Hotărârea nr. 292/2020

HOTĂRÂRE privind aprobarea solicitărilor locative propuse de catre Comisia socială constituită în condiţiile Legii nr. 114/1996 consemnate in Procesul verbal de şedinţa nr. 72287/21.07.2020

Municipiul Iași

Consiliul Local

HOTĂRÂRE

privind aprobarea solicitărilor locative propuse de catre Comisia socială constituită în condițiile Legii nr. 114/1996, consemnate in Procesul verbal de ședința nr.

72287/21.07.2020

Consiliul Local al Municipiului Iași, întrunit în ședința ordinară desfasurata pe platforma on-line prin videoconferinta în data de 30.07.2020;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia Economică și Financiară a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia Juridică și de Disciplină a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia de Munca si Protectie Sociala a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Avand in vedere Referatul de aprobare nr. 72289/21.07.2020 intocmit de Directia Fond Locativ ;

Avand in vedere Raportul de specialitate nr. 72291/21.07.2020, intocmit de catre Directia Fond Locativ ;

Avand in vedere propunerile Comisiei sociale constituite în condițiile Legii 114/1996, cuprinse în procesul verbal de sedinta nr. 72287/21.07.2020;

Având în vedere prevederile Legii Locuinței nr. 114/1996 republicata, cu modificarile si completarile ulterioare și a Normelor metodologice de punere în aplicare a acesteia,

Având în vedere prevederile Legii nr. 278/2009 privind Codul Civil, republicata,

Având în vedere prevederile Legii nr. 241/2001 prin care se aprobă O.U.G. 40/1999, privind protecția chiriașilor și stabilirea chiriei pentru spațiile cu destinație de locuință, cu modificările și completările ulterioare,

Având în vedere prevederile Hotărârii de Consiliu Local nr. 210/31.05.2017, privind constituirea comisiilor specifice activității Direcției Fond Locativ;

Având în vedere prevederile Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 151/2007, aprobată și modificată prin Legea nr. 7/2009, privind derogarea de la art. 43 din Legea Locuinței nr. 114/1996, republicata ;

Având în vedere prevederile Legii cadastrului și publicității imobiliare nr. 7/1996, cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere prevederile Legii nr. 52/2003 privind transparenta decizionala in administratia publica, republicata;

Având în vedere dispozițiile Legii privind normele de tehnică legislativă nr. 24/2000 cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere prevederile art. 129 si art. 196 alin. (1) lit. a, din Ordonanța de Urgenta nr. 57/03.07.2019, privind Codul Administrativ;

Având în vedere prevederile Ordonantei de Urgenta nr. 61 din 30 aprilie 2020, privind completarea Legii cadastrului si a publicitatii imobiliare nr. 7/1996 si pentru modificarea si completarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ;

HOTĂRĂȘTE:

Art.1 Se aprobă propunerile Comisiei sociale constituită în condițiile Legii nr. 114/1996, consemnate în Procesul verbal nr. 72287/21.07.2020, cuprinse în Anexa nr. 1, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2 Copie după prezenta hotărâre va fi comunicată catre: Primarul Municipiului Iași; Direcția Fond Locativ, beneficiari și Instituția Prefectului Județului Iași.

Art.3 (1) Punerea în aplicare a prevederilor prezentei hotărâri va fi asigurată intotdeauna cu respectarea cadrului legal incident de catre Directia Fond Locativ.

(2) Aducerea la cunoștința publică a prezentei hotărâri va fi asigurată de către Centrul de Informații pentru Cetățeni.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,               Contrasemnează pentru legalitate,

Gabriel Mihai Surdu                 Secretar General, Denisa Liliana Ionașcu

Consilier local,

Nr. 292 din 30 iulie 2020

Total consilieri locali

27

Prezenți

26

Pentru

26

împotrivă

0

Abțineri

0

ANEXA nr. 1 la hotărârea privind aprobarea solicitărilor locative propuse de catre Comisia socială constituită în condițiile Legii 114/1996, consemnate in procesul verbal nr. 72287/21.07.2020

 • 1. Se revocă atribuirea aprobată prin HCL 186/29.05.2020 - beneficiară, familia Nagîț Doina.

