Hotărârea nr. 290/2020

HOTĂRÂRE privind prelungirea duratei de folosinţă gratuită a bunului imobil din Iaşi str. Grigore Ureche nr. 7 (Casa cu Absidă Laurențiu Ulici) având suprafaţa utilă de 423 70 mp atribuit catre Uniunea Scriitorilor din Romania-Filiala Iasi

Municipiul Iași

Consiliul Local

HOTĂRÂRE

privind prelungirea duratei de folosință gratuită a bunului imobil din Iași, str. Grigore Ureche nr. 7 (Casa cu Absidă Laurențiu Ulici), având suprafața utilă de 423,70 mp, atribuit catre Uniunea Scriitorilor din Romania-Filiala Iasi

Consiliul Local al Municipiului Iași, întrunit în ședința ordinară desfasurata pe platforma on-line prin videoconferinta în data de 30.07.2020;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia Economică și Financiară a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia Juridică și de Disciplină a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Având în vedere Referatul de aprobare nr. 70197/15.07.2020 întocmit de către Direcția Exploatare Patrimoniu;

Avand in vedere Raportul de specialitate nr. 73762/24.07.2020 intocmit de Directia Juridica;

Având în vedere solicitarile nr. 135514/11.12.2019 si 67215/07.07.2020 formulate de Uniunea Scriitorilor din România-Filiala Iași;

Având în vedere prevederile art. 349 și art. 362 din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, precum și art. 41* alin (1) lit a) din Ordonanța Guvernului nr. 26/2000 privind asociațiile și fundațiile;

Având în vedere prevederile art. 45 din OUG nr. 70/2020, privind reglementarea unor măsuri, începând cu data de 15 mai 2020, în contextul situației epidemiologice determinate de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2, pentru prelungirea unor termene, pentru modificarea și completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, a Legii educației naționale nr. 1/2011, precum și a altor acte normative;

Având în vedere prevederile art. 4 alin. 5 din Legea nr. 55/2020, privind unele măsuri pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de COVID-19;

Având în vedere prevederile Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Iași nr.37/13.03.1995, precum și Protocolul încheiat la data de 17.09.1997;

Având în vedere Procesul-Verbal al Comisiei pentru repartizare spații către ONG și partide politice, înregistrat sub nr. 70192/15.07.2020;

Având în vedere prevederile Legii nr. 52/2003 privind transparenta decizionala in administratia publica, republicata;

Având în vedere dispozițiile Legii privind normele de tehnică legislativă nr. 24/2000 cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere prevederile art. 129 si art. 196 alin. (1) lit. a, din Ordonanta de Urgenta nr. 57/03.07.2019, privind Codul Administrativ;

Având în vedere prevederile Ordonantei de Urgenta nr. 61 din 30 aprilie 2020, privind completarea Legii cadastrului si a publicitatii imobiliare nr. 7/1996 si pentru modificarea si completarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ;

HOTĂRĂȘTE:

Art.1 Se aprobă prelungirea duratei de folosință gratuită a bunului imobil din municipiul Iași, str. Grigore Ureche nr. 7 (Casa cu Absidă Laurențiu Ulici), județul Iași, având suprafața utilă de 423,70 mp și o valoare o valoare de inventar de 32358,98 lei, înregistrat sub numărul de inventar 11718 în domeniul privat al Statului Român și aflat în administrarea Consiliului Local al Municipiului, atribuit către Uniunea Scriitorilor din România- Filiala Iași, cu un nou termen de 5 (cinci) ani.

Art.2 Se împuternicește Primarul Municipiului Iași să semneze actul aditional la contractul de comodat ce se va încheia în baza prezentei hotărâri.

Art.3 Pe toată durata folosinței dobândită conform art. 1 din prezenta hotărâre, Uniunea Scriitorilor din România-Filiala Iași are următoarele obligații:

 • a) să folosească bunul în scopul principal, menționată în statutul organizației;

 • b) să prezinte, anual, rapoarte privind activitatea de utilitate publică desfășurată, gradul de implementare la nivelul colectivității, precum și prognoze și strategii pentru perioada următoare;

 • c) să permită accesul reprezentanților Municipiului Iași pentru efectuarea controlului asupra bunurilor;

 • d) să nu modifice bunul, în parte ori în integralitatea lui;

 • e) la încetarea folosinței gratuite, să restituie bunul în starea în care l-a primit, în afară de ceea ce a pierit sau s-a deteriorat din cauza vechimii, și liber de orice sarcini;

 • f) să nu transmită, nici oneros și nici cu titlu gratuit, folosința dobândită asupra bunului imobil unei alte persoane;

 • g) să informeze Municipiul Iași cu privire la orice tulburare adusă dreptului de proprietate publică, precum și la existența unor cauze sau iminența producerii unor evenimente de natură să conducă la imposibilitatea exploatării bunului;

 • h) să păstreze integritatea bunului imobil pus la dispoziție, să-l întrețină în mod corespunzător, să nu-l modifice fără consimțământul prealabil al Municipiului Iași exprimat în scris, să nu-l deterioreze sau degradeze;

 • i) să se îngrijească de conservarea bunului dat în folosință ca un bun proprietar organizând în acest sens urmărirea curentă a comportării în timp a construcție și efectuând pe cheltuiala sa reparațiile necesare ce vor fi consemnate într-un jurnal de intervenții pe toată perioada utilizării;

 • j) să ia măsurile legale pentru prevenirea și stingerea incendiilor, precum și pentru respectarea normelor de securitate a muncii;

 • k) să suporte costul utilităților consumate, ce vor fi stabilite în baza contractelor încheiate între comodatar și furnizorii de utilități.

Art.4 Copie după prezenta hotărâre va fi comunicată catre: Primarul Municipiului Iași; Direcția Exploatare Patrimoniu, solicitant și Instituția Prefectului Județului Iași.

Art.5 (1) Punerea în aplicare a prevederilor prezentei hotărâri va fi asigurată intotdeauna cu respectarea cadrului legal incident de catre Directia Exploatare Patrimoniu.

(2) Aducerea la cunoștința publică a prezentei hotărâri va fi asigurată de către Centrul de Informații pentru Cetățeni.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

Gabriel Mihai Surdu Consilier local,


Contrasemneaza pentru legalitate, Secretar General, Denisa Liliana Ionașcu

Nr. 290 din 30 iulie 2020

Total consilieri locali

27

Prezenți

26

Pentru

26

împotrivă

0

Abțineri

0