Hotărârea nr. 281/2020

HOTĂRÂRE privind aprobarea vânzării prin licitaţie publică a terenului în suprafaţă 45 mp situat în Iaşi strada Morilor lângă nr. 31-33 având număr cadastral 167368 înscris în cartea funciară nr. 167368 UAT Iaşi aparţinând domeniului privat al Municipiului Iaşi

Municipiul Iași

Consiliul Local

HOTĂRÂRE

privind aprobarea vânzării prin licitație publică a terenului în suprafață 45 mp, situat în Iași, strada Morilor, lângă nr. 31-33, având număr cadastral 167368, înscris în cartea funciară nr. 167368 UAT Iași, aparținând domeniului privat al Municipiului Iași

Consiliul Local al Municipiului Iași, întrunit în ședința ordinară desfasurata pe platforma on-line prin videoconferinta în data de 30.07.2020;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia Economică și Financiară a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia Juridică și de Disciplină a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Având în vedere Referatul de aprobare nr. 68009 din 09.07.2020 întocmit de către Direcția Exploatare Patrimoniu;

Având în vedere Adresa nr. 66683 din 28.06.2018, prin care domnul Covalciuc Stefan Ioan, solicită cumpărarea terenului situat în Iași, str. Morilor, lângă nr. 31-33, în suprafață de 45 mp având nr. cadastral 167368, înscris în cartea funciară nr. 167368 ;

Având în vedere Raportul de evaluare nr. 66424 din 06.07.2020 întocmit de evaluator autorizat ANEVAR, dnl. Bulău Vlad;

Având în vedere Raportul comisiei tehnice nr. 58047 din 16.06.2020 de analiză a solicitărilor de cumpărare și concesiune pentru bunurile imobile aflate în proprietatea privată sau publică a Municipiului Iași, constituită conform Dispoziției Primarului Municipiului Iasi nr. 81 și 82 din 11.01.2018;

Având în vedere Raportul nr. 68194 din 09.07.2020 al Comisiei de oportunitate constituită prin Dispoziția Primarului Municipiului Iasi nr. 1605/25.06.2018;

Având în vedere Extrasul de carte funciară de informare nr. 167368 Iași din 11.06.2020 ;

Având în vedere Adresa nr. 13484 din 04.02.2020 a Direcției Juridice ;

Având în vedere Adresa nr. 28635 din 02.04.2020 a Direcției de Arhitectură și Urbanism, Serviciul GIS - Cadastru ;

Având în vedere prevederile Hotararii Consiliului Local nr. 157 din 30 aprilie 2020 privind completarea Anexei 4.1 a Hotărârii Consiliului Localnr. 211din 30.05.2018, cuprinzând inventarului domeniului privat al Municipiului Iași cu terenurile cuprinse în Anexele 1-12;

Având în vedere prevederile Hotararii Consiliului Local Iasi nr. 211 din 30 mai 2018 privind însușirea inventarului domeniului privat al Municipiului Iași;

Având în vedere prevederile art. 363 din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ;

Având în vedere prevederile Legii nr. 52/2003 privind transparenta decizionala in administratia publica, republicata;

Având în vedere dispozițiile Legii privind normele de tehnică legislativă nr. 24/2000 cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere prevederile art. 129 si art. 196 alin. (1) lit. a, din Ordonanta de Urgenta nr. 57/03.07.2019, privind Codul Administrativ;

Având în vedere prevederile Ordonantei de Urgenta nr. 61 din 30 aprilie 2020, privind completarea Legii cadastrului si a publicitatii imobiliare nr. 7/1996 si pentru modificarea si completarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ;

HOTĂRĂȘTE:

Art.1 Se aprobă vânzarea prin licitație publică a terenului situat în Iași, str. Morilor, lângă nr. 31-33, în suprafață de 45 mp, având nr. cadastral 167368, înscris în cartea funciară nr. 167368 Iași, care face parte din domeniul privat al Municipiului Iași, însușit prin Hotararea Consiliului Local Iasi nr. 157 din 30 aprilie 2020, conform Anexei nr. 1 care face parte integranta din prezenta hotarare.

Art.2 Conform art. 363, alin. 6 din OUG nr. 57/2019, prețul minim de vânzare va fi valoarea cea mai mare dintre prețul de piață determinat prin raport de evaluare întocmit de evaluatori persoane fizice sau juridice, autorizați și valoarea de inventar a imobilului.

Art.3 Se însușește Raportul de evaluare nr. 66427/06.07.2020, efectuat de evaluator Bulău Vlad, pentru terenul situat în Iași, str. Morilor, lângă nr. 31-33, care stabilește prețul de 207 euro/mp, respectiv 9.315 euro pentru suprafața de 45 mp având nr. cadastral 167368, înscris în cartea funciară nr. 167368 Iași.

Art.4 (1) Comisia de vânzare constituită potrivit Hotararii Consiliului Local lasi nr. 222 din 23 iunie 2017, cu modificările si completările ulterioare va vinde prin licitație publică, terenul în suprafață de 45 mp având nr. cadastral 167368, înscris în cartea funciară 167368 Iași, la un preț ce nu poate fi mai mic decât valoarea cea mai mare dintre prețul de piață determinat prin raport de evaluare însușit la pct. 3 și valoarea de inventar a imobilului.

(2) Vânzarea acestui teren nu este scutită de TVA, conform prevederilor art. 292, alin. (2), lit. f) și g) din Legea nr. 227/2015, privind Codul fiscal.

Art.5 Se aprobă documentația de atribuire conform Anexei 2, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.6 Cheltuielile privind întocmirea în forma autentică a contractului de vânzare vor fi suportate de cumpărător.

Art.7 Se împuternicește Primarul Municipiului Iași să semneze contractul de vânzare-cumpărare. Achitarea integrală a contravalorii terenului se va face în termen de 15 zile calendaristice de la data încheierii procesului verbal de vânzare.

Art.8 Copie după prezenta hotărâre va fi comunicată catre: Primarul Municipiului Iași; Direcția Exploatare Patrimoniu, Directia Generala Economica si Finante Publice Locale, Comisia de vanzare mentionata la art. 3 din prezenta hotarare, solicitantului și Instituția Prefectului Județului Iași.

Art.9 (1) Punerea în aplicare a prevederilor prezentei hotărâri va fi asigurată intotdeauna cu respectarea cadrului legal incident de catre Directia Exploatare Patrimoniu, Directia Generala Economica si Finante Publice Locale si Comisia de vanzare mentionata la art. 3 din prezenta hotarare,

(2) Aducerea la cunoștința publică a prezentei hotărâri va fi asigurată de către Centrul de Informații pentru Cetățeni.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

Gabriel Mihai Surdu Consilier local,


Contrasemneaza pentru legalitate, Secretar General, Denisa Liliana Ionașcu

Nr. 281 din 30 iulie 2020

Total consilieri locali

27

Prezenți

26

Pentru

26

împotrivă

0

Abțineri

0