Hotărârea nr. 308/2020

HOTĂRÂRE privind completarea Hotararii Consiliului Local al Municipiului Iasi nr. 225 din 30.06.2020 cuprinzand inventarele domeniului privat al Municipiului Iasi cu terenurile cuprinse in Anexele 1-4

Municipiul Iași

Consiliul Local

HOTĂRÂRE

privind completarea Hotararii Consiliului Local al Municipiului Iasi nr. 225 din 30.06.2020, cuprinzand inventarele domeniului privat al Municipiului Iasi cu terenurile cuprinse in Anexele 1-4

Consiliul Local al Municipiului Iași, întrunit în ședința ordinară desfasurata pe platforma on-line prin videoconferinta în data de 30.07.2020;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia Economică și Financiară a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia Juridică și de Disciplină a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Având în vedere Referatul de aprobare nr. 69109/13.07.2020 întocmit de Direcția Evidenta Patrimoniu Public și Privat;

Avand in vedere Raportul de specialitate nr. 75105/29.07.2020 intocmit de Directia Juridica;

Având în vedere adresele Directiei Juridice cu numerele de inregistrare 73315/23.07.2020, 71137/17.07.2020, 74475/27.07.2020 prin care se certifica ca pentru suprafețele de teren stabilite în procesul verbal de inventariere bunuri imobile - terenuri cu sau fara constructii, nu sunt litigii pe rolul instantelor de judecata, care sa aiba ca obiect terenurile propuse pentru inventariere;

Având în vedere adresele Directiei de Arhitectura si Urbanism - Serviciul GIS Cadastru-Compartimentul de Implementare a Legilor Proprietatii cu numerele de inregistrare nr. 61018/30.06.2020, 73238/23.07.2020, 61018/27.07.2020;

Având în vedere Procesul verbal nr. 69126/13.07.2020 si Procesul verbal nr. 72411/24.07.2020 al Comisiei de inventariere bunuri imobile - terenuri cu sau fara constructii, numita prin Dispozitia Primarului Municipiului Iasi nr. 1822/16.10.2019, prin care se propune inventarierea unor terenuri in domeniul privat al Municipiului Iasi;

Având în vedere Procesul verbal nr. 69169/13.07.2020 si Procesul verbal nr. 72412/24.07.2020 al Comisiei speciale de invetariere numita prin Dispozitia Primarului Municipiului Iasi nr. 1822/16.10.2019, prin care se dispune inventarierea terenurilor;

Având în vedere Planurile de amplasament intocmite de persoanele fizice/juridice autorizate;

Având în vedere prevederile Hotararii Consiliului Local Iasi nr. 225 din 30.06.2020 privind însusirea inventarului domeniului privat al Municipiului Iasi, reactualizat;

Având în vedere prevederile Legii nr. 52/2003 privind transparenta decizionala in administratia publica, republicata;

Având în vedere dispozițiile Legii privind normele de tehnică legislativă nr. 24/2000 cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere prevederile art. 129 si art. 196 alin. (1) lit. a, din Ordonanta de Urgenta nr. 57/03.07.2019, privind Codul Administrativ;

Având în vedere prevederile Ordonantei de Urgenta nr. 61 din 30 aprilie 2020, privind completarea Legii cadastrului si a publicitatii imobiliare nr. 7/1996 si pentru modificarea si completarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ;

HOTĂRĂȘTE:

Art.1 Se aprobă completarea inventarului domeniului privat al Municipiului Iasi insusit prin Hotararea Consiliului Local Iasi nr. 225 din 30.06.2020 cu terenurile cuprinse in Anexele 1 - 4 (bunuri imobile aflate in evidenta/gestiunea/administrarea Directiei de Arhitectura si Urbanism -Serviciul GIS Cadastru), care fac parte integrantă din prezenta hotărâre:

  • Imobilul teren aferent Casei Sindicatelor (inclusiv terenul de sub constructie amplasat in parcela C 8160) cu suprafata de 4.947 mp (din care suprafata constructiei 2.770 mp) situat in Iasi Bulevardul Socola nr. 134 identificat cadastral in tarlaua 20, CAT 8127; CAT 8155 (partial); CAT 7362; CAT 8126; DS 8125 ; C 8160; CAT 7361/1(partial) - Anexa 1.

  • Imobilul teren aferent parcarii din fata Casei Sindicatelor in suprafata de 350 mp situat in Iasi Bulevardul Socola nr. 134 identificat cadastral in tarlaua 20, parcela CAT 7361/1(partial) -Anexa 2.

  • Imobilul teren in suprafața de 241 mp situat in Iași strada Sfanțul Lazar, fara numar, identificata cadastral in tarlaua T 22, parcela CAT 721/16 - Anexa 3.

  • Imobilul teren in suprafata de 976 mp situat in Iasi strada Ghica Voda , nr. 3A identificat cadastral in tarlaua 23, parcela C 737 - Anexa 4.

Art.2 Dreptul de proprietate privind imobilele care sunt supuse procedurii de inventariere va fi înscris în Cartea Funciară a Muncipiului Iași, prin grija Serviciului GIS Cadastru și a Directiei Evidenta Patrimoniu Public si Privat.

Art.3 Copie după prezenta hotărâre va fi comunicată catre: Primarul Municipiului Iași; Direcția Evidenta Patrimoniu Public si Privat, Directia Tehnica si Servicii Comunitare, Serviciul GIS Cadastru, Directia Generala Economica si de Finante Publice Locale, in vederea actualizarii evidentei financiar-contabile și Instituția Prefectului Județului Iași.

Art.4 (1) Punerea în aplicare a prevederilor prezentei hotărâri va fi asigurată intotdeauna cu respectarea cadrului legal incident de catre Direcția Evidenta Patrimoniu Public si Privat, Directia Tehnica si Servicii Comunitare, Serviciul GIS Cadastru, Directia Generala Economica si de Finante Publice Locale.

(2) Aducerea la cunoștința publică a prezentei hotărâri va fi asigurată de către Centrul de Informații pentru Cetățeni.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,               Contrasemnează pentru legalitate,

Gabriel Mihai Surdu                 Secretar General, Denisa Liliana Ionașcu

Consilier local,

Nr. 308 din 30 iulie 2020

Total consilieri locali

27

Prezenți

26

Pentru

26

împotrivă

0

Abțineri

0