 • 2. Se aprobă atribuirea la schimb a locuinței din str. Sărărie nr. 165, familiei Potîrlă Zâna, care locuiește în imobilul situat în str.Păcurari nr. 108, imobil care nu mai prezintă siguranță în exploatare.

 • 3. Se revocă atribuirea aprobată prin HCL 65/28.02.2020 - beneficiar, Butnaru Natalea.

 • 4. Se aprobă atribuirea locuinței din str. Titu Maiorescu nr. 14A, beneficiar, Onofrei Ovidiu, chiriaș aflat în procedură de evacuare din locuința retrocedată situată în str. Dăncinescu nr. 2.

 • 5. Se aprobă atribuirea cu prioritate a locuinței din Bd. Dimitrie Cantemir nr. 1A, bl.Q2, sc.A, et.3, ap.16 către Axinte Mihaela-Elena. Atribuirea va avea caracter de necesitate, se va face pe o perioadă de un an, cu posibilitate de prelungire, condiționat de îndeplinirea clauzelor contractuale.

 • 6. Se aprobă atribuirea la schimb a locuinței din Bd. Chimiei nr. 97, bl. 8, sc.B, et.1, ap.8 familiei Livanu Ionuț, chiriașă în locuința situată în Bd. Chimiei nr. 97, bl. 8, sc.B, parter, ap. 1.

 • 7. Se aprobă atribuirea cu prioritate a locuinței din Bd. Chimiei nr. 97, bl. 8, sc.B, parter, ap. 1. către Săndulache Cristina- Elena. Atribuirea va avea caracter de necesitate, se va face pe o perioadă de un an, cu posibilitate de prelungire, condiționat de îndeplinirea clauzelor contractuale.

 • 8. Se aprobă atribuirea la schimb a locuinței din Șos. Nicolina nr. 83, bl. 986, sc.B, et.8, ap.30, familiei Dulce Dorel, chiriașă în imobilul situat în Șos. Voinești nr. 38, imobil care nu mai prezintă siguranță în exploatare.

 • 9. Se revocă atribuirea aprobată prin HCL 186/29.05.2020 - beneficiară, familia Sălăgianu Vergil și Georgeta.

 • 10. Se aprobă atribuirea locuinței din str. Canta nr. 60B, ap.39, familiei Sălăgianu Vergil și Georgeta. Atribuirea va avea caracter de necesitate, se va face pe o perioadă de un an, cu posibilitate de prelungire, condiționat de îndeplinirea clauzelor contractuale.

 • 11. Se revocă atribuirile aprobate prin HCL 237/30.06.2020 - beneficiari: familiile Onofrei Radu, Baicu Florin, Șrainer Cristian, Dumitrașcu Doina și Gheorghiu Costică.

 • 12. Se aprobă recazarea chiriașilor din căminul situat în std. Grădinari nr. 6, aflat în stare avansată de degradare, prin atribuirea la schimb a unor locuințe astfel:

J str. Tudor Vladimirescu nr. 79A - camerele 37 și 38 - fam. Șrainer Cristian

J str. Tudor Vladimirescu nr. 79A - camerele 42 și 43 - fam. Dumitrascu Doina-Mirela

J str. Decebal nr.1, bl. Cantemir, et. 2, ap.55 - fam. Baicu Florin

J str. Decebal nr.1, bl. Cantemir, parter, ap.18 - fam. Gheorghiu Costică

Atribuirile vor avea caracter de necesitate și se vor efectua condiționat de achitarea a 10% din debitele restante la plata cheltuielilor de întreținere și încheierea de convenții notariale de eșalonare a diferenței pe o perioadă de 12 luni. Contractele de închiriere se vor încheia pentru o perioadă de 1 an, cu posibilitate de prelungire, condiționat de respectarea clauzelor contractuale și achitarea debitelor eșalonate.

 • 13. Se revocă atribuirea aprobată prin HCL 186/29.05.2020 - beneficiar, Bălăceanu Mariana.

