Hotărârea nr. 291/2020

HOTĂRÂRE privind modificarea elementelor de identificare ale unor bunuri imobile proprietate privată a Statului Român şi aflate în administrarea Consiliului Local al Municipiului Iaşi

Municipiul Iași Consiliul Local

HOTĂRÂRE

privind modificarea elementelor de identificare ale unor bunuri imobile proprietate privată a Statului Român și aflate în administrarea Consiliului Local al Municipiului Iași

Consiliul Local al Municipiului Iași, întrunit în ședința ordinară desfasurata pe platforma on-line prin videoconferinta în data de 30.07.2020;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia Economică și Financiară a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia Juridică și de Disciplină a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Având în vedere Referatul de aprobare nr. 69268/13.07.2020 întocmit de către Direcția Exploatare Patrimoniu;

Avand in vedere Raportul de specialitate nr.71899/20.07.2020 intocmit de Directia Juridica;

Având în vedere prevederile Hotărârii Consiliului Local Iași nr. 126/1997 privind trecerea în administrarea Consiliului Local al Municipiului Iași a spațiilor cu altă destinație decât locuință din fondul locativ de stat;

Având în vedere măsurătorile efectuate de SC Helmert SRL în baza contractului de prestări servicii;

Având în vedere prevederile Legii cadastrului și publicității imobiliare nr. 7/1996, cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere prevederile Legii nr. 52/2003 privind transparenta decizionala in administratia publica, republicata;

Având în vedere dispozițiile Legii privind normele de tehnică legislativă nr. 24/2000 cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere prevederile art. 129 si art. 196 alin. (1) lit. a, din Ordonanta de Urgenta nr. 57/03.07.2019, privind Codul Administrativ;

  • 1 / 3 la H.C.L. nr. 291 din 30 iulie 2020

Având în vedere prevederile Ordonanței de Urgenta nr. 61 din 30 aprilie 2020, privind completarea Legii cadastrului si a publicității imobiliare nr. 7/1996 si pentru modificarea si completarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ;

HOTĂRĂȘTE:

Art.1 Se aprobă completarea elementelor de identificare ale unor bunuri imobile proprietate privată a Statului Român și aflate în administrarea Consiliului Local al Municipiului Iași, cuprinse în anexa care face parte integrantă din Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Iași nr. 126/21.07.1997, după cum urmează:

  • 1.1. La numărul de ordine 575 „ Spațiu comercial, proprietate privată a Statului Român aflat în administrarea Consiliului Local al Municipiului Iași, situat în municipiul Iași, Șoseaua Păcurari nr. 45, bloc 546, sc. C, parter, județul Iași, având suprafață utilă totală de 40,60 mp și teren în cota parte indiviză cu suprafața 6,25 mp din imobilul (teren intravilan cu suprafața 1286 mp) identificat cu numărul cadastral 120161/UAT Iași, conform anexei 1 ce face parte integrantă din prezenta hotărăre.”

  • 1.2. La numărul de ordine 581 „ Spațiu comercial, proprietate privată a Statului Român aflat în administrarea Consiliului Local al Municipiului Iași, situat în municipiul Iași, Șoseaua Păcurari nr. 45, bloc 546, sc.C, parter, județul Iași, având suprafață utilă totală de 72,10 mp și teren în cota parte indiviză cu suprafața 11,09 mp din imobilul (teren intravilan cu suprafața 1286 mp) identificat cu numărul cadastral 120161/UAT Iași, conform anexei 2 ce face parte integrantă din prezenta hotărăre.”

  • 1.3. La numărul de ordine 812-813 „ Imobil, proprietate privată a Statului Român aflat în administrarea Consiliului Local al Municipiului Iași, situat în municipiul Iași, strada Grigore Ureche nr. 7, județul Iași, compus din teren cu suprafața de 304 mp identificat cu numărul cadastral 138694/UAT Iași și construcție având regim de înălțime P+1 și o suprafața utilă totală de 423,70 mp (parter cu suprafața utilă de 216 mp + etaj 1 cu suptafața utilă de 207,70 mp), conform anexei 3 și 4 ce fac parte integrantă din prezenta hotărăre.”

Art.2 Se modifică în mod corespunzător oricare alte hotărâri ale Consiliului Local al Municipiului Iași privind imobilele de la adresele menționate la art.1. din prezenta hotărâre.

Art.3 Copie după prezenta hotărâre va fi comunicată catre: Primarul Municipiului Iași; Direcția Exploatare Patrimoniu, Directia Generala Economica si de Finante Publice Locale și Instituția Prefectului Județului Iași.

Art.4 (1) Punerea în aplicare a prevederilor prezentei hotărâri va fi asigurată intotdeauna cu respectarea cadrului legal incident de catre Directia Exploatare Patrimoniu si Directia Generala Economica si de Finante Publice Locale.

(2) Aducerea la cunoștința publică a prezentei hotărâri va fi asigurată de către Centrul de Informații pentru Cetățeni.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

Gabriel Mihai Surdu Consilier local,


Contrasemneaza pentru legalitate, Secretar General, Denisa Liliana Ionașcu

Nr. 291 din 30 iulie 2020

Total consilieri locali

27

Prezenți

26

Pentru

26

împotrivă

0

Abțineri

0