Hotărârea nr. 307/2020

HOTĂRÂRE privind aprobarea Planului Tarifar APAVITAL S.A. pentru perioada 2020 – 2024

Municipiul Iași Consiliul Local

HOTĂRÂRE

privind aprobarea Planului Tarifar APAVITAL S.A. pentru perioada 2020 - 2024

Consiliul Local al Municipiului Iași, întrunit în ședința ordinară desfasurata pe platforma on-line prin videoconferinta în data de 30.07.2020;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia Economică și Financiară a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia Juridică și de Disciplină a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Având în vedere Referatul de aprobare nr.75005/28.07.2020 întocmit de Direcția Tehnică și Servicii Comunitare;

Având în vedere Adresa Asociației Regionale a Serviciilor de Apă Canal Iași - ARSACIS nr.763/23.07.2020, înregistrată la Primăria Municipiului Iași sub numărul 73147/23.07.2020;

Având în vedere Raportul de specialitate nr. 75394/29.07.2020 intocmit de Biroul Analiza Economica, avizari tarife si ajutor de stat;

Având în vedere Hotărârea Adunării Generale ARSACIS nr. 14/27.03.2020;

Având în vedere Adresa nr. 22888/21.05.2020 a operatorului APAVITAL S.A., de comunicare a Planului Tarifar APAVITAL S.A. pentru perioada 2020 - 2024, a Analizei COST BENEFICIU (ACB) JUDEȚUL IAȘI din cadrul Studiului de Fezabilitate pentru Proiectul ”Dezvoltarea infrastructurii de apă și apă uzată din județul Iași în perioada 2014 - 2020”;

Având în vedere Nota de verificare a Proiectului ”Dezvoltarea infrastructurii de apă și apă uzată din județul Iași în perioada 2014 - 2020” (Action Completion Note SG/AS- JASPERS/2020 - 620/ET/DF/jw) emisă de către Consultantul UE JASPERS, conform căreia data de depunere a cererii de finanțare și a documentației aferente este de 31.07.2020; 5                   >                                                                 5                                                                                                                                          '

Având în vedere adresa nr. 25483/03.06.2020 emisă de APAVITAL S.A. privind propunerea de modificare, prin act adițional, a Contractului de delegare a gestiunii serviciilor publice de alimentare cu apă și de canalizare nr. 48/2009;

Având în vedere prevederile Ghidului Solicitantului pentru Programul Operațional Structura Mare (POIM) - AP3, OS3.2, "Dezvoltarea Infrastructurii Integrate de Apă și Apă Uzată”, aprobat prin Ordinul nr.773/03.08.2018;

Având în vedere prevederile Contractului de delegare a gestiunii serviciilor publice de alimentare cu apă și de canalizare nr. 48/2009, încheiat între Asociația Regională a Serviciilor de Apă Canal Iași - ARSACIS și Societatea APAVITAL S.A.;

Având în vedere prevederile Statutului Asociației Regionale a Serviciilor de Apă Canal Iași - ARSACIS;

Având în vedere prevederile Hotărârii Guvernului nr.855/2008 pentru aprobarea actului constitutiv-cadru și a statutului-cadru ale asociațiilor de dezvoltare intercomunitară cu obiect de activitate serviciile de utilități publice, cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere prevederile Hotărârii Consiliului Local nr.184 din 29 mai 2020 prin care sa aprobat Studiul de Fezabilitate, indicatorii tehnico - economici și cofinanțarea Proiectului Regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată din Municipiul Iași, Județul Iași, în Perioada 2014 - 2020;

Având în vedere prevederile Hotărârii Consiliului Local nr.159 din 30 aprilie 2020 prin care s-a aprobat dreptul de trecere pentru lucrări de extindere a sistemelor de alimentare cu apă și de canalizare, în favoarea APAVITAL S.A, necesar amplasării a 9 (nouă) stații de pompare ape uzate în vederea implementării “Proiectului Regional de Dezvoltare a Infrastructurii de apa si apa uzata din judetul Iasi in perioada 2014-2020”;

Având în vedere prevederile Hotărârii Consiliului Local nr. 439 din 29 noiembrie 2019 prin care s-a aprobat Contractul de Modificare și Reafirmare a Contractului de Asistență pentru Proiect din data de 07.04.2011, între Județul Iași, Municipiul Iași, APAVITAL S.A. și Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare, pentru derularea Proiectului Regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată în Județul Iași, în perioada 2014 - 2020, finanțat de Uniunea Europeană prin Programul POIM;

