Hotărârea nr. 3/2020

HOTĂRÂRE privind modificarea Anexei nr. 9.3 din H.C.L nr. 179/2019 privind stabilirea impozitelor și taxelor locale și a altor sume care se fac venit al bugetului local pentru anul 2020

Municipiul Iași Consiliul Local

HOTĂRÂRE

privind modificarea Anexei nr. 9.3 din H.C.L nr. 179/2019 privind stabilirea impozitelor și taxelor locale și a altor sume care se fac venit al bugetului local pentru anul 2020

Consiliul Local al Municipiului Iași, întrunit în ședința ordinară în data de 31.01.2020;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia Economică și Financiară a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia Juridică și De Disciplină a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Având în vedere Referatul nr. 124593/15.11.2019 întocmit de Serviciul Administrare Parcări Direcția Exploatare Patrimoniu;

Având în vedere preverile art. 486, alin (1) din Legea nr. 227/2015 Codul Fiscal;

Având în vedere prevederile art. 129, alin (3) lit.” c” și art. 196 alin (1) lit. “a” din OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ;

Având în vedere H.C.L. nr. 125/2014 privind aprobarea Regulamentului de exploatare a domeniului public destinat parcării cu plată a autovehiculelor în Municipiul Iași;

Având în vedere H.C.L. nr. 179/2019, privind stabilirea impozitelor și taxelor locale si altor sume care se fac venit al bugetului local pentru anul 2020;

Având în vedere prevederile Legii nr. 52/2003 privind transparenta decizionala in administratia publica, republicata ;

Având în vedere dispozițiile Legii privind normele de tehnică legislativă nr. 24/2000 cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere prevederile art. 129 si art. 196 alin. (1) lit. a, din Ordonanța de Urgenta nr. 57/03.07.2019, privind Codul Administrativ;

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. Se aprobă modificarea anexei nr. 9.3 din H.C.L. nr. 179/2019 privind stabilirea impozitelor și taxelor locale și a altor sume care se fac venit al bugetului local pentru anul 2020, începând cu 01.02.2020, conform anexei care face parte integrantă la prezenta hotărâre.

Art. 2. Copie după prezenta hotărâre va fi comunicată: Primarului Municipiului Iași; Direcției Generale Economice și Finanțe Publice Locale; Directiei Exploatare Patrimoniu; Serviciului Administrare Parcari și Instituției Prefectului Județului Iași.

Art. 3. (1) Punerea în aplicare a prevederilor prezentei hotărâri va fi asigurată intotdeauna cu respectarea cadrului legal incident de Direcția Generală și Finanțe Publice Locale.

(2) Aducerea la cunoștința publică a prezentei hotărâri va fi asigurată de către Centrul de Informații pentru Cetățeni.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,               Contrasemnează pentru legalitate,

Mihai Liviu Gavril                     Secretar General, Denisa Liliana Ionașcu

Consilier local,

Nr. 3 din 31 ianuarie 2020

Total consilieri locali

27

Prezenți

22

Pentru

21

Împotrivă

0

Abțineri

1

Anexa. 9.3 la H.C.L. nr. 3 din 31 ianuarie 2020 Direcția Exploatare Patrimoniu

Serviciul Administrare Parcări

TARIFE PENTRU PARCĂRI

Nr. Crt.

Denumire tarif

Nivel 01.01.2020 indexat prevăzut cf. HCL 179/2019 Tarif cu T.V.A

Nivel 01.02.2020 majorat

Tarif cu T.V.A

Temei legal

0

1

2

3

4

1

Tarif parcare ocazională autoturism în parcările publice cu plată, excepție făcând parcările longitudinale de pe arterele de circulație

2 lei/oră

5 lei/oră

OUG nr.57/2019, OG nr. 71/2002, Legea nr.3/2003, Legea 51/2006 (r), Legea nr. 227/2015

2

Tarif parcare ocazională microbuz în parcările publice cu plată

5 lei/oră

10 lei/oră

OUG nr. 57/2019, OG nr 71/2002, Legea nr.3/2003, Legea nr. 51/2006 (r), Legea nr. 227/2015

