SARS-CoV-2;

Având în vedere anunțul președintelui României, Klaus Iohannis, privind modul de desfășurare a anului școlar 2020 - 2021;

Având în vedere detaliile comunicate de către prim-ministrul României, Ludovic Orban, despre actele normative ce vor reglementa modul de desfășurare a anului școlar 2020 - 2021;

Având în vedere precizările ministrului Educației și Cercetării, Monica Cristina Anisie, referitoare la modul de desfășurare a anului școlar 2020 - 2021;

Având în vedere prevederile art. 3, al Hotărârii nr. 21 / 12.08.2020 a Comitetului Local pentru Situații de Urgență al Municipiului Iași;

Având în vedere prevederile Legii nr. 52/2003 privind transparenta decizionala in administratia publica, republicata ;

Având în vedere dispozițiile Legii privind normele de tehnică legislativă nr. 24/2000 cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere prevederile art. 129 si art. 196 alin. (1) lit. a, din Ordonanta de Urgenta nr. 57/03.07.2019, privind Codul Administrativ;

Având în vedere prevederile Ordonantei de Urgenta nr. 61 din 30 aprilie 2020, privind completarea Legii cadastrului si a publicitatii imobiliare nr. 7/1996 si pentru modificarea si completarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ;

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 (1) În vederea susținerii continuării actului educațional, în condițiile evoluției epidemiei generate de noul coronavirus SARS-COV-2, se aprobă Planul de măsuri necesar demarării anului școlar 2020 - 2021:

  • (2) Se achiziționează:

  • > 1.250 de Sisteme Digitale pentru Centrele de Educație On-line;

  • > 3.000 de tablete destinate elevilor pentru predare on-line (inclusiv conectarea la Internet pe doi ani școlari);

  • > 1.530.000 măști chirurgicale pentru elevii din clasele 0 - XII.

  • (3) Suma estimată pentru achiziție este de 12.600.000 lei, inclusiv TVA.

  • (4) Bunurile prevăzute la art. 1, pct. (2), vor fi puse la dispoziția Inspectoratului Școlar Județean și a unităților de învățământ din Municipiul Iași, în baza unui proces-verbal încheiat în 2 exemplare, câte un exemplar pentru fiecare parte.

  • (5) Va fi asigurată asistența tehnică pentru punerea în funcțiune / utilizarea bunurilor achiziționate, la cerere, fiecărei unități de învățământ sau cadru didactic, după caz.

Art. 2. Obligațiile de utilizare a bunurilor menționate la art. 1 din prezenta hotărâre sunt: Sistemele Digitale pentru Centrele de Educație On-line și tabletele destinate elevilor vor fi utilizate și păstrate în mod corespunzător, astfel încât la momentul predării lor să fie în stare bună de funcționare.

Art. 3. Sistemele Digitale pentru Centrele de Educație On-line și tabletele destinate elevilor din prezenta hotărâre vor fi date în folosință unităților de învățământ, până la dispariția pandemiei de pe teritoriul României.

Art. 4. Copie după prezenta hotărâre va fi comunicată: Primarului Municipiului Iași; Direcției de Transformare Digitală și Implementare Smart City, Direcției Evidență Patrimoniu Public și Privat, Serviciului Administrativ, Serviciului Achiziții Publice; Inspectoratului Școlar Județean Iași si Instituției Prefectului Județului Iași.

Art. 5. (1) Punerea în aplicare a prevederilor prezentei hotărâri va fi asigurată intotdeauna cu respectarea cadrului legal incident de Direcția de Transformare Digitală și Implementare Smart City; Direcția Evidență Patrimoniu Public și Privat, Serviciul Administrativ, Serviciul Achiziții Publice; Inspectoratul Școlar Județean Iași.

(2) Aducerea la cunoștința publică a prezentei hotărâri va fi asigurată de către Centrul de Informații pentru Cetățeni.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,               Contrasemnează pentru legalitate,

Gabriel Mihai Surdu                  Secretar General, Denisa Liliana Ionașcu

Consilier local,

Nr. 312 din 17 august 2020

Total consilieri locali

27

Prezenți

21

Pentru

21

împotrivă

0

Abțineri

0