Hotărârea nr. 306/2020

HOTĂRÂRE privind modificarea si completarea Hotararii Consiliului Local nr. 285/30.10.2000

Municipiul Iași Consiliul Local

HOTĂRÂRE

privind modificarea si completarea Hotararii Consiliului Local nr. 285/30.10.2000

Consiliul Local al Municipiului Iași, întrunit în ședința ordinară desfasurata prin platforma online de videoconferinta în data de 30 iulie 2020;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia Juridică și De Disciplină a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia Economică și Financiară a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Având în vedere referatul de aprobare nr. 70450/16.07.2020, întocmit de Direcția Evidență Patrimoniu Public și Privat;

Având în vedere raportul de specialitate nr. 71807/20.07.2020, întocmit de Direcția Juridica;

Având în vedere adresa nr. 70211/15.07.2020 a Universitatii Nationale de Arte "George Enescu";

Având în vedere Hotararea Consiliului Local nr. 285/30.10.2000 privind trecerea în patrimoniul public al municipiului Iași a clădirii internat nr.1, din str.Sărăriei nr.189 și în administrarea directă a Universității de Arte "George Enescu";

Având în vedere Contractul de administrare nr.  108097/22.10.2018,

incheiat intre Municipiul Iasi si Universitatea Nationala de Arte "George Enescu";

Având în vedere Contractul de administrare nr.  118137/21.12.2012,

incheiat intre Municipiul Iasi si Colegiului Tehnic Ghe. Asachi;

Având în vedere Hotararea Consiliului Local nr. 212/2018 privind însușirea inventarului domeniului public al Municipiului Iași, reactualizat;

Având în vedere prevederile Legii nr. 52/2003 privind transparenta decizionala in administratia publica, republicata ;

Având în vedere dispozițiile Legii privind normele de tehnică legislativă nr. 24/2000 cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere prevederile art. 129 si art. 196 alin. (1) lit. a, din Ordonanta de Urgenta nr. 57/03.07.2019, privind Codul Administrativ;

Având în vedere prevederile Ordonantei de Urgenta nr. 61 din 30 aprilie 2020, privind completarea Legii cadastrului si a publicitatii imobiliare nr. 7/1996 si pentru modificarea si completarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ;

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. Se aprobă modificarea si completarea Hotararii Consiliului Local nr. 285/30.10.2000, astfel:

  • “ Art. 2 se modifica si va avea urmatorul continut:

  • a) Se aproba darea in administrarea Universitatii Nationale de Arte "George Enescu", a imobilului - camin 3, situat in str. Sarariei nr. 189, inscris in CF 145881, compus din cladire cu suprafata construita la sol 581 mp - numarul cadastral 145881- C9 si teren in suprafata de 1651 mp, inscris in CF 145881;

b) Elementele de identificare ale bunurilor sunt urmatoarele:

Cod clasif.

Denumirea bunului

Elemente de identificare

Valoarea de inventar (raport evaluare nr. 2214/08.11.2019)

Data PIF

Situația juridica

1.6.2.

Clădire cămin 3

str. Sarariei nr. 189, suprafața construita la sol 581 mp, regim inaltime P+3E, inscris in CF 145881 cu numărul cadastral 145881-C9

3.421.848, 00

1977

Domeniul public al Municipiului lași, H.C.L. 212/2018

1.6.2.

Teren

aferent cladire internat, str. Sarariei nr. 189, suprafata 1651 mp,

3.223.109,00

1977

Domeniul public al Municipiului Iasi, H.C.L. 212/2018

c) Administrarea de catre Universitatea Nationale de Arte "George Enescu" a imobilului, se va face pe perioada de 10 ani, incepand cu data adoptarii prezentei hotrari; in imobilul dat in administrare prin prezenta hotarare, universitatea va desfășura doar activitati de invatamant. Universitatea Naționala de Arte "George Enescu" va efectua toate lucrarile de reparatii si intretinere ale imobilului.

Art. 2. Prevederile art. 1 si art. 3 ale Hotararii Consiliului Local nr. 285/2000 isi inceteaza efectele.

Art. 3. Se imputerniceste Primarul Municipiului lasi sa semneze actul aditional la contractul de administrare, ce va fi incheiat in conformitate cu prevederile prezentei hotarari.

Art. 4. Copie după prezenta hotărâre va fi comunicată: Primarului Municipiului lași ; Directiei Evidență Patrimoniu Public și Privat; Colegiului Tehnic Ghe. Asachi; Universitatii Nationale de Arte "George Enescu" si Instituției Prefectului Județului lași.

Art. 5. (1) Punerea în aplicare a prevederilor prezentei hotărâri va fi asigurată intotdeauna cu respectarea cadrului legal incident de Directia Evidență Patrimoniu Public si Privat; Colegiul Tehnic Ghe. Asachi; Universitatea Nationala de Arte "George Enescu".

(2) Aducerea la cunoștința publică a prezentei hotărâri va fi asigurată de către Centrul de lnformații pentru Cetățeni.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,               Contrasemnează pentru legalitate,

Gabriel Mihai Surdu                  Secretar General, Denisa Liliana Ionașcu

Consilier local,

Nr. 306 din 30 iulie 2020

Total consilieri locali

27

Prezenți

25

Pentru

25

împotrivă

0

Abțineri

0