Hotărârea nr. 293/2020

HOTĂRÂRE pentru aprobarea solicitărilor locative propuse de Comisia socială constituită în condiţiile Legii nr. 152/1998 consemnate in Procesul verbal de şedinţă nr. 72285/21.07.2020

Municipiul Iași Consiliul Local

HOTĂRÂRE

pentru aprobarea solicitărilor locative propuse de Comisia socială constituită în condițiile Legii nr. 152/1998, consemnate in Procesul verbal de ședință nr.

72285/21.07.2020

Consiliul Local al Municipiului Iași, întrunit în ședința ordinară desfasurata pe platforma on-line prin videoconferinta în data de 30.07.2020;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia Economică și Financiară a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia Juridică și de Disciplină a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia de Munca si Protectie Sociala a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Având în vedere referatul de aprobare nr. 72288/21.07.2020 intocmit de Directia Fond Locativ;

Având în vedere Raportul de specialitate nr. 72290/21.07.2020 intocmit de Direcția Fond Locativ;

Având în vedere prevederile Legii nr. 152/1998 privind înființarea Agenției Naționale pentru Locuințe, cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere prevederile Hotărârii de Guvern nr. 962/2001, privind aprobarea Normelor metodologice pentru punerea în aplicare a prevederilor Legii nr. 152/1998, cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere Procesul verbal nr. 72285/21.07.2020, încheiat în ședința Comisiei sociale constituite în condițiile Legii nr.152/1998;

Având în vedere prevederile Legii nr. 52/2003 privind transparenta decizionala in administratia publica, republicata;

Având în vedere dispozițiile Legii privind normele de tehnică legislativă nr. 24/2000 cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere prevederile art. 129 si art. 196 alin. (1) lit. a, din Ordonanta de Urgenta nr. 57/03.07.2019, privind Codul Administrativ;

Având în vedere prevederile Ordonantei de Urgenta nr. 61 din 30 aprilie 2020, privind completarea Legii cadastrului si a publicitatii imobiliare nr. 7/1996 si pentru modificarea si completarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ;

HOTĂRĂȘTE:

Art.1 (1) Se aprobă solicitările locative propuse de Comisia socială constituită în condițiile Legii nr. 152/1998, consemnate in Procesul verbal de ședința nr. 72285/21.07.2020.

(2) Solicitările sunt cuprinse în Anexa nr. 1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2 Copie după prezenta hotărâre va fi comunicată catre: Primarul Municipiului Iași; Direcția Fond Locativ, beneficiari și Instituția Prefectului Județului Iași.

Art.3 (1) Punerea în aplicare a prevederilor prezentei hotărâri va fi asigurată intotdeauna cu respectarea cadrului legal incident de catre Directia Fond Locativ.

(2) Aducerea la cunoștința publică a prezentei hotărâri va fi asigurată de către Centrul de Informații pentru Cetățeni.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

Gabriel Mihai Surdu Consilier local,


Contrasemneaza pentru legalitate, Secretar General, Denisa Liliana Ionașcu

Nr. 293 din 30 iulie 2020

Total consilieri locali

27

Prezenți

26

Pentru

26

împotrivă

0

Abțineri

0

ANEXA nr. 1 la Hotărârea nr. 293/30.07.2020 privind aprobarea solicitărilor locative propuse de catre Comisia socială constituită în condițiile Legii 152/1998, consemnate in procesul verbal nr.

72285/21.07.2020

 • 1. Se aprobă reluarea relațiilor contractuale de închiriere cu următorii titulari, care ocupă locuințe construite prin ANL:

 • Ojică Andrei, pentru locuința situată în B-dul Chimiei nr. 63, bl. 2, sc. A, et. 3, ap.15,

 • Boboc Adriana, pentru locuința situată în B-dul Chimiei nr. 61, bl. 1, sc. B, et.1, ap.05,

 • Pascariu Paraschiva, pentru locuința situată în B-dul Chimiei nr. 59, bl. 1, sc.A, et. 1, ap.5,

 • Stahiescu Mircea- George, pentru locuința situată în B-dul Chimiei nr.73, bl.4, sc.B, parter, ap.2,

 • Velică Dragoș-Lulu, pentru locuința situată în Șos. Nicolina nr.115, bl.1004, tr.6, et.3, ap.15,