 • 14. Se aprobă scoaterea din circuitul locativ a imobilului situat în Ale.Veronica Micle nr. 1.

 • 15. Se aprobă scoaterea din circuitul locativ a imobilului situat în str. Mitropolit Veniamin Costache nr. 16.

 • 16. Se aprobă prelungirea relațiilor contractuale de închiriere cu Pavel Alin Marius și Mihaela pentru locuința situată în str. Decebal nr.1, bl. Cantemir, parter, ap.10. Contractul se va încheia pentru o perioadă de 1 an.

 • 17. Se aprobă prelungirea relațiilor contractuale de închiriere cu Surdu Elena pentru locuința situată în str. Decebal nr. 1, bl. Cantemir, parter, ap. 12. Soțul își menține posibilitatea de reluare a dreptului locativ la adresă, condiționat de prezentarea documentelor necesare reincluderii in contract.

 • 18. Se aprobă reluarea relațiilor contractuale de închiriere cu Corodeanu Mariana pentru locuința situată în str. Decebal nr.1, bl. Cantemir, et.1, ap. 50. Soțul își menține posibilitatea de reluare a dreptului locativ la adresă, condiționat de prezentarea documentelor necesare reincluderii in contract. Contractul se va încheia condiționat de achitarea debitelor restante la bugetul local.

 • 19. Se aprobă reluarea relațiilor contractuale de închiriere cu Opera Națională Română Iași pentru locuința situată în str. Vasile Alecsandri nr. 9A, sc.C, et.2, ap.10. Contractul se va încheia pentru o perioadă de 3 ani.

 • 20. Se aprobă prelungirea relațiilor contractuale de inchiriere și preluarea în calitate de titular a contractului, de către Țurcanu Elena pentru locuința situată in str. Albineț nr.11. In contractul de inchiriere vor mai figura și Țurcanu Mihai Gabriel și Țurcanu Irina Alexandra.

 • 21. Se aprobă preluarea în calitate de titular a contractului de închiriere, de către Scrumeda Ioana pentru locuința situată in str. Mahu nr. 7.

 • 22. Se aprobă inchirierea, pentru o perioadă de 5 ani, a spațiului locativ situat în str. Cuza Vodă nr. 58, compus din 1 cameră de 15,55 mp și 1 hol în suprafață de 3,66 mp, către Zingher Silviu, cu obligativitatea de reabilitare a acestuia.

 • 23. Se aprobă reluarea relațiilor contractuale de închiriere cu Ciorțanu Liviu pentru locuința situată în str. Cuza Vodă nr. 39, condiționat de achitarea debitelor restante.

 • 24. Se aprobă reluarea relațiilor contractuale de închiriere cu Călin Constantin pentru locuința situată în str. I. Lozonschi nr. 28. Contractul se va încheia pentru o perioadă de 1 an.

 • 25. Se aprobă reluarea relațiilor contractuale de închiriere cu Bogdan Clara Paula pentru locuința situată în str. Săulescu nr. 10, condiționat de achitarea debitelor restante. În contract nu va mai figura Turcu Alina Gabriela.

 • 26. Se aprobă prelungirea relațiilor contractuale de închiriere cu Andrieș Nicoleta Mariana pentru locuința situată în std. Copou nr. 33.

 • 27. Se aprobă reluarea relațiilor contractuale de închiriere cu Popescu Mihai Ionuț și Cristina pentru locuința situată în str. Rîpei nr. 13. În contractul de închiriere nu vor mai figura Popescu Andreea Diana și Teodorescu Armand.

 • 28. Se aprobă prelungirea relațiilor contractuale de închiriere cu Petroi Aurica pentru locuința situată în str. Sf. Teodor nr. 32.

 • 29. Se aprobă reluarea relațiilor contractuale de închiriere cu Ciubotaru Gabriel pentru locuința situată în str. Vântu nr. 10.

 • 30. Se aprobă prelungirea relațiilor contractuale de închiriere cu Vasilescu Argentina pentru locuința situată în str. Ciurchi nr. 109B, bl. D2, sc.A, et. 3, ap. 7. Contractul se va încheia pentru o perioadă de 1 an, cu posibilitate de prelungire, condiționat de respectarea clauzelor contractuale și a plății eșalonate a debitelor restante la cheltuielile de întreținere.

