Hotărârea nr. 300/2020

HOTĂRÂRE privind aprobarea Planului urbanistic zonal IASI STRADA BUCUR NR. 20-22 NUMAR CADASTRAL 134528 intocmit in vederea construirii unei locuinte individuale persoana fizica

Municipiul Iași

Consiliul Local

HOTĂRÂRE

privind aprobarea Planului urbanistic zonal IASI, STRADA BUCUR NR. 20-22, NUMAR CADASTRAL 134528, intocmit in vederea construirii unei locuinte individuale, persoana fizica

Consiliul Local al Municipiului Iași, întrunit în ședința ordinară desfasurata pe platforma on-line prin videoconferinta în data de 30.07.2020;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia de Amenajare a Teritoriului si Urbanism a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia Juridică și de Disciplină a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Având în vedere certificatul de urbanism nr. 3540/29.10.2018 si 3891/22.11.2019 eliberat de Primăria Municipiului Iași;

Având în vedere cererea nr. 74543/04.07.2019 depusa de Keshta Jawdat;

Având în vedere studiile întocmite: studiul geotehnic, ridicare topografică vizată de Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară;

Având în vedere avizul de oportunitate nr. 1051/29.07.2019 si 1138/26.02.2020;

Avand in vedere avizul Comisiei de Urbanism a Consiliului Local Iasi din data de 19.09.2019;

Avand in vedere avizul Arhitectului Sef nr. 85/09.10.2019;

Avand in vedere avizele si acordurile: 174/2020 emis de Directia Judetetana pentru Cultura Iasi, 357962/2020 emis de Biroul Rutier, 6051376395/2020 si 373483434/2020 emise de delgazgrid, 53424/2020 emis de Comisia pentru Urmarirea Stabilitatii Versntilor Alunecatori, 2700365/2020 si 2700364/2020 emise de Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta Iasi, 1547/2020 emis de Agentia pentru Protectia Mediului, 14366/2020 emis de Comisia Municipala de Circulatie, 6405/2020 emis de Directia de Sanatate Publica, 103/2020 emis de Telekom, 6296/2020 emis de Apavital, 33/2020 emis de Consiliul Judetean Iasi, 8686/2019 emis de Serviciul GIS Cadastru;

Având în vedere referatul de aprobare nr. 71975/20.07.2020 si raportul de specialitate nr. 71974/20.07.2020 intocmite de Directia Arhitectura si Urbanism - Birou Dezvoltare Urbana si Monumente;

Având în vedere dispozițiile Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții republicată cu modificările si completările ulterioare;

Având în vedere prevederile Ordinului Ministerului Dezvoltării Regionale și Locuinței nr. 839/2009 cuprinzând Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 50/1991;

Având în vedere dispozițiile Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, reactualizată;

Având în vedere prevederile Ordinului Ministerului Lucrărilor Publice si Amenajării Teritoriului nr. 176/N/2000 de aprobare a Ghidului privind metodologia de elaborare si conținutul-cadru al Planului Urbanistic Zonal;

Având în vedere dispozițiile Hotărârii de Guvern nr. 525/1996 privind Regulamentul General de Urbanism cu modificările si completările ulterioare;

Având în vedere prevederile Legii nr. 52/2003 privind transparenta decizionala in administratia publica, republicata;

Având în vedere dispozițiile Legii privind normele de tehnică legislativă nr. 24/2000 cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere prevederile art. 129 si art. 196 alin. (1) lit. a, din Ordonanta de Urgenta nr. 57/03.07.2019, privind Codul Administrativ;

Având în vedere prevederile Ordonantei de Urgenta nr. 61 din 30 aprilie 2020, privind completarea Legii cadastrului si a publicitatii imobiliare nr. 7/1996 si pentru modificarea si completarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ;

HOTĂRĂȘTE:

Art.1 (1) Se aprobă Planul Urbanistic Zonal IASI, STRADA BUCUR NR. 20-22, NUMAR CADASTRAL 134528 intocmit in vederea construirii unei locuinte individuale, persoana fizica.

  • (2) Suprafața terenului reglementat prin PUZ este de 450,00 mp.

  • (3) INDICATORI URBANISTICI:

  • • Hmax = 9,00 m masurata de la CTA la coama/atic, Regim de inaltime D/S+P+1E+M/2Er;

  • • POT max = 30 %;

  • • CUT max = 0.9mp.ADC/mp.teren;

  • • Spatii verzi minim = 15%.

  • (4) Plansa de reglementari urbanistice U.2 si Regulamentul local de urbanism sunt anexa si fac parte integranta din prezenta hotarare.

Art.2 Valabilitatea prezentei documentații de urbanism este de 7 ani de la data aprobării.

Art.3 Extinderile, modernizarile si devierele retelelor tehnico-edilitare necesare functionarii investitiei de baza, acolo unde este cazul, se vor executa anterior inceperii lucrarilor autorizate pentru construire, pe cheltuiala beneficiarului.

Art.4 Copie după prezenta hotărâre va fi comunicată catre: Primarul Municipiului Iași; Direcția Arhitectura si Urbanism, Consiliul Judetean Iasi, Oficiul de Cadastru si Publicitate Imobiliara Iasi, solicitant și Instituția Prefectului Județului Iași.

Art.5 (1) Punerea în aplicare a prevederilor prezentei hotărâri va fi asigurată intotdeauna cu respectarea cadrului legal incident de catre Directia Arhitectura si Urbanism.

  • (2) Aducerea la cunoștința publică a prezentei hotărâri va fi asigurată de către Centrul de Informații pentru Cetățeni.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,               Contrasemnează pentru legalitate,

Gabriel Mihai Surdu                 Secretar General, Denisa Liliana Ionașcu

Consilier local,

Nr. 300 din 30 iulie 2020

Total consilieri locali

27

Prezenți

25

Pentru

25

împotrivă

0

Abțineri

0