Hotărârea nr. 29/2020

HOTĂRÂRE privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal IASI EXTRAVILAN BUCIUM NUMAR CADASTRAL 144396 intocmit in vederea introducerii teren in intravilan in vederea construirii de locuinte individuale persoane fizice

Municipiul Iași Consiliul Local

HOTĂRÂRE

privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal IASI, EXTRAVILAN BUCIUM, NUMAR CADASTRAL 144396, intocmit in vederea introducerii teren in intravilan, in vederea construirii de locuinte individuale, persoane fizice

Consiliul Local al Municipiului Iași, întrunit în ședința ordinară în data de 31.01.2020;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia Juridică și De Disciplină a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia de Amenajare a Teritoriului si Urbanism a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Având în vedere Certificatul de urbanism nr. 1516 din 02.05.2018 eliberat de Primăria Municipiului Iași;

Având în vedere cererea nr. 26948 din 12.03.2019 depusa de Marcu Damian;

Având în vedere avizele obținute și studiile întocmite: studiul geotehnic, ridicare topografică vizată de Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară;

Având în vedere avizul de oportunitate nr. 949 din 21.11.2018;

Avand in vedere avizul Comisiei de Urbanism a Consiliului Local Iasi;

Avand in vedere avizul Arhitectului Sef nr. 96 din 18.12.2019;

Având în vedere referatul de aprobare nr. 6393/20.01.2020 intocmit de Directia Arhitectura si Urbanism - Birou Dezvoltare Urbana si Monumente;

Având în vedere dispozițiile Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții republicată cu modificările si completările ulterioare;

Având în vedere Ordinul Ministerului Dezvoltării Regionale și Locuinței nr. 839/2009 cuprinzând Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 50/1991;

Având în vedere dispozițiile Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul reactualizată;

Având în vedere Ordinul Ministerului Lucrărilor Publice si Amenajării Teritoriului nr. 176/N/2000 de aprobare a Ghidului privind metodologia de elaborare si conținutul-cadru al Planului Urbanistic Zonal;

Având în vedere dispozițiile Hotărârii de Guvern nr. 525/1996 privind Regulamentul General de Urbanism cu modificările si completările ulterioare;

Având în vedere prevederile Legii nr. 52/2003 privind transparenta decizionala in administratia publica, republicata;

Având în vedere dispozițiile Legii privind normele de tehnică legislativă nr. 24/2000 cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere prevederile art. 129 si art. 196 alin. (1) lit. a, din Ordonanta de Urgenta nr. 57/03.07.2019, privind Codul Administrativ;

HOTĂRĂȘTE:

Art.1. (1) Se aprobă Planul Urbanistic Zonal IASI, EXTRAVILAN BUCIUM, NUMAR CADASTRAL 144396, intocmit in vederea introducerii teren in intravilan, in vederea construirii de locuinte individuale, persoane fizice.

  • (2) Suprafața terenului reglementat prin PUZ este de 7.457,00 mp.

  • (3) INDICATORI URBANISTICI:

•H max = 7,0 m masurat de la CTN la streasina/atic, regim de inaltime D+P+1E+M;

•POT max = 30 %;

•CUT max = 0,9 mp.ADC/mp.teren;

• Spatii verzi = 40 %.

  • (4) AMPLASAREA CLADIRILOR FATA DE ALINIAMENT

Regimul de aliniere al construcțiilor la nivelul solului, este reprezentat în planșa de reglementări cu linie roșie punctată și a fost stabilit la:

  • 10,50 m față de axul drumurilor din exteriorul amplasamentului studiat (drum cu nr. cad. 143269);

  • 6,50 - 7,50 m față de axul drumului de acces propus din interiorul amplasamentului studiat, conform planșei de reglementări urbanistice.

AMPLASAREA CLADIRILOR FATA DE LIMITELE LATERALE SI POSTERIOARE ALE PARCELELOR

Clădirile și amenajările anexe se vor retrage față de limitele laterale și posterioare ale proprietății cu minim H/2 din înălțimea clădirii dar nu mai puțin de 3,00m.

Clădirile se vor putea retrage față de limitele laterale și posterioare ale proprietății cu mai puțin de 3,00m cu acordul legalizat al vecinilor;

În spațiul dintre limita de proprietate și limita de aliniere a construcțiilor se pot amplasa spații verzi, parcuri, locuri de joacă, alei, circulații pietonale, circulații auto și parcaje, platforme pentru depozitarea gunoiului, cu respectarea distanțelor conform Ordinului nr. 119/2014.

  • (5) CIRCULATII SI ACCESE

Circulatia in zona studiata se face pe drum nr. cad. 143269.

  • (6) ÎMPREJMUIRI

Imprejmuirile la stradă vor fi cu înălțimi de maxim 1,50m din care un soclu de 0,30m și pot fi dublate cu gard viu.

Se poate opta ca spre spre stradă să nu se realizeze o împrejmuire, proprietatea desfășurându-se ca o continuare a domeniului public.

Gardurile spre limitele separative între proprietăți vor putea fi opace cu înălțimi de maxim 2,20 m.

Împrejmuirile pot fi dublate de gard viu, plantații în aliniament;

Nu se admite folosirea sub nici o formă a materialelor improprii: sârmă ghimpată, tablă, etc.

  • (7) Plansa de reglementari urbanistice - Plansa 2 si Regulametul local de urbanism sunt anexa si fac parte integranta din prezenta hotarare.

Art.2. Valabilitatea prezentei documentații de urbanism este de 7 ani de la data aprobării.

Art.3. Extinderile, modernizările si devierele rețelelor tehnico edilitare necesare funcționarii investitiei de baza, acolo unde este cazul, se vor executa anterior inceperii lucrarilor autorizate pentru construire, pe cheltuiala beneficiarului.

Art.4 Copie după prezenta hotărâre va fi comunicată: Primarului Municipiului Iași, Direcției Arhitectura si Urbanism; Consiliului Judetean Iasi, Oficiului de Cadastru si Publicitate Imobiliara Iași; Beneficiarului si Instituției Prefectului Județului Iași.

Art.5 (1) Punerea în aplicare a prevederilor prezentei hotărâri va fi asigurată intotdeauna cu respectarea cadrului legal incident de Direcția Arhitectură și Urbanism - Serviciul Autorizare Construcții.

(2) Aducerea la cunoștința publică a prezentei hotărâri va fi asigurată de către Centrul de Informații pentru Cetățeni.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

Mihai Liviu Gavril Consilier local,


Contrasemneaza pentru legalitate, Secretar General, Denisa Liliana Ionașcu

9                                              9

Nr. 29 din 31 ianuarie 2020

Total consilieri locali

27

Prezenți

21

Pentru

16

Împotrivă

0

Abțineri

5