Hotărârea nr. 31/2020

HOTĂRÂRE privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal IASI ZONA BUCIUM NUMAR CADASTRAL 150313 întocmit în vederea intoducerii terenului in intravilan pentru construirea unor locuinte individuale persoane fizice

Municipiul Iași Consiliul Local

HOTĂRÂRE

privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal IASI, ZONA BUCIUM, NUMAR CADASTRAL 150313 întocmit în vederea intoducerii terenului in intravilan pentru construirea unor locuinte individuale, persoane fizice

Consiliul Local al Municipiului Iași, întrunit în ședința ordinară în data de 31.01.2020;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia Juridică și De Disciplină a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia de Amenajare a Teritoriului si Urbanism a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Având în vedere Certificatul de urbanism nr. 3900 din 19.11.2018 eliberat de Primăria Municipiului Iași;

Având în vedere cererea nr. 96887 din 09.09.2019 depusa de Savin Mircea Serban, Savin Elena, Vieru Irina Mihaela;

Având în vedere avizele obținute și studiile întocmite: studiul geotehnic, ridicare topografică vizată de Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară;

Având în vedere avizul de oportunitate nr. 1039 din 28.06.2019;

Avand in vedere avizul Comisiei de Urbanism a Consiliului Local Iasi din data de 18.10.2019;

Avand in vedere avizul Arhitectului Sef nr. 101 din 18.12.2019;

Având în vedere referatul de aprobare nr. 6691/21.01.2020 intocmit de Directia Arhitectura si Urbanism - Birou Dezvoltare Urbana si Monumente;

Având în vedere dispozițiile Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții republicată cu modificările si completările ulterioare;

Având în vedere Ordinul Ministerului Dezvoltării Regionale și Locuinței nr. 839/2009 cuprinzând Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 50/1991;

Având în vedere dispozițiile Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul reactualizată;

Având în vedere Ordinul Ministerului Lucrărilor Publice si Amenajării Teritoriului nr. 176/N/2000 de aprobare a Ghidului privind metodologia de elaborare si conținutul-cadru al Planului Urbanistic Zonal;

Având în vedere dispozițiile Hotărârii de Guvern nr. 525/1996 privind Regulamentul General de Urbanism cu modificările si completările ulterioare;

Având în vedere prevederile Legii nr. 52/2003 privind transparenta decizionala in administratia publica, republicata;

Având în vedere dispozițiile Legii privind normele de tehnică legislativă nr. 24/2000 cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere prevederile art. 129 si art. 196 alin. (1) lit. a, din Ordonanta de Urgenta nr. 57/03.07.2019, privind Codul Administrativ;

HOTĂRĂȘTE:

Art.1 (1) Se aprobă Planul Urbanistic Zonal IASI, ZONA BUCIUM, NUMAR CADASTRAL 150313 întocmit în vederea intoducerii terenului in intravilan pentru construirea unor locuinte individuale, persoane fizice.

  • (2) Suprafața terenului reglementat prin PUZ este de 5000,00 mp.

  • (3) INDICATORI URBANISTICI:

  • • H max la streasina de 7,50 m masurata in punctul cel mai inalt al terenului natural in zona construita, regim de inaltime D+P+1E;

  • • POT max = 20 %;

  • • CUT max = 0.6 mp.ADC/mp.teren;

• Spatii verzi = 30 %.

  • (4) AMPLASAREA CLADIRILOR FATA DE ALINIAMENT (ALINIERE)

Se impune o retragere fata de aliniamentul propus la strada Margareta Baciu de 5.00m, (distantele sunt cotate de la limita exterioara a profilelor propuse ale strazilor - 7+1m spre interiorul parcelei studiate). Cladirile propuse se vor construi in limitele edificabilului propus, respectand retragerile fata de limitele parcelei conform legislatiei in vigoare.

AMPLASAREA CLADIRILOR FATA DE LIMITELE LATERALE SI POSTERIOARE ALE PARCELEI

Cladirea/cladirile propusa/propuse in incinta se amplaseaza fata de limita proprietatii laterale si posterioare la o distanta minima de 3.0m (fata de limita nordica si sudica) si 5.0m fata de limita vestica si estica, respectand si reglementarile codului civil.

  • (5) CIRCULATII SI ACCESE

- Accesul auto si pietonal se face din strada Margareta Baciu.

  • (6) ÎMPREJMUIRI

Imprejmuirile reprezinta amenajarile cu caracter definitiv sau temporar amplasate la aliniament sau pe celelalte laturi ale proprietatii cu scopul de a delimita domeniul public de cel privat sau domeniul privat de un alt domeniu privat.

Imprejmuirile la aliniament (spre drumurile publice) intereseaza atat domeniul public cat si cel privat. Dincolo de caracterul lor strict utilitar, ele sunt de interes public, datorita calitatii de participare la crearea peisajului urban, alaturi de constructiile pe care le protejeaza sau a caror parcela o delimiteaza.

Imprejmuirile de pe limitele laterale si posterioara ale proprietatii sunt realizate din ratiuni de delimitare si protectie a proprietatii. Modalitatea de realizare a imprejmuirilor in vederea protectiei impotriva intruziunilor, precum si relatiile de vecinatate sunt reglementate de prevederile Codului Civil.

Elementele ce caracterizeza imprejmuirile sunt elemente functionale: porti de acces carosabile si pietonale, ziduri sau panouri despartitoare si elemente formale: inaltime, forma, latime, material de constructii, elemente decoratice, culoare.

Imprejmuirea catre domeniul public (strazile de distributie) va fi prevazuta cu porti glisante sau care se vor deschide spre interiorul proprietatii. Imprejmuirea va fi amplasata in interiorul parcelei, pe limita de proprietate propusa dupa cedarea terenului.

Imprejmuirea va fi obligatoriu prevazuta cu soclu opac de minim 30 cm.

Imprejmuirea pe latura frontala, modificata dupa cedarea terenului pentru largirea drumurilor, va fi transparenta sau optional opaca si va avea H max = 2,0 m.

  • (7) Plansa de reglementari urbanistice A3 si Regulametul local de urbanism afarent PUZ sunt anexe si fac parte integranta din prezenta hotarare.

Art.2 Valabilitatea prezentei documentații de urbanism este de 7 ani de la data aprobării.

Art.3 Extinderile, modernizarile si devierele retelelor tehnico edilitare necesare functionarii investitiei de baza, acolo unde este cazul, se vor executa anterior inceperii lucrarilor autorizate pentru construire, pe cheltuiala beneficiarului.

Art.4 Copie după prezenta hotărâre va fi comunicată: Primarului Municipiului Iași, Directiei Arhitectura si Urbanism; Consiliului Judetean Iasi, Oficiului de Cadastru si Publicitate Imobiliara Iasi; Beneficiarului si Instituției Prefectului Județului Iași.

Art.5 (1) Punerea în aplicare a prevederilor prezentei hotărâri va fi asigurată intotdeauna cu respectarea cadrului legal incident de Direcția Arhitectură și Urbanism - Serviciul Autorizare Construcții.

(2) Aducerea la cunoștința publică a prezentei hotărâri va fi asigurată de către Centrul de Informații pentru Cetățeni.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,                 Contrasemnează pentru legalitate,

Mihai Liviu Gavril                      Secretar General, Denisa Liliana Ionașcu

1                                              9

Consilier local,

Nr. 31 din 31 ianuarie 2020

Total consilieri locali

27

Prezenți

21

Pentru

16

Împotrivă

0

Abțineri

5