Hotărârea nr. 282/2020

HOTĂRÂRE privind aprobarea vânzării prin licitație publică a terenului în suprafață de 305 mp situat în Iași str. Spinți nr.1 având număr cadastral 166363 înscris în cartea funciară nr. 166363 UAT Iași aparținând domeniului privat al Municipiului Iași

Municipiul Iași

Consiliul Local

HOTĂRÂRE

privind aprobarea vânzării prin licitație publică a terenului în suprafață de 305 mp, situat în Iași, str. Spinți nr.1, având număr cadastral 166363, înscris în cartea funciară nr.

166363 UAT Iași, aparținând domeniului privat al Municipiului Iași

Consiliul Local al Municipiului Iași, întrunit în ședința ordinară desfasurata pe platforma on-line prin videoconferinta în data de 30.07.2020;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia Economică și Financiară a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia Juridică și de Disciplină a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Având în vedere Referatul de aprobare nr. 65781 din 03.07.2020 întocmit de către Direcția Exploatare Patrimoniu;

Avand in vedere Raportul de specialitate nr. 69375/14.07.2020 intocmit de Directia Juridica;

Având în vedere Adresa nr. 4798 din 16.01.2019 prin care doamna Schass Mihaiela Carmina și domnul Schaas Călin-Iohann solicită cumpărarea/concesionarea terenului situat în Iași, str. Spinți nr.1, în suprafață de 305 mp, având nr. cadastral 166363, înscris în cartea funciară nr. 166363 Iași;

Având în vedere Raportul de evaluare nr. 52277 din 02.06.2020 întocmit de evaluator autorizat ANEVAR, dnul Bulău Vlad;

Având în vedere Raportul comisiei tehnice nr. 58047 din 16.06.2020 de analiză a solicitărilor de cumpărare și concesiune pentru bunurile imobile aflate în proprietatea privată sau publică a Municipiului Iași, constituită conform dispoziției nr. 81 și 82 din 11.01.2018 a primarului Municipiului Iași;

Având în vedere Raportul nr. 58045 din 16.06.20202 al Comisiei de oportunitate constituită prin Dispoziția nr. 1605/ 25.06.2018;

Având în vedere Extrasul de carte funciară de informare nr. 166363 Iași din 04.03.2020;

Având în vedere prevederile Hotararii Consiliului Local Iasi nr. 211 din 30 mai 2018 privind însușirea inventarului domeniului privat al Municipiului Iași;

Având în vedere prevederile Hotararii nr. 220 din 24 mai 2019 privind completarea și modificarea Hotararii Consiliului Local Iasi nr. 211/2018 de însușire a inventarului domeniului privat al Municipiului Iași;

Având în vedere prevederile art.363 din O.U.G. nr. 57/2019, privind Codul Administrativ;

Având în vedere prevederile Legii nr. 52/2003 privind transparenta decizionala in administratia publica, republicata;

Având în vedere dispozițiile Legii privind normele de tehnică legislativă nr. 24/2000 cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere prevederile art. 129 si art. 196 alin. (1) lit. a, din Ordonanta de Urgenta nr. 57/03.07.2019, privind Codul Administrativ;

Având în vedere prevederile Ordonantei de Urgenta nr. 61 din 30 aprilie 2020, privind completarea Legii cadastrului si a publicitatii imobiliare nr. 7/1996 si pentru modificarea si completarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ;

HOTĂRĂȘTE:

Art.1 Se aprobă vânzarea prin licitație publică a terenului situat în Iași, str. Spinți nr.1, în suprafață de 305 mp, având nr. cadastral 166363, înscris în cartea funciară nr. 166363 Iași, ce face parte din domeniul privat al Municipiului Iași, însușit prin Hotarare Consiliului Local Iasi nr. 220 din 24 mai 2019, conform Anexei nr. 1 din prezenta hotarare.

Art.2 Conform dispozițiilor art. 363 alin. (6) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019, prețul minim de vânzare va fi valoarea cea mai mare dintre prețul de piață determinat prin raport de evaluare întocmit de evaluatori persoane fizice sau juridice, autorizați, în condițiile legii, și valoarea de inventar a imobilului.

Art.3 Se însușește Raportul de evaluare nr. 52277/02.06.2020 întocmit de evaluator autorizat ANEVAR, domnul Bulău Vlad, pentru terenul situat în Iași, str. Spinți nr.1, care stabilește prețul de 249 euro/mp, respectiv 75.945 euro, echivalentul a 367.498 lei, pentru suprafața de 305 mp având nr. cadastral 166363, înscris în cartea funciară nr. 166363 Iași.

Art.4 (1) Comisia de vânzare constituită potrivit Hotararii Consiliului Local Iasi nr. 222 din 23 iunie 2017, cu modificările și completările ulterioare, va vinde prin licitație publică, terenul în suprafață de 305 mp având nr. cadastral 166363, înscris în cartea funciară 166363 Iași, la un preț ce nu poate fi mai mic decât valoarea cea mai mare dintre prețul de piață determinat prin raportul de evaluare însușit la alin.3 și valoarea de inventar a imobilului.

(2) Vânzarea acestui teren nu este scutită de TVA conform prevederilor art. 292, alin.(2), lit. f) și lit. g) din Legea nr. 227/2015, privind Codul Fiscal.

Art.5 Se aprobă documentația de atribuire conform Anexei 2, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.6 Cheltuielile privind întocmirea în forma autentică a contractului de vânzare vor fi suportate de cumpărător.

Art.7 Se împuternicește Primarul Municipiului Iași să semneze contractul de vânzare-cumpărare. Achitarea integrală a contravalorii terenului se va face în termen de 15 zile calendaristice de la data încheierii procesului verbal de vânzare.

Art.8 Copie după prezenta hotărâre va fi comunicată catre: Primarul Municipiului Iași; Direcția Exploatare Patrimoniu, Directia Generala Economica si Finante Publice Locale, Comisia de vanzare mentionata la art. 3 din prezenta hotarare, solicitantului și Instituția Prefectului Județului Iași.

Art.9 (1) Punerea în aplicare a prevederilor prezentei hotărâri va fi asigurată intotdeauna cu respectarea cadrului legal incident de catre Directia Exploatare Patrimoniu, Directia Generala Economica si Finante Publice Locale si Comisia de vanzare mentionata la art. 3 din prezenta hotarare,

(2) Aducerea la cunoștința publică a prezentei hotărâri va fi asigurată de către Centrul de Informații pentru Cetățeni.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,               Contrasemnează pentru legalitate,

Gabriel Mihai Surdu                 Secretar General, Denisa Liliana Ionașcu

Consilier local,

Nr. 282 din 30 iulie 2020

Total consilieri locali

27

Prezenți

26

Pentru

26

împotrivă

0

Abțineri

0