Hotărârea nr. 298/2020

HOTĂRÂRE privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal Iasi extravilan Bucium numar cadastral 162298 162297 intocmit in vederea introducerii terenului in intravilan pentru construire locuinte individuale si anexe persoane fizice

Municipiul Iași

Consiliul Local

HOTĂRÂRE

privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal Iasi, extravilan Bucium, numar cadastral 162298, 162297, intocmit in vederea introducerii terenului in intravilan pentru construire locuinte individuale si anexe, persoane fizice

Consiliul Local al Municipiului Iași, întrunit în ședința ordinară desfasurata pe platforma on-line prin videoconferinta în data de 30.07.2020;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia de Amenajare a Teritoriului si Urbanism a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia Juridică și de Disciplină a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Având în vedere certificatul de urbanism nr. 2064 din 27.06.2019 eliberat de Primăria

Municipiului Iași;

Având în vedere cererea nr. 133357/05.12.2019 depusa de Dobos Alexandru, Dobos

Roxana Mihaela, Lefter Mihail Ovidiu si Lefter Paraschiva;

Având în vedere studiile întocmite: studiul geotehnic, ridicare topografică vizată de Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară;

Având în vedere avizul de oportunitate 1076 din 20.09.2019;

Avand in vedere avizul Comisiei de Urbanism a Consiliului Local Iasi din data de 13.04.2020;

Avand in vedere avizul Arhitectului Sef 145 din 02.06.2020;

Având în vedere referatul de aprobare nr. 71253/17.07.2020 intocmit de Directia Arhitectura

si Urbanism - Birou Dezvoltare Urbana si Monumente;

Avand in vedere raportul de specialitate nr. 71258/17.07.2020 intocmit de Directia Arhitectura si urbanism;

Avand in vedere avizele: 49864/2019 emis de Apavital, 6049362732/2019 si 6049358645/2019 emise de Delgazgrid, 1100/2019 emis de Telekom, 110600/2020 emis de Comisia pentru Urmarirea Stabilitatii Versantilor Alunecatori, 110598/2019 emis de Comisia Municipala de Circulatie, 979369/2019 emis de Biroul Rutier, 1378/20191379/2019 emis de Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta, 23642/2019 emis de Directia de Sanatate Publica, 110596/2019 emis de Serviciul GIS Cadastru, 899/2019 emis de Ministerul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale, 11729/2019 emis de Directia Silvica, 21271/2019 emis de Garda Forestiera Suceava, 86/2019 emis de Agentia Nationala de Imbunatatiri Funciare, 464/2019 emis de Directia Judeteana pentru Cultura iasi, 8658/2019 emis de Agentia Nationala pentru Protectia Mediului, 27/2020 emis de Consiliul Judetean Iasi;

Având în vedere dispozițiile Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții republicată cu modificările si completările ulterioare;

Având în vedere prevederile Ordinului Ministerului Dezvoltării Regionale și Locuinței nr. 839/2009 cuprinzând Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 50/1991;

Având în vedere dispozițiile Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, reactualizată;

Având în vedere prevederile Ordinului Ministerului Lucrărilor Publice si Amenajării Teritoriului nr. 176/N/2000 de aprobare a Ghidului privind metodologia de elaborare si conținutul-cadru al Planului Urbanistic Zonal;

Având în vedere dispozițiile Hotărârii de Guvern nr. 525/1996 privind Regulamentul General de Urbanism cu modificările si completările ulterioare;

Având în vedere prevederile Legii nr. 52/2003 privind transparenta decizionala in administratia publica, republicata;

Având în vedere dispozițiile Legii privind normele de tehnică legislativă nr. 24/2000 cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere prevederile art. 129 si art. 196 alin. (1) lit. a, din Ordonanta de Urgenta nr. 57/03.07.2019, privind Codul Administrativ;

Având în vedere prevederile Ordonantei de Urgenta nr. 61 din 30 aprilie 2020, privind completarea Legii cadastrului si a publicitatii imobiliare nr. 7/1996 si pentru modificarea si completarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ;

HOTĂRĂȘTE:

Art.1 (1) Se aprobă Planul Urbanistic Zonal lasi, extravilan Bucium, numar cadastral 162298, 162297, intocmit in vederea introducerii terenului in intravilan pentru construire locuinte individuale si anexe, persoane fizice.

  • (2) Suprafața terenului reglementat prin PUZ este de 5000,00mp.

  • (3) INDICATORI URBANISTICI:

  • • H max = 7,00 m la streasina masurata in punctul cel mai inalta a terenului natural in zona construita in aria construibila, regim de inaltime D+P+1E;

  • • POT max = 20 %;

  • • CUT max = 0.4 mp.ADC/mp.teren;

  • • Spatii verzi minim = 30%.

  • (4) Plansa de reglementari urbanistice U2 si Regulamentul local de urbanism sunt anexa si fac parte integranta din prezenta hotarare.

Art.2 Valabilitatea prezentei documentații de urbanism este de 7 ani de la data aprobării.

Art.3 Extinderile, modernizarile si devierele retelelor tehnico edilitare necesare functionarii investitiei de baza, acolo unde este cazul, se vor executa anterior inceperii lucrarilor autorizate pentru construire, pe cheltuiala beneficiarului.

Art.4 Copie după prezenta hotărâre va fi comunicată catre: Primarul Municipiului Iași; Direcția Arhitectura si Urbanism, Consiliul Judetean Iasi, Oficiul de Cadastru si Publicitate Imobiliara Iasi, solicitant și Instituția Prefectului Județului Iași.

Art.5 (1) Punerea în aplicare a prevederilor prezentei hotărâri va fi asigurată intotdeauna cu respectarea cadrului legal incident de catre Directia Arhitectura si Urbanism.

  • (2) Aducerea la cunoștința publică a prezentei hotărâri va fi asigurată de către Centrul de Informații pentru Cetățeni.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,               Contrasemnează pentru legalitate,

Gabriel Mihai Surdu                 Secretar General, Denisa Liliana Ionașcu

Consilier local,

Nr. 298 din 30 iulie 2020

Total consilieri locali

27

Prezenți

26

Pentru

26

împotrivă

0

Abțineri

0