Hotărârea nr. 311/2020

HOTĂRÂRE privind rectificarea bugetului general al Municipiului Iasi pe anul 2020

Municipiul Iași Consiliul Local

HOTĂRÂRE

privind rectificarea bugetului general al Municipiului Iasi pe anul 2020

Consiliul Local al Municipiului Iași, întrunit în ședința extraordinară desfasurata prin platforma online de videoconferinta în data de 17 august 2020;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia Juridică și De Disciplină a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia Economica Financiara Invatamant Culte a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Având

în vedere

Referatul de

aprobare

inregistrat

sub

nr.

80915/13.08.2020, intocmit de catre Serviciul Buget;

Având

în vedere

Referatul de

aprobare

inregistrat

sub

nr.

81114/14.08.2020, intocmit de catre Serviciul Investitii Proprii ;

Având

în vedere

Raportul de

specialitate

inregistrat

sub

nr.

80914/13.08.2020, intocmit de catre Serviciul Buget ;

Având în vedere prevederile Legii nr. 273/2006 - privind finanțele publice locale, actualizată;

Având în vedere prevederile Legii nr. 52/2003 privind transparenta decizionala in administratia publica, republicata ;

Având în vedere dispozițiile Legii privind normele de tehnică legislativă nr. 24/2000 cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere prevederile art. 129 si art. 196 alin. (1) lit. a, din Ordonanta de Urgenta nr. 57/03.07.2019, privind Codul Administrativ;

Având în vedere prevederile Ordonantei de Urgenta nr. 61 din 30 aprilie 2020, privind completarea Legii cadastrului si a publicitatii imobiliare nr. 7/1996 si pentru modificarea si completarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ;

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. Se aprobă rectificarea bugetului local pentru anul 2020, conform Anexei nr. 1 (Bugetul local), Anexei nr. 1.1 (Sectiunea de functionare), Anexei nr. 1.2

(Secțiunea de dezvoltare), Anexei nr. 1.2.1 (Lista obiectivelor de investitii - activitate proprie) si Anexei nr. 1.2.3 (Lista obiectivelor de investitii - spitale), după cum urmează:

 • 1.1. Se suplimentează bugetul local astfel:

 • la venituri cu suma de                                + 21.753,43 mii lei

07.02.01.02 Impozit si taxa pe cladiri de la persoane juridice             + 2.000,00 mii lei

30.02.05.30 Alte venituri din concesiuni si inchirieri de catre institutiile publice                                                              + 1.000,00 mii lei

30.02.08.02 Venituri din dividende de la alti platitori                       + 1.334,00 mii lei

37.02.01 Donatii si sponsorizari                                                + 2,19 mii lei

37.02.03 Vărsăminte din secțiunea de funcționare pentru finanțarea secțiunii de dezvoltare a bugetului local                                   + 3.532,11 mii lei

37.02.04 Vărsăminte din secțiunea de funcționare                       - 3.532,11 mii lei

39.02.07 Venituri din vanzarea unor bunuri apartinand domeniului + 644,00 mii lei privat al statului sau al unitatilor administrative-teritoriale 42.02.80 Subvenții de la bugetul de stat pentru decontarea cheltuielilor pentru carantină                                                 + 273,24 mii lei

48.02.01.03 Prefinantare - Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR)                                                   + 16.500,00 mii lei

la cheltuieli cu suma de                                + 21.753,43 mii lei

61.02.20 Ordine publica si siguranta nationala - bunuri si servicii

61.02.20 Ordine publica si siguranta nationala - bunuri si servicii

65.02.71 Invatamant - cheltuieli de capital

66.02.51 Sanatate - transferuri intre unitati ale administratiei publice

68.02.57 Asigurari si asistenta sociala - asistenta sociala

70.02.20 Locuinte, servicii si dezvoltare publica - bunuri si servicii

81.02.40 Combustibili si energie - subventii

84.02.40 Transporturi - subventii

84.02.58 Transporturi - proiecte cu finantare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020

84.02.58 Transporturi - proiecte cu finantare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020

84.02.71 Transporturi - cheltuieli de capital

+ 2,19 mii lei + 273,24 mii lei + 470,00 mii lei + 566,26 mii lei + 500,00 mii lei + 1.000,00 mii lei

