Hotărârea nr. 305/2020

HOTĂRÂRE privind darea in administrare catre Directia Crese a imobilului (constructie si teren aferent) situat in Iasi Bulevardul Independentei langa bl. D1-D2 pentru o perioada de trei ani

Municipiul Iași

Consiliul Local

HOTĂRÂRE

privind darea in administrare catre Directia Crese a imobilului (constructie si teren aferent) situat in Iasi, Bulevardul Independentei langa bl. D1-D2, pentru o perioada de trei ani

Consiliul Local al Municipiului Iași, întrunit în ședința ordinară desfasurata pe platforma on-line prin videoconferinta în data de 30.07.2020;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia Economică și Financiară a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia Juridică și de Disciplină a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Avand in vedere referatul de aprobare nr. 69964/15.07.2020, intocmit de Directia Evidenta Patrimoniu Public si Privat;

Avand in vedere Raportul de specialitate nr. 71817/20.07.2020 intocmit de Directia Juridica;

Avand in vedere adresa nr. 59498/19.06.2020 a Directiei Crese prin care se solicita prelungirea perioadei de administrare ;

Avand in vedere Contractul de administrare nr. 26708/20.03.2014, incheiat intre Municipiul Iasi si Directia Crese;

Avand in vedere prevederile Hotararii Consiliului Local al Municipiului Iasi nr. 212/2018, privind insusirea inventarului domeniului public al Municipiului Iași, reactualizat;

Avand in vedere prevederile Hotararii Consiliulu Local al Municipiului Iasi nr. 212/2019, privind darea in administrare catre Directia Crese a imobilului (constructie si teren aferent) situat in Iasi, Bulevardul Independentei langa bl. D1-D2;

Având în vedere prevederile Legii nr. 52/2003 privind transparenta decizionala in administratia publica, republicata;

Având în vedere dispozițiile Legii privind normele de tehnică legislativă nr. 24/2000 cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere prevederile art. 129 si art. 196 alin. (1) lit. a, din Ordonanța de Urgenta nr. 57/03.07.2019, privind Codul Administrativ;

Având în vedere prevederile Ordonantei de Urgenta nr. 61 din 30 aprilie 2020, privind completarea Legii cadastrului si a publicitatii imobiliare nr. 7/1996 si pentru modificarea si compltrea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ;

HOTĂRĂȘTE:

Art.1 Se aprobă darea in administrare catre Directia Crese a imobilului (constructie si teren aferent) situat in Iasi, Bulevardul Independentei langa bl. D1-D2, pentru o perioada de trei ani, incepand cu data emiterii prezentei, pentru activitate de cresa.

Art.2 Prevederile prezentei hotărâri modifică în mod corespunzător Contractul de administrare nr. 26708/20.03.2014, incheiat intre Municipiul Iasi si Directia Crese.

Art.3 Copie după prezenta hotărâre va fi comunicată catre: Primarul Municipiului Iași, Direcția Evidenta Patrimoniu Public si Privat, Directia Crese și Instituția Prefectului Județului Iași.

Art.4 (1) Punerea în aplicare a prevederilor prezentei hotărâri va fi asigurată intotdeauna cu respectarea cadrului legal incident de catre Directia Evidenta Patrimoniu Public si Privat si Directia Crese.

(2) Aducerea la cunoștința publică a prezentei hotărâri va fi asigurată de către Centrul de Informații pentru Cetățeni.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,               Contrasemnează pentru legalitate,

Gabriel Mihai Surdu                 Secretar General, Denisa Liliana Ionașcu

Consilier local,

Nr. 305 din 30 iulie 2020

Total consilieri locali

27

Prezenți

26

Pentru

26

împotrivă

0

Abțineri

0