Având în vedere prevederile Legii nr. 51/2006 privind serviciile comunitare de utilități publice, cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere prevederile Legii nr. 241/2006 privind serviciul de alimentare cu apă și de canalizare, republicată;

Având în vedere prevederile Legii nr. 52/2003 privind transparenta decizionala in administratia publica, republicata;

Având în vedere dispozițiile Legii privind normele de tehnică legislativă nr. 24/2000 cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere prevederile art. 129 si art. 196 alin. (1) lit. a, din Ordonanta de Urgenta nr. 57/03.07.2019, privind Codul Administrativ;

Având în vedere prevederile Ordonantei de Urgenta nr. 61 din 30 aprilie 2020, privind completarea Legii cadastrului si a publicitatii imobiliare nr. 7/1996 si pentru modificarea si compltrea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ;

HOTĂRĂȘTE:

Art.1 Se aprobă Planul Tarifar APAVITAL SA pentru perioada 2020 - 2024, în sensul modificării articolului 36 Tarifele pct. 3) din Dispozițiile Generale ale Contractului de delegare a gestiunii serviciilor publice de alimentare cu apă și de canalizare nr. 48/2009, după cum urmează:

”Strategia de tarifare inclusă în prezentul contract de delegare se bazează pe rezultatele analizei financiare realizată în Analiza Cost-Beneficiu pentru proiectul “Dezvoltarea infrastructurii de apă și apă uzată din județul Iași în perioada 2014 - 2020” pentru apa potabilă, canalizare și epurare.

Strategia tarifară constituie condiție de finanțare a proiectelor de investiții în infrastructura de apă realizate din fonduri publice acordate de la bugetul de stat și/sau din fonduri nerambursabile. La nivelul ApaVital S.A, prin Programul Operațional Infrastructura Mare (POIM) va fi implementat proiectul “Dezvoltarea infrastructurii de apă și apă uzată din județul Iași în perioada 2014 - 2020”, care va cuprinde investiții de alimentare cu apă, realizarea de aducțiuni, construcția de rezervoare precum și de rețele de canalizare și stații de epurare.

(A) Planul tarifar APAVITAL SA pentru perioada 2020-2024 cuprinde următoarea evoluție, în termeni reali:

Aria COR

u.m.

Tarif inițial (actual) 01.07.201 9* lei/m3

2020**

2021

2022

2023

2024

Creșteri de tarife în termeni reali - consumatori casnici / non-casnici f

Apa

%

3.74

18.08%

3.45%

11.80%

12.00%

1.30%

Canalizare

%

1.33

30.35%

3.39%

12.90%

34.20%

1.50%

Epurare

%

1.45

30.74%

1.66%

12.00%

14.20%

130%

* tarife curente aprobate de ANRSC (cu aplicabilitate din iulie 2019)

** creșterile tarifare în termeni reali sunt aplicate începând cu anul 2020 la nivelul tarifelor aprobate de ANRSC (cu aplicabilitate din iulie 2019)

Exceptând anul 2020, aplicarea majorărilor de tarif prognozate a fost preconizată să intre în vigoare la data de 1 ianuarie a fiecărui an calendaristic - data la care tarifele vor fi ajustate atât în temeni reali cât și cu inflația cumulată pe ultimul an.

Tariful la datele respective va fi calculat conform următoarei formule:

Tarif n+i = Tarif nx (1+a n+i) x (1+a n+2) x.....x (1+a n+i) x I n+i

Unde:

Tarif n+i : Tariful la data n+i

Tarif n : Tariful inițial

a n+1, a n+2: Tarif ajustat în termeni reali, pentru datele n+1, n+2

a n+i:       Tarif ajustat în termeni reali, pentru data n+i

I n+i :       Inflația aferentă ajustării n+i care se calculează conform următoarei formule:

CPI x (1+INF)m /12

I n+i =    -----------------------

IPI

unde:

CPI: Cel mai recent Indice al prețurilor disponibil;

IPI: Indicele prețurilor inițial, de la data Tarifului n;

INF: Inflația pentru perioada de 12 luni înainte de cel mai recent Indice al prețurilor disponibil;

m: Numărul de luni între data celui mai recent indice de preț disponibil și data efectivă a noului tarif;

Indicele Prețurilor: Indicele Prețurilor de Consum publicat lunar de Comisia Națională de Statistică a României.