+ 104,35 mii lei + 719,69 mii lei

+ 805,05 mii lei

+ 16.500,00 mii lei + 812,65 mii lei

1.2. Se suplimenteaza fondul de rezerva a Municipiului Iasi, astfel:

51.02.71 Autoritati publice si actiuni externe - cheltuieli de capital

 • - 479,25 mii lei

 • - 200,90 mii lei

 • - 500,00 mii lei

 • - 4.026,50 mii lei

 • - 4.868,00 mii lei


61.02.71 Ordine publica si siguranta nationala - cheltuieli de capital

66.02.71 Sanatate - cheltuieli de capital

67.02.71 Cultura, recreere si religie - cheltuieli de capital

70.02.71 Locuinte, servicii si dezvoltare publica - cheltuieli de capital

54.02.50 Fond de rezervă bugetară la dispoziția autorităților locale + 10.074,65 mii lei

 • 1.3. Distribuirea sumelor de la titlul 85 “Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent”:

Diminuarea sumelor de la titlul 85

- 3.421,00 mii lei

 • - 61,43 mii lei

 • - 35,39 mii lei

 • - 46,06 mii lei

 • - 15,34 mii lei

 • - 295,36 mii lei

- 2.967,42 mii lei

+ 3.421,00 mii lei

+ 2.525,35 mii lei

+ 895,65 mii lei


51.02.85 Autoritati publice si actiuni externe

54.02.85 Alte servicii publice generale

61.02.85 Ordine publica si siguranta nationala

67.02.85 Cultura, recreere si religie

68.02.85 Asigurari si asistenta sociala

81.02.85 Combustibili si energie

Distribuirea sumelor de pe titlul 85

65.02.20 Invatamant - bunuri si servicii

81.02.40 Combustibili si energie - subventii

 • 1.4. Se aprobă alocarea din fondul de rezerva a Municipiului Iasi, astfel:

54.02.50 Fond de rezervă bugetară la dispoziția autorităților locale + 10.074,65 mii lei

65.02.20 Invatamant - bunuri si servicii                                 + 2.574,65 mii lei

65.02.71 Invatamant - cheltuieli de capital                              + 7.500,00 mii lei

Art. 2. Se aprobă actualizarea Anexei nr. 3 (Programul de investiții publice pe grupe de investiții și surse de finanțare pe anul 2020), Anexei nr. 4 (Sinteza finantării programelor) si Anexei nr. 4.1 (Sinteza proiectelor finantate/propuse la finantare in cadrul programelor aferente Politicii de Coeziune a U.E., Politicilor Comune Agricola si de Pescuit, precum si altor facilitati si instrumente postaderare).

Art. 3. Se împuternicește ordonatorul principal de credite să efectueze suplimentări de credite bugetare/de angajament atat pe venituri cat si pe cheltuieli pe anul 2020 in baza contractului de finantare nr.35519/30.03.2020 incheiat cu Directia de Sanatate Publica pe masura sumelor primite din bugetul Ministerului Sanatatii, a cheltuielilor pentru carantina persoanelor care intra pe teritoriul Romaniei din zonele afectate de COVID-19 stabilite prin ordin al Ministrului Sanatatii, prevazute la articolul 2 din Hotararea Guvernului nr. 201/2020 privind aprobarea normelor metodologice pentru stabilirea cheltuielilor pentru carantina si luarea unor masuri in domeniul sanatatii, precum si pentru alocarea unei sume din Fondul de rezerva bugetara la dispoziția Guvernului, prevazut in bugetul de stat pe anul 2020, pentru suplimentarea bugetului Ministerului Sanatatii.

Art. 4. Copie după prezenta hotărâre va fi comunicată: Primarului Municipiului Iași; Direcției Generale Regionale a Finanțelor Publice Iasi; Direcției

Generale Economice și Finanțe Publice Locale; Direcției Generale Tehnice și Dezvoltare, Serviciului Buget si Instituției Prefectului Județului Iași.

Art. 5. (1) Punerea în aplicare a prevederilor prezentei hotărâri va fi asigurată intotdeauna cu respectarea cadrului legal incident de Serviciul Buget.

(2) Aducerea la cunoștința publică a prezentei hotărâri va fi asigurată de către Centrul de Informații pentru Cetățeni.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

Contrasemneaza pentru legalitate, Secretar General, Denisa Liliana Ionașcu


Gabriel Mihai Surdu Consilier local,

Nr. 311 din 17 august 2020

Total consilieri locali

27

Prezenți

20

Pentru

20

împotrivă

0

Abțineri

0