Hotărârea nr. 310/2020

HOTĂRÂRE privind acordarea titlului de „Cetăţean de Onoare al Municipiului Iași” antrenorilor emeriți din Municipiul Iași

Municipiul Iași Consiliul Local

HOTĂRÂRE privind acordarea titlului de „Cetățean de Onoare al Municipiului Iași” antrenorilor emeriți din Municipiul Iași

Consiliul Local al Municipiului Iași, întrunit în ședința extraordinară desfasurata prin platforma online de videoconferinta în data de 17 august 2020;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia Juridică și De Disciplină a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia Social Culturala Invatamant Culte a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia pentru Tineret si Sport a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Având în vedere amendamentul inregistrat sub nr. 81035 din 14.08.2020 formulat, aprobat și consemnat în procesul - verbal al sedinței Consiliului Local al Municipiului Iași, privind modificarea si completarea listei antrenorilor emeriti la art. 1, alin. (2) cu urmatorii :

 • - Brosteanu Gheoghe - Lupte ;

 • - Neagu Aurel - Lupte.

Având în vedere Referatul de aprobare nr. 79174/ 10.08.2020, intocmit de catre Biroul Relatii cu Societatea Civila;

Având în vedere Raportul de specialitate nr. 79971/ 11.08.2020, intocmit de catre Biroul Relatii cu Societatea Civila;

Avand in vedere Legea nr. 69/28.04.2000, legea Educației Fizice și Sportului actualizată;

Avand in vedere Ordinul nr. 1072/2016 privind acordarea titlurilor de "Maestru emerit al sportului", "Maestru al sportului", respectiv de "Antrenor emerit";

Având în vedere prevederile Legii nr. 52/2003 privind transparenta decizionala in administratia publica, republicata ;

Având în vedere dispozițiile Legii privind normele de tehnică legislativă nr. 24/2000 cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere prevederile art. 129 si art. 196 alin. (1) lit. a, din Ordonanta de Urgenta nr. 57/03.07.2019, privind Codul Administrativ;

Având în vedere prevederile Ordonantei de Urgenta nr. 61 din 30 aprilie 2020, privind completarea Legii cadastrului si a publicitatii imobiliare nr. 7/1996 si pentru modificarea si completarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ;

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. (1) Se acordă titlul de „Cetățean de Onoare al Municipiului Iași”, antrenorilor emeriți din Municipiul Iași.

 • (2) Antrenorii emeriți mentionati la alineatul (1) sunt:

 • 1. Ursache Dorinei - Atletism

 • 2. Luchian Măricel - Baschet

 • 3. Brânzei Neculai - Box

 • 4. Chipirog Nicolae - Box

 • 5. Dreer Constantin - Box

 • 6. Cătescu Valeria - Canotaj

 • 7. Cătescu Constantin - Canotaj

 • 8. Cserhati Adriana - Canotaj

 • 9. Băhnărel Sorin - Canotaj

 • 10. Lazariuc Ioan - Canotaj

 • 11. Ciorbă Petru - Culturism

 • 12. Purice Felicia - Culturism

 • 13. Radu Constantin - Gimnastică ritmică

 • 14. Ungureanu Octavian - Gimnastică ritmică

 • 15. Bădulescu Vasile Corneliu - Handbal

 • 16. Moraru Ioan - Judo

 • 17. Adăscăliței Constantin - Karate

 • 18. Luca Petronel - Karate

 • 19. Pascaru Irina - Karate

 • 20. Țuchel Valeriu - Lupte

 • 21. Covaci Ovidiu - Qwan Ki Do

 • 22. Nica Teodor - Qwan Ki Do

 • 23. Nica Stefan - Qwan Ki Do

 • 24. Bițucă Iulian - Scrimă

 • 25. Târdea Ioan - Scrimă

 • 26. Manole Vasile - Șah

 • 27. Alexandrescu Mihaita Florin - Tir cu arcul

 • 28. Axinte Mihai - Tir cu pușca

 • 29. Broșteanu Gheoghe - Lupte

 • 30. Neagu Aurel - Lupte.

Art. 2. Copie după prezenta hotărâre va fi comunicată: Primarului Municipiului Iași; Biroului Relati cu Societatea Civila, Serviciului Relații Internaționale si Instituției Prefectului Județului Iași.

Art. 3. (1) Punerea în aplicare a prevederilor prezentei hotărâri va fi asigurată intotdeauna cu respectarea cadrului legal incident de Serviciul Relații Internaționale.

(2) Aducerea la cunoștința publică a prezentei hotărâri va fi asigurată de către Centrul de Informații pentru Cetățeni.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,               Contrasemnează pentru legalitate,

Gabriel Mihai Surdu                  Secretar General, Denisa Liliana Ionașcu

Consilier local,

Nr. 310 din 17 august 2020

Total consilieri locali

27

Prezenți

20

Pentru

20

împotrivă

0

Abțineri

0