Hotărârea nr. 288/2020

HOTĂRÂRE privind aprobarea vânzării prin licitație publică a terenului în suprafață de 42 mp situat în Iaşi Strada Lascăr Catargi nr. 20 înscris în Cartea Funciară nr. 135866 UAT Iași nr. cadastral 6383 proprietatea privată a Municipiului Iaşi

Municipiul Iași

Consiliul Local

HOTĂRÂRE

privind aprobarea vânzării prin licitație publică a terenului în suprafață de 42 mp, situat în Iași, Strada Lascăr Catargi nr. 20 , înscris în Cartea Funciară nr. 135866 UAT Iași, nr.

cadastral 6383, proprietatea privată a Municipiului Iași

Consiliul Local al Municipiului Iași, întrunit în ședința ordinară desfasurata pe platforma on-line prin videoconferinta în data de 30.07.2020;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia Economică și Financiară a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia Juridică și de Disciplină a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Având în vedere Referatul de aprobare nr. 71053/17.07.2020;

Având în vedere adresele înregistrate cu numerele 76344/10.07.2019, 46228/18.05.2020, prin care doamna Șfichi Oana Mariana solicită cumpărarea suprafeței de 42 mp teren situat în Iași, Strada Lascăr Catargi nr. 20, aferent imobilului proprietate privată personală;

Având în vedere prevederile Hotărârii Consiliului Local nr. 211/2018 privind însușirea inventarului domeniului privat al Municipiului Iași, reactualizat, cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere Raportul de evaluare nr. 63965/30.06.2020 întocmit de către domnul Bulău Vlad, membru titular ANEVAR, în baza Contractului de prestării servicii de evaluare bunuri imobile nr. 30775/12.03.2020 încheiat cu Municipiul Iași,

Având în vedere Procesul verbal nr. 71024/17.07.2020 al Comisiei tehnice de analiză a solicitărilor de vânzare a unor terenuri proprietate privată a Municipiului Iași, constituită prin Dispoziția Primarului Municipiului Iasi nr. 3443/08.09.2017 completată cu Dispoziția Primarului Municipiului Iasi nr. 689/14.05.2020;

Având în vedere prevederile Legii nr. 52/2003 privind transparenta decizionala in administratia publica, republicata;

Având în vedere dispozițiile Legii privind normele de tehnică legislativă nr. 24/2000 cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere prevederile art. 129 si art. 196 alin. (1) lit. a, din Ordonanta de Urgenta nr. 57/03.07.2019, privind Codul Administrativ;

Având în vedere prevederile Ordonantei de Urgenta nr. 61 din 30 aprilie 2020, privind completarea Legii cadastrului si a publicitatii imobiliare nr. 7/1996 si pentru modificarea si completarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ;

HOTĂRĂȘTE:

Art.1 Se aprobă vânzarea prin licitație publică a terenului în suprafa de 42 mp, în cotă indiviză, situat în Iași, Strada Lascăr Catargi nr. 20, înscris în Cartea Funciară nr. 135866 UAT Iași, nr. cadastral 6383, proprietatea privată a Municipiului Iași, conform Anexei 1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2 Se însușește Raportul de evaluare nr. 63965/30.06.2020, întocmit de către domnul Bulău Vlad, membru titular ANEVAR, prin care se stabilește o valoarea de piață de 8.064 euro, respectiv 39.047 lei și o valoare unitară de 192 euro/mp, respectiv 930 lei/mp, la cursul BNR de 1 euro = 4,8421 Ron din data de 26.06.2020, la care se adaugă T.V.A. conform reglementărilor în vigoare.

Art.3 Comisia constituită potrivit prevederilor OUG nr. 57/2019, privind Codul administrativ, va desfășura procedurile de vânzare prin licitație a imobilului teren în suprafață de 42 mp, în cotă indiviză, situat în Iași, strada Lascăr Catargi nr .20, înscris în Cartea Funciară nr. 135866 a Municipiului Iași, nr. cadastral 6383.

Art.4 Se aprobă prețul minim de vânzare a terenului prevăzut la art. 1 din prezenta hotărâre la valoarea cea mai mare dintre prețul de piață determinat prin raportul de evaluare și valoarea de inventar a imobilului, respectiv la valoarea de 8.064 euro echivalentul a 39.047 lei, la care se adaugă T.V.A. conform reglementărilor în vigoare.

Art.5 Se aprobă Documentația de atribuire, incluzând și Caietul de sarcini, pentru vânzarea prin licitație a terenului în suprafață de 42 mp, în cotă indiviză, situat în Iași, Strada

Lascăr Catargi nr. 20, înscris în Cartea Funciară nr. 135866 UAT Iași, nr. cadastral 6383, proprietatea privată a Municipiului Iași, cuprinsa în Anexa 2, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.6 Cheltuielile privind întocmirea în formă autentică a contractului de vânzare-cumpărare vor fi suportate de către cumpărător.

Art.7 Se împuternicește Primarul Municipiului Iași să semneze contractul de vânzare cumpărare. Achitarea integrală a contravalorii terenului se va face în termen de maxim 30 zile calendaristice de la comunicarea rezultatului procedurii de atribuire.

Art.8 Copie după prezenta hotărâre va fi comunicată catre: Primarul Municipiului Iași; Direcția Fond Locativ, Directia Generala Economica si Finante Publice Locale, Comisia mentionata la art. 3 din prezenta hotarare și Instituția Prefectului Județului Iași.

Art.9 (1) Punerea în aplicare a prevederilor prezentei hotărâri va fi asigurată intotdeauna cu respectarea cadrului legal incident de catre Directia Fond Locativ, Directia Generala Economica si Finante Publice Locale si Comisia mentionata la art. 3 din prezenta hotarare,

(2) Aducerea la cunoștința publică a prezentei hotărâri va fi asigurată de către Centrul de Informații pentru Cetățeni.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,               Contrasemnează pentru legalitate,

Gabriel Mihai Surdu                 Secretar General, Denisa Liliana Ionașcu

Consilier local,

Nr. 288 din 30 iulie 2020

Total consilieri locali

27

Prezenți

26

Pentru

26

împotrivă

0

Abțineri

0