 • 31. Se aprobă prelungirea relațiilor contractuale de închiriere cu Irimiea Daniela Cristina pentru locuința situată în Șos. Nicolina nr. 107, bl. 1004, tr.2, et. 5, ap. 2, condiționat de incheierea unui angajament notarial de plată privind eșalonarea debitelor restante la cheltuielile de întreținere.

 • 32. Se aprobă reluarea relațiilor contractuale de închiriere cu Buhan Laurențiu pentru locuința situată în str. Decebal nr.1, bl. Cantemir, et. 1, ap. 38. Contractul se va încheia pentru o perioadă de 1 an, cu posibilitate de prelungire, condiționat de respectarea clauzelor contractuale și a plății eșalonate a debitelor restante la bugetul local.

 • 33. Se aprobă reluarea relațiilor contractuale de închiriere cu Agapi Augustin Ciprian pentru locuința situată în str. Decebal nr.1, bl. Cantemir, et. 3, ap. 100.

 • 34. Se aprobă reluarea relațiilor contractuale de închiriere cu Gâlii Dumitrița Cătălina pentru locuința situată în str. Decebal nr.1, bl. Cantemir, et. 1, ap. 37. Contractul se va încheia pentru o perioadă de 5 ani.

 • 35. Se aprobă reluarea relațiilor contractuale de închiriere cu Nechita Iulian pentru locuința situată în str. Decebal nr.1, bl. Cantemir, et. 2, ap. 65. Contractul se va încheia pentru o perioadă de 1 an, cu posibilitate de prelungire, condiționat de respectarea clauzelor contractuale și a plății eșalonate a debitelor restante la bugetul local.

 • 36. Se aprobă reluarea relațiilor contractuale de închiriere cu Ganciu Vasile pentru locuința situată în str. Canta nr. 60B, ap. 20. Contractul se va încheia pentru o perioadă de 1 an.

 • 37. Se aprobă reluarea relațiilor contractuale de închiriere cu Mocanu Cecilia pentru locuința situată în str. Tabacului nr.7, ap. 30.

 • 38. Se respinge solicitarea formulată de Lărgeanu Constantin privind reluarea relațiilor contractuale de închiriere pentru locuința situată în str. Bularga nr. 14A, ap. 4.

 • 39. Se aprobă reluarea relațiilor contractuale de închiriere cu Straton Mihail pentru locuința situată în str. Canta nr. 60B, ap. 36, condiționat de prezentarea unui angajament de plată eșalonată a debitelor la bugetul local.

 • 40. Se aprobă reluarea relațiilor contractuale de închiriere cu Stoica Marcel pentru locuința situată în str. Canta nr. 60B, ap. 53.

 • 41. Se aprobă reluarea relațiilor contractuale de închiriere cu Bârliga Angela pentru camerele 2 și 15 situate în str. Canta nr. 60B. Contractul se va încheia pentru o perioadă de 1 an, cu posibilitate de prelungire, condiționat de respectarea clauzelor contractuale și a plății eșalonate a debitelor restante la bugetul local.

 • 42. Se aprobă reluarea relațiilor contractuale de închiriere cu Ciobotaru Adelina pentru locuința situată în str. Albineț nr. 4.

Beneficiarii atribuirilor de locuințe trebuie sa se prezinte la sediul Direcției Fond Locativ, în scopul întocmirii contractului de închiriere, în termen de 30 de zile de la comunicarea hotărârii de consiliu local. În caz contrar locuințele repartizate vor redeveni vacante și vor fi înaintate Comisiei constituite în condițiile Legii 114/1996 pentru a fi propuse spre reatribuire. Procedura repartizării unei alte locuințe va fi reluată la cererea expresă formulată în scris de către cei ale căror atribuiri vor fi revocate motivat de nerespectarea termenului de 30 de zile anterior menționat.

Presedinte de sedinta, Gabriel Mihai Surdu