Hotărârea nr. 30/2020

HOTĂRÂRE privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal IASI ZONA BUCIUM T152 NUMAR CADASTRAL 147087 întocmit în vederea introducerii terenului in intravilan pentru construire locuinta individuale persoane fizice

Municipiul Iași Consiliul Local

HOTĂRÂRE

privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal IASI, ZONA BUCIUM T152, NUMAR CADASTRAL 147087, întocmit în vederea introducerii terenului in intravilan pentru construire locuinta individuale, persoane fizice

Consiliul Local al Municipiului Iași, întrunit în ședința ordinară în data de 31.01.2020;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia Juridică și De Disciplină a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia de Amenajare a Teritoriului si Urbanism a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Având în vedere certificatul de urbanism nr. 4322 din 30.12.2016 si 4028 din 16.12.2019 eliberat de Primăria Municipiului Iași;

Având în vedere cererea nr. 126059 din 18.12.2017 depusa de PETCU COSTICA;

Având în vedere avizele obținute și studiile întocmite: studiul geotehnic, ridicare topografică vizată de Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară;

Având în vedere avizul de oportunitate nr. 694 din 12.04.2017;

Avand in vedere avizul Comisiei de Urbanism a Consiliului Local Iasi din data de 27.11.2019;

Avand in vedere avizul Arhitectului Sef nr. 90 din 09.10.2019;

Având în vedere referatul de aprobare nr. 7179/21.01.2020 intocmit de Directia Arhitectura si Urbanism - Birou Dezvoltare Urbana si Monumente;

Având în vedere dispozițiile Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții republicată cu modificările si completările ulterioare;

Având în vedere Ordinul Ministerului Dezvoltării Regionale și Locuinței nr. 839/2009 cuprinzând Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 50/1991;

Având în vedere dispozițiile Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul reactualizată;

Având în vedere Ordinul Ministerului Lucrărilor Publice si Amenajării Teritoriului nr. 176/N/2000 de aprobare a Ghidului privind metodologia de elaborare si conținutul-cadru al Planului Urbanistic Zonal;

Având în vedere dispozițiile Hotărârii de Guvern nr. 525/1996 privind Regulamentul General de Urbanism cu modificările si completările ulterioare;

Având în vedere prevederile Legii nr. 52/2003 privind transparenta decizionala in administratia publica, republicata;

Având în vedere dispozițiile Legii privind normele de tehnică legislativă nr. 24/2000 cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere prevederile art. 129 si art. 196 alin. (1) lit. a, din Ordonanta de Urgenta nr. 57/03.07.2019, privind Codul Administrativ;

HOTĂRĂȘTE:

Art.1. (1) Se aprobă Planul Urbanistic Zonal IASI, ZONA BUCIUM T152, NUMAR CADASTRAL 147087, întocmit în vederea introducerii terenului in intravilan pentru construire locuinta individuale, persoane fizice.

  • (2) Suprafața terenului reglementat prin PUZ este de 800,00 mp.

  • (3) INDICATORI URBANISTICI:

  • • H max = 7,00 m masurat de la cota CTN la streasina/atic , regim de inaltime P+1E;

  • • POT max = 35 %;

  • • CUT max = 0,7 mp.ADC/mp.teren;

  • • Spatii verzi = 46,20%.

  • (4) AMPLASAREA CLADIRILOR FATA DE ALINIAMENT

Cladirile se vor amplasa conform aliniamentelor stabilite in plansa de regulament.

Regimul de aliniere al constructiilor este reprezentat in plansa de reglementari cu linie rosie si are urmatoarele distante:

Regimul de aliniere principal(sud) este la distanta de 5,00m fata de limita de proprietate propusa dinspre vest, respectiv 9.50m din axul caii de acces.

AMPLASAREA CLADIRILOR FATA DE LIMITELE LATERALE SI POSTERIOARE ALE PARCELELOR

In cadrul parcelei, regimul de aliniere lateral este la 2,50m fata de limita parcelei de la nord si 1.00m fata de limita de proprietate dinspre sud.

Regimul de aliniere posterior al cladirilor a fost stabilit la o distanta de 3,0 m fata de limita parcelei(est).

In toate cazurile se va tine seama de conditiile de protectie fata de incendiu si alte norme tehnice specifice.

  • (5) CIRCULATII SI ACCESE

Circulatia in zona studiata se face prin intermediul DE 6280, care face legatura cu DN 24 prin intermediul DJ 248D.

  • (6) ÎMPREJMUIRI

Imprejmuirile spre strada vor fi transparente la 1,80 m din care un soclu de maxim 0,6m. Imprejmuirile vor fi dublate de gard viu.

Nu se admite utilizarea sub nici o forma a sarmei ghimpate sau a imprejmuirilor din zidarie. Terenul de sport va avea o imprejmuire cu inaltime specifica normativelor in vigoare.

  • (7) Plansa de reglementari urbanistice 3 si Regulametul local de urbanism aferent PUZ sunt anexa si fac parte integranta din prezenta hotarare.

Art.2. Valabilitatea prezentei documentații de urbanism este de 7 ani de la data aprobării.

Art.3. Extinderile, modernizarile si devierele retelelor tehnico edilitare necesare functionarii investitiei de baza, acolo unde este cazul, se vor executa anterior inceperii lucrarilor autorizate pentru construire, pe cheltuiala beneficiarului.

Art.4 Copie după prezenta hotărâre va fi comunicată: Primarului Municipiului Iași, Directiei Arhitectura si Urbanism; Consiliului Judetean Iasi, Oficiului de Cadastru si Publicitate Imobiliara Iasi; Beneficiarului si Instituției Prefectului Județului Iași.

Art.5 (1) Punerea în aplicare a prevederilor prezentei hotărâri va fi asigurată intotdeauna cu respectarea cadrului legal incident de Direcția Arhitectură și Urbanism - Serviciul Autorizare Construcții.

(2) Aducerea la cunoștința publică a prezentei hotărâri va fi asigurată de către Centrul de Informații pentru Cetățeni.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

Mihai Liviu Gavril Consilier local,


Contrasemneaza pentru legalitate, Secretar General, Denisa Liliana Ionașcu

9                                              9

Nr. 30 din 31 ianuarie 2020

Total consilieri locali

27

Prezenți

21

Pentru

16

Împotrivă

0

Abțineri

5