3

Tarif parcare ocazională autobuz și autocar în parcările publice cu plată

10 lei/oră

15 lei/oră

OUG nr. 57/2019, OG nr.71/2002, Legea nr. 3/2003, Legea nr.51/2006 (r), Legea nr. 227/2015

4

Tarif parcare ocazională camion în parcările publice cu plată

16 lei/oră

20 lei/oră

OUG nr. 57/2019, OG nr. 71/2002, Legea nr.3/2003, Legea nr. 51/2006 (r), Legea nr. 227/2015

5

Tarif lunar parcare (abonament) autoturism pentru parcări longitudinale pe artere de circulație, pentru persoane fizice *

53 lei/lună

100 lei/lună

OUG nr. 57/2019, OG nr. 71/2002, Legea nr.3/2003, Legea nr.51/2006 (r), Legea nr. 227/2015

6

Tarif lunar parcare (abonament) autoturism în parcări publice cu plată

85 lei/lună

140 lei/lună

OUG nr. 57/2019, OG nr.71/2002, Legea 3/2003, Legea nr.51/2006 (r), Legea nr. 227/2015

7

Tarif lunar parcare (abonament) microbuze în parcările cu plată

159 lei/lună

300 lei/lună

OUG nr. 57/2019, OG nr.

71/2002, Legea nr.3/2003, Legea nr.51/2006 (r), Legea nr. 227/2015

8

Tarif lunar parcare (abonamnet) autobuze, autocare în parcările cu plată

318 lei/lună

500 lei/lună

OUG nr. 57/2019,

OG nr.71/2002, Legea nr.3/2003, Legea nr. 51/2006 (r),

Legea nr. 227/2015

9

Tarif lunar de pornire la licitație pentru parcare autoturisme în parcările de reședință pentru persoane fizice/juridice cu sediul la adresa.

Contractele încheiate cu valoare mai mare sau egală cu 31 lei/loc//lună își mențin valoarea. Valoarea tuturor contractelor încheiate sub 31 lei/loc/lună devine 31 lei. **

31 lei/lună

31 lei/lună

OUG nr. 57/2019, OG nr.71/2002, Legea nr. 3/2003, Legea nr. 51/2006 (r), Legea nr. 227/2015

10

Tarif închiriere parcare cu plată sau de reședință pt veterani și văduve de război, foști deținuți politici, pers gr. I invaliditate, persoane încadrate în grad de handicap

Gratuit

Gratuit

Decret Lege nr.118/1990 (r); Legea nr. 44/1994(r);

Legea nr. 341/2004 modif prin Legea nr.347/2006; Legea nr. 448/2006 (r) , art. 65

11

Tarif folosință teren pentru parcări acoperite și garaje (supraf de 18mp); ce depășește această suprafață se taxează suplimentar cu 1 leu/mp/lună***

53 lei/lună

100 lei/lună

Legea nr. 51/2006 (r )

12

Tarif folosință teren pentru parcări neacoperite, amenajate de persoane fizice/juridice pentru care există autorizații de construire

26 lei/lună

50 lei/lună

Legea nr. 51/2006 (r )

13

Tarif lunar parcare (abonament) camioane în parcările cu plată

424 lei/lună

700 lei/lună

OUG nr. 57/2019,

OG nr. 71/2002, Legea nr.3/2003, Legea nr.51/2006 (r), Legea nr. 227/2015

14

Tarif lunar parcare (abonament/avize temporare) autoturisme în parcări de reședință sau alte parcări amenajate pentru persoane juridice deținătoare de spații comerciale în vecinătatea acestora (max. 1 loc pentru fiecare persoană juridică, exceptând parcările din centrele comerciale, instituții publice sau alte asemenea care necesită parcări pentru client)

265 lei/lună

265 lei/lună

OUG nr. 57/2019,

OG nr.71/2002, Legea nr. 3/2003, Legea nr.51/2006 (r), Legea nr. 227/2015

15

Tarif parcare ocazională autoturism în parcările publice cu plată longitudinale de pe arterele de circulație

-

2 lei/oră

OUG nr. 57/2019, OG nr.

71/2002, Legea nr.3/2003,

Legea nr.51/2006 (r), Legea nr. 227/2015

Presedinte de Sedinta Mihai Liviu Gavril Consilier local,