 • Matei Marian, pentru locuința situată în B-dul Chimiei nr.61, bl.1, sc.B, et.2, ap.12,

 • Codreanu Violeta, pentru locuința situată în B-dul Chimiei nr. 61, bl.1, sc.B, et.3, ap.13,

 • Macovei Elena, pentru locuința situată în B-dul Chimiei nr. 67, bl. 3, sc.A, et.1, ap.8,

 • Grădinaru Maria, pentru locuința situată în B-dul Dacia nr. 40, bl.1, sc.A, et.2, ap.9,

 • Andronic Mihail, pentru locuința situată în B-dul Dacia nr. 40A, bl.5, sc.B, et.2, ap.10,

 • Moșu Dan, pentru locuința situată în B-dul Alexandru cel Bun nr. 70, bl. 250, sc.C, et. 6, ap. 26,

 • Budur Viorica, pentru locuința situată în B-dul Dacia nr. 42, bl. 2, sc.B, et. 3, ap.14,

 • Pintilie Manuela, pentru locuința situată în B-dul Dacia nr. 40A, bl. 5, sc.B, et. 3, ap.14,

 • Șalaru Ionela, pentru locuința situată în B-dul Dacia nr. 42A, bl. 3, sc.A, et. 3, ap.15,

 • Stavarache Costel, pentru locuința situată în B-dul Alexandru cel Bun nr. 70, bl. 250, sc. B, et. 9, ap. 40,

 • Moraru Constantin, pentru locuința situată în B-dul Alexandru cel Bun nr. 70, bl. 250, sc. D, et.10, ap. 42,

 • Verdeș Elena-Nadia, pentru locuința situată în B-dul Alexandru cel Bun nr.70, bl. 250, sc.A, et. 8, ap. 35,

 • Maraciuc Ionela, pentru locuința situată în B-dul Alexandru cel Bun nr. 70, bl. 250, sc. E, et. 3, ap.13,

 • Tănase Mariana, pentru locuința situată în B-dul Chimiei nr. 61, bl.1, sc.B, et.1, ap. 6,

 • Bata Miilord, pentru locuința situată în B-dul Alexandru cel Bun nr.70, bl.250, sc.C, et.7, ap.32,

 • Enea Denisa-Elena, pentru locuința situată în B-dul Dacia nr.42A, bl.3, sc.A, et.3, ap.13,

 • Albișteanu Ion, pentru locuința situată în B-dul Dacia nr.42A, bl.3, sc.A, parter, ap.3,

 • Roșu Constantin-Marius, pentru locuința situată în B-dul Alexandru cel Bun nr.70, bl.250, sc.B, et.1, ap.5. Durata contractului de închiriere va fi de 1 an, cu posibilitate de prelungire condiționat de respectarea angajamentelor de paltă pentru debitele restante,

 • Bordeianu Petru-Liviu, pentru locuința situată în B-dul Dacia nr. 40, bl.1, sc.A, et. 2, ap.10,

 • Buzilică Irina-Elena, pentru locuința situată în Șos. Nicolina nr.109, bl. 1004, tr. 3, et. 5. În contractul de închiriere nu va mai figura fiica, Buzilică Cristina-Elena. Reluarea închirierii se va face condiționat de respectarea angajamentului privind achitarea debitelor restante,

 • Movilă Monica, pentru locuința situată în B-dul Dacia nr. 40A, bl. 5, sc. A, parter, ap.3. În contractul de închiriere nu va mai figura fiica, Movilă Mădălina-Teodora.

 • 2. Se aprobă reluarea relațiilor contractuale de închiriere cu familia Mitrea Ionuț și Loredana și schimbarea titularului de contract pe numele soției, pentru locuința construită prin ANL, situată în B-dul Dacia nr.42, bl. 2, sc. A, et. 2, ap.11.

 • 3. Se aprobă prelungirea relațiilor contractuale de închiriere cu familia Spanache Marian și Marlena și schimbarea titularului de contract pe numele soției, pentru locuința construită prin ANL, situată în B-dul Alexandru cel Bun nr.70, bl. 250, sc. D, et. 10, ap. 41.

Presedinte de sedinta, Gabriel Mihai Surdu