Hotărârea nr. 289/2020

HOTĂRÂRE privind închirierea spațiilor cu destinația de locuință situate în Iași șoseaua Nicolina nr. 105-107 bl. 1004 tronson I și II aflate în proprietatea privată a Municipiului Iași

Municipiul Iași

Consiliul Local

HOTĂRÂRE

privind închirierea spațiilor cu destinația de locuință situate în Iași, șoseaua Nicolina nr.

105-107, bl. 1004, tronson I și II aflate în proprietatea privată a Municipiului Iași

Consiliul Local al Municipiului Iași, întrunit în ședința ordinară desfasurata pe platforma on-line prin videoconferinta în data de 30.07.2020;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia Economică și Financiară a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia Juridică și de Disciplină a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Având referatul de aprobare nr. 59829/19.06.2020 intocmit de Directia Fond Locativ;

Avand in vedere raportul de specialitate nr. 59908/19.06.2020 al Direcției Fond Locativ,

Avand in vedere prevederile Legii nr. 278/2009 privind Codul Civil, republicat,

Avand in vedere prevederile Legii nr. 134/2010 privind Codul de procedură Civilă, republicat;

Avand in vedere prevederile Legii nr. 227/2015 privind Codul Fiscal;

Avand in vedere prevederile Legii nr. 207/2015 privind Codul de Procedură Fiscală;

Având în vedere prevederile Legii nr. 52/2003 privind transparenta decizionala in administratia publica, republicata;

Având în vedere dispozițiile Legii privind normele de tehnică legislativă nr. 24/2000 cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere prevederile art. 129 si art. 196 alin. (1) lit. a, din Ordonanta de Urgenta nr. 57/03.07.2019, privind Codul Administrativ;

Având în vedere prevederile Ordonantei de Urgenta nr. 61 din 30 aprilie 2020, privind completarea Legii cadastrului si a publicitatii imobiliare nr. 7/1996 si pentru modificarea si completarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ;

HOTĂRĂȘTE:

Art.1 Se aprobă închirierea prin licitație publică a spațiilor cu destinația de locuință aflate în proprietatea privată a Municipiului Iași, situate în Iasi, șos. Nicolina nr. 105-107, bloc 1004, tronsoanele 1 si 2, înscrise în Cartea Funciară numărul 67496 colectivă a Municipiului Iași cu numărul cadastral 18435 având o valoare de inventar 12.865.401,62 lei.

Art.2 Se aprobă Regulamentul cadru de organizare și desfășurare a licitației publice în vederea închirierii spațiilor cu destinația de locuință situate în Iași, șoseaua Nicolina nr. 105-107, bl. 1004, tronson I și II aflate în proprietatea privată a Municipiului Iași, care face parte din Anexa nr. 1 din prezenta hotarare.

Art.3 Se aprobă documentația de atribuire în vederea organizării licitației publice privind închirierea spațiilor cu destinația de locuință situate în șos. Nicolina nr. 105-107, bloc 1004, tronsoanele 1 si 2, conform Anexei nr. 2 care face parte integranta din prezenta hotarare.

Art.4 Se împuternicește Primarul Municipiului Iași să semneze contractele de închiriere încheiate în urma procedurilor de licitație derulate în baza Regulamentului cadru de organizare și desfășurare a licitației.

Art.5 Începând cu data prezentei hotărâri încetează efectele Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Iași nr. 245/24.06.2002 astfel cum a fost modificată prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Iași nr. 379/29.09.2017.

Art.6 Copie după prezenta hotărâre va fi comunicată catre: Primarul Municipiului Iași; Direcția Fond Locativ și Instituția Prefectului Județului Iași.

Art.7 (1) Punerea în aplicare a prevederilor prezentei hotărâri va fi asigurată intotdeauna cu respectarea cadrului legal incident de catre Directia Fond Locativ.

(2) Aducerea la cunoștința publică a prezentei hotărâri va fi asigurată de către Centrul de Informații pentru Cetățeni.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,               Contrasemnează pentru legalitate,

Gabriel Mihai Surdu                 Secretar General, Denisa Liliana Ionașcu

Consilier local,

Nr. 289 din 30 iulie 2020

Total consilieri locali

27

Prezenți

26

Pentru

26

împotrivă

0

Abțineri

0