(B) În cazul în care o unitate administrativ-teritorială nu are organizat în prezent Serviciul de Alimentare cu Apă sau Serviciul de Canalizare, în momentul în care va beneficia de unul sau de ambele astfel de Servicii, va aplica Prețul/Tariful unic din momentul furnizării Serviciului sau Serviciilor respectiv(e).

(C) În cazul extinderii Ariei de delegare cu noi unități administrativ-teritoriale, în momentul în care Utilizatorii vor beneficia de Serviciile furnizate de către Delegat, se va aplica atât Prețul unic la Serviciul de Alimentare cu Apă, cât și la Tariful unic la Serviciul de Canalizare.”

Art.2 Se aprobă modificarea Contractului de delegare a gestiunii serviciilor publice de alimentare cu apă și de canalizare nr. 48/2009 prin Actul Adițional nr. 38, care constituie Anexa nr. 1 a prezentei hotărâri și face parte integrantă din aceasta.

Art.3 Ca efect al aprobării Planului tarifar APAVITAL S.A. pentru perioada 2020 - 2024, se pun în aplicare prevederile articolului 4 din Hotărârea AGA ARSACIS nr.14 din 27.03.2020, în sensul încetării valabilității Actului Adițional nr.35 din 27.03.2020 la Contractul de delegare a gestiunii serviciilor publice de alimentare cu apă și de canalizare nr.48/2009.

Art.4 Se acordă mandat special reprezentantului Municipiului Iași, pentru ca în numele și pe seama Municipiului Iași, membru asociat în cadrul Asociației Regionale a Serviciilor Apă Canal Iași - ARSACIS, să aprobe în Adunarea Generală a ARSACIS, Planul Tarifar APAVITAL SA pentru perioada 2020-2024, respectiv modificarea Contractului de delegare prin Actul Adițional nr. 38.

Art.5 Se acordă mandat special Asociației Regionale a Serviciilor de Apă Canal Iași -ARSACIS, cu sediul în Iași, Str. Mihai Costăchescu nr. 6 (clădire administrativă 3), județul Iași, înscrisă în Registrul asociațiilor și fundațiilor de la grefa Judecătoriei Iași cu nr. 84/A/07.07.2005, al cărei membru este Municipiul Iași, să semneze prin reprezentantul său legal, Președintele Asociației - Victor Chirilă, în numele și pe seama Municipiului Iași, Actul Adițional nr. 38 la Contractul de delegare a gestiunii serviciilor publice de alimentare cu apă și de canalizare nr.48/2009.

Art.6 Celelalte prevederi ale Contractului de delegare a gestiunii serviciilor publice de alimentare cu apă și de canalizare nr. 48/2009, încheiat între Asociația Regională a Serviciilor de Apă Canal Iași - ARSACIS și Societatea APAVITAL SA, cu modificările și completările ulterioare prin acte adiționale, care nu contravin prevederilor Actului Adițional nr. 38, rămân neschimbate și își produc efectele.

Art.7 Copie după prezenta hotărâre va fi comunicată catre: Primarul Municipiului Iași; Direcția Generală Tehnică și Investiții; Direcția Generală Economică și Finanțe Publice Locale; Asociației Regionale a Serviciilor de Apă Canal Iași - ARSACIS; APAVITAL SA și Instituția Prefectului Județului Iași.

Art.8 (1) Punerea în aplicare a prevederilor prezentei hotărâri va fi asigurată intotdeauna cu respectarea cadrului legal incident de catre Direcția Generală Tehnică și Investiții; Direcția Generală Economică și Finanțe Publice Locale; Asociației Regionale a Serviciilor de Apă Canal Iași - ARSACIS; APAVITAL SA.

(2) Aducerea la cunoștința publică a prezentei hotărâri va fi asigurată de către Centrul de Informații pentru Cetățeni.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,               Contrasemnează pentru legalitate,

Gabriel Mihai Surdu                 Secretar General, Denisa Liliana Ionașcu

Consilier local,

Nr. 307 din 30 iulie 2020

Total consilieri locali

27

Prezenți

26

Pentru

26

împotrivă

0

Abțineri

0