Hotărârea nr. 309/2020

HOTĂRÂRE privind încheierea unui acord de parteneriat între Municipiul Iaşi Inspectoratul Şcolar Judeţean Iaşi Serviciul Voluntar de Ambulanță unităţile şcolare din Municipiului Iaşi implicate în acest proiect şi Poliţia Locală Iaşi cu privire la accesul pe terenurile de sport a copiilor/tinerilor în mod gratuit pentru desfăşurarea de activităţi sportive pe durata vacanţelor şcolare dar şi în week-end-uri pe tot parcursul anului în condiţii de siguranţă

Municipiul Iași Consiliul Local

HOTĂRÂRE

privind încheierea unui acord de parteneriat între Municipiul Iași, Inspectoratul Școlar Județean Iași, Serviciul Voluntar de Ambulanță, unitățile școlare din Municipiului Iași implicate în acest proiect și Poliția Locală Iași cu privire la accesul pe terenurile de sport a copiilor/tinerilor în mod gratuit pentru desfășurarea de activități sportive, pe durata vacanțelor școlare dar și în week-end-uri pe tot parcursul anului, în condiții de siguranță

Consiliul Local al Municipiului Iași, întrunit în ședința ordinară desfasurata pe platforma on-line prin videoconferinta în data de 30.07.2020;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia Economică și Financiară a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia Juridică și de Disciplină a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia pentru Tineret si Sport a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Având în vedere referatul de aprobare nr. 74164/ 27.07.2020 întocmit de către Biroul Relații cu Societatea Civilă;

Avand in vedere raportul de specialitate nr. 75149/29.07.2020 intocmit de Directia Juridica;

Având în vedere prevederile articolului 3 din Legea nr. 69/28.04.2000, legea educației fizice și sportului, actualizată;

Având în vedere prevederile legislative privind combaterea pandemiei de Covid-19, precum si conditile impuse bazelor sportive in vederea desfasurarii activitatilor sportive;

Având în vedere prevederile Hotararii Consiliului Local Iasi nr. 194 / 30.05.2018 prin care s-a încheiat acordul de parteneriat între Municipiul Iași, ISJ Iași precum și unitățile școlare ale Municipiului Iași pentru utilizarea tetenurilor de sport pe durata vacanței de vară;

Având în vedere prevederile Legii nr. 52/2003 privind transparenta decizionala in administratia publica, republicata;

Având în vedere dispozițiile Legii privind normele de tehnică legislativă nr. 24/2000 cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere prevederile art. 129 si art. 196 alin. (1) lit. a, din Ordonanta de Urgenta nr. 57/03.07.2019, privind Codul Administrativ;

Având în vedere prevederile Ordonantei de Urgenta nr. 61 din 30 aprilie 2020, privind completarea Legii cadastrului si a publicitatii imobiliare nr. 7/1996 si pentru modificarea si completarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ;

HOTĂRĂȘTE:

Art.1 Se aprobă încheierea unui acord de parteneriat între Municipiul Iași, Inspectoratul Școlar Județean Iași, Serviciul Voluntar de Ambulanță, unitățile școlare din Municipiului Iași implicate în acest proiect și Poliția Locală Iași cu privire la accesul pe terenurile de sport a copiilor/tinerilor în mod gratuit pentru desfășurarea de activități sportive, pe durata vacanțelor școlare dar și în week-end-uri pe tot parcursul anului, în condiții de siguranță, conform Anexei 1, care face parte integranta din prezenta hotarare.

Art.2 Se împuternicește Primarul Municipiului Iași să semneze acordul de parteneriat.

Art.3 Municipiul Iași va aloca suma de 30.000 lei in vederea realizarii cheltuielilor legate de hrana și hidratarea voluntarilor care vor contribui la implementarea proiectului si pentru achizitia de tricouri participantilor la activitatile sportive desfasurate pe terenurile de sport, conform legii.

Art.4 Sumele necesare sunt alocate la capitolul 54.50.00.20.01.30, conform legii.

Art.5 Copie după prezenta hotărâre va fi comunicată catre: Primarul Municipiului Iași; Direcția Juridica, Serviciul Relatii Comunitare si Politici Publice, Biroul Relatii cu Societatea Civila, Inspectoratului Scolar Judetean Iasi, Politia Locala Iasi, unitatilor scolare implicate și Instituția Prefectului Județului Iași.

Art.6 (1) Punerea în aplicare a prevederilor prezentei hotărâri va fi asigurată intotdeauna cu respectarea cadrului legal incident de catre Directia Juridica, Serviciul Relatii Comunitare si Politici Publice, Biroul Relatii cu Societatea Civila, Inspectoratului Scolar Judetean Iasi, Politia Locala Iasi

(2) Aducerea la cunoștința publică a prezentei hotărâri va fi asigurată de către Centrul de Informații pentru Cetățeni.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

Gabriel Mihai Surdu Consilier local,


Contrasemneaza pentru legalitate, Secretar General, Denisa Liliana Ionașcu

Nr. 309 din 30 iulie 2020

Total consilieri locali

27

Prezenți

25

Pentru

25

împotrivă

0

Abțineri

0