Hotărârea nr. 297/2020

HOTĂRÂRE privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal Iasi Soseaua Iasi – Tomesti nr. 15C numar cadastral 155700 intocmit pentru extindere spatiu de productie existent persoana juridica

Municipiul Iași

Consiliul Local

HOTĂRÂRE

privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal Iași, Șoseaua Iași - Tomesti nr. 15C, numar cadastral 155700, intocmit pentru extindere spatiu de productie existent, persoana juridica

Consiliul Local al Municipiului Iași, întrunit în ședința ordinară desfasurata pe platforma on-line prin videoconferinta în data de 30.07.2020;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia de Amenajare a Teritoriului si

Urbanism a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia Juridică și de Disciplină a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Având în vedere referatul de aprobare nr. 71734/20.07.2020 si raportul de specialitate nr.

71737/20.07.2020 intocmite de Directia Arhitectura si Urbanism - Birou Dezvoltare Urbana si Monumente;

Având în vedere certificatul de urbanism nr. 113/26.03.2018 si 825/01.04.2020 eliberate de Primăria Municipiului Iași;

Având în vedere solicitarile nr. 46736/25.04.2019, 28050/05.03.2020 depuse de SC GIBA SRL;

Având în vedere studiile întocmite: studiul geotehnic, ridicare topografică vizată de Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară;

Având în vedere avizul de oportunitate nr. 954/21.11.2018;

Avand in vedere avizul Comisiei de Urbanism a Consiliului Local Iasi nr. 28050/29.07.2020;

Avand in vedere avizul Arhitectului Sef nr. 148/16.07.2020;

Avand in vedere avizele si acordurile: 34576/2018 si 46741/2019 emis de Serviciul GIS

Cadastru, 50/2019 emis de Agentia pentru Protectia Mediului, 9175/2019 emis de Directia de

Sanatate Publica,1379/2018 si 1380/2018 Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta, 22771/2019 emis de Apavital, 6047084275/2019 si 112437/2019 emise de Delgazgrid, 19005445/2019 emis de Veolia, 532/2019 emis de Telekom, 46739/2019 emis de Comisia Municipala de Circulatie, 951278/2019 emis de Serviciul Rutier, 15932/2019 emis de Directia Regionala Drumuri si Poduri,

Având în vedere dispozițiile Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții republicată cu modificările si completările ulterioare;

Având în vedere prevederile Ordinului Ministerului Dezvoltării Regionale și Locuinței nr. 839/2009 cuprinzând Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 50/1991;

Având în vedere dispozițiile Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, reactualizată;

Având în vedere prevederile Ordinului Ministerului Lucrărilor Publice si Amenajării Teritoriului nr. 176/N/2000 de aprobare a Ghidului privind metodologia de elaborare si conținutul-cadru al Planului Urbanistic Zonal;

Având în vedere dispozițiile Hotărârii de Guvern nr. 525/1996 privind Regulamentul General de Urbanism cu modificările si completările ulterioare;

Având în vedere prevederile Legii nr. 52/2003 privind transparenta decizionala in administratia publica, republicata;

Având în vedere dispozițiile Legii privind normele de tehnică legislativă nr. 24/2000 cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere prevederile art. 129 si art. 196 alin. (1) lit. a, din Ordonanta de Urgenta nr. 57/03.07.2019, privind Codul Administrativ;

Având în vedere prevederile Ordonantei de Urgenta nr. 61 din 30 aprilie 2020, privind completarea Legii cadastrului si a publicitatii imobiliare nr. 7/1996 si pentru modificarea si

completarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ;

HOTĂRĂȘTE:

Art.1 (1) Se aprobă Planul Urbanistic Zonal IASI, SOSEAUA IASI - TOMESTI NR. 15C, NUMAR CADASTRAL 155700, intocmit pentru extindere spatiu de productie existent, persoana juridica.

  • (2) Suprafața terenului reglementat prin PUZ este de 3782,00 mp.

  • (3) INDICATORI URBANISTICI:

  • • H max = 20,00 m la atic masurata in punctul cel mai inalt a terenului natural in zona construita, numarul de niveluri propuse S/D+P+3E+4Er;

  • • POT max = 56 %;

  • • CUT max = 4 mp.ADC/mp.teren;

  • • CUT volumetric = 10 mc/mp teren

  • • Spatii verzi minim = 50%.

  • (4) Plansa de reglementari urbanistice U.2 si regulamentul local de urbanism sunt anexa si fac parte integranta din prezenta hotarare.

Art.2 Valabilitatea prezentei documentații de urbanism este de 7 ani de la data aprobării.

Art.3 Extinderile, modernizarile si devierele retelelor tehnico-edilitare necesare functionarii investitiei de baza, acolo unde este cazul, se vor executa anterior inceperii lucrarilor autorizate pentru construire, pe cheltuiala beneficiarului.

Art.4 Copie după prezenta hotărâre va fi comunicată catre: Primarul Municipiului Iași; Direcția Arhitectura si Urbanism, Consiliul Judetean Iasi, Oficiul de Cadastru si Publicitate Imobiliara Iasi, solicitant și Instituția Prefectului Județului Iași.

Art.5 (1) Punerea în aplicare a prevederilor prezentei hotărâri va fi asigurată intotdeauna cu respectarea cadrului legal incident de catre Directia Arhitectura si Urbanism.

  • (2) Aducerea la cunoștința publică a prezentei hotărâri va fi asigurată de către Centrul de Informații pentru Cetățeni.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,               Contrasemnează pentru legalitate,

Gabriel Mihai Surdu                 Secretar General, Denisa Liliana Ionașcu

Consilier local,

Nr. 297 din 30 iulie 2020

Total consilieri locali

27

Prezenți

26

Pentru

26

împotrivă

0

Abțineri

0