Hotărârea nr. 280/2020

HOTĂRÂRE privind aprobarea vânzării directe a terenurilor situate în Iași str. Strapungere Silvestru nr. 14 bl. CL17 parter în suprafață de 48 mp având număr cadastral 165047 înscris în cartea funciară nr. 165047 UAT Iași și în suprafață de 9 mp având număr cadastral 157717 înscris în cartea funciară nr. 157717 UAT Iași aparţinând domeniului privat al Municipiului Iaşi

Municipiul Iași

Consiliul Local

HOTĂRÂRE

privind aprobarea vânzării directe a terenurilor situate în Iași, str. Strapungere Silvestru, nr. 14, bl. CL17, parter, în suprafață de 48 mp având număr cadastral 165047, înscris în cartea funciară nr. 165047 UAT Iași, și în suprafață de 9 mp având număr cadastral 157717, înscris în cartea funciară nr. 157717 UAT Iași, aparținând domeniului privat al Municipiului Iași

Consiliul Local al Municipiului Iași, întrunit în ședința ordinară desfasurata pe platforma on-line prin videoconferinta în data de 30.07.2020;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia Economică și Financiară a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia Juridică și de Disciplină a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Având în vedere Referatul de aprobare nr. 66409 din 06.07.2020 întocmit de către Direcția Exploatare Patrimoniu;

Avand in vedere Raportul de specialitate nr. 71820/20.07.2020 intocmit de Directia Juridica;

Având în vedere adresa nr. 118864 din 31.10.2019, prin care Andronache Dorin administrator al SC ANDRO IMPEX SRL din Iași, CUI 1991491, J22/752/1992, având sediul în Iași, str. S. Silvestru, nr. 14, bl. CL17, parter, jud. Iași, solicită cumpărarea terenurilor situate în Iași, str. Strapungere Silvestru, nr. 14, bl. CL17, parter, în suprafață de 48 mp având număr cadastral 165047, înscris în cartea funciară nr. 165047 UAT Iași, și în suprafață de 9 mp având număr cadastral 157717, înscris în cartea funciară nr. 157717 UAT Iași, pentru care a fost încheiat contractul de concesiune nr. 37 din 22.05.2006;

Având în vedere Contractul de concesiune nr. 37 din 22.05.2006 prelungit prin Actul Adițional nr. 82006 din 23.08.2016 ;

Având în vedere Raportul de evaluare nr. 52279 din 02.06.2020 întocmit de evaluator Bulău Vlad în baza contractului de servicii de evaluare bunuri imobile nr. 30775/12.03.2020, încheiat cu Municipiul Iași;

Având în vedere Raportul Comisiei tehnice nr. 21445 din 20.02.2020 al Comisiei de analiză a solicitărilor de cumpărare și concesiune pentru bunuri imobile aflate în proprietatea privată sau publică a municipiului Iași, constituită conform dispoziției nr. 81 și 82 din 11.01.2018;

Având în vedere Raportul nr. 68196 din 09.07.2020 al Comisiei de oportunitate constituită prin Dispoziția Primarului Municipiului Iași nr. 1605/25.06.2018;

Având în vedere Extrasul de carte funciară de informare nr. 165047 UAT Iasi pentru suprafața de 48 mp;

Având în vedere Extrasul de carte funciară de informare nr. 157717 UAT Iasi pentru suprafața de 9 mp;

Având în vedere prevederile Hotararii Consiliului Local nr. 211 din 30 mai 2018 privind însușirea inventarului domeniului privat al Municipiului Iași ;

Având în vedere prevederile art. 364 din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ;

Având în vedere prevederile art. 363, alin. 6 din OUG nr. 57/2019, prețul minim de vânzare va fi valoarea cea mai mare dintre prețul de piață determinat prin raport de evaluare întocmit de evaluatori persoane fizice sau juridice, autorizați și valoarea de inventar a imobilului.

Având în vedere prevederile Legii nr. 52/2003 privind transparenta decizionala in administratia publica, republicata;

Având în vedere dispozițiile Legii privind normele de tehnică legislativă nr. 24/2000 cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere prevederile art. 129 si art. 196 alin. (1) lit. a, din Ordonanța de Urgenta nr. 57/03.07.2019, privind Codul Administrativ;

Având în vedere prevederile Ordonantei de Urgenta nr. 61 din 30 aprilie 2020, privind completarea Legii cadastrului si a publicitatii imobiliare nr. 7/1996 si pentru modificarea si completarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ;

HOTĂRĂȘTE:

Art.1 Se aprobă vânzarea directă a terenurilor situate în Iași, str. Străpungere Silvestru, nr. 14, bl. CL17, parter, în suprafață de 48 mp, având nr. cadastral 165047, înscris în cartea funciară nr. 165407 și suprafața de 9 mp, având nr. cadastral 157717, înscris în cartea funciară nr. 157717 care fac parte din domeniul privat al Municipiului Iași, însușit prin Hotararea Consiliului Local Iași nr. 211/2018.

Art.2 Se însușește Raportul de evaluare nr. 52279/02.06.2020 a terenurilor situate în Iași, str. Străpungere Silvestru, nr. 14, bl. CL17, parter în suprafață de 48 mp, având nr. cadastral 165047, înscris în cartea funciară nr. 165407, care stabilește că valoarea de piață a unui metru pătrat de teren este de 275 euro/mp, respectiv 13.200 euro pentru suprafața de 48 mp, echivalentul a 63.875 lei și pentru suprafața de 9 mp, având nr. cadastral 157717, înscris în cartea funciară nr. 157717 stabileste că valoarea de piață a unui metru pătrat de teren este de 275 euro/mp, respectiv 2.475 euro pentru suprafata de 9 mp, echivalentul a 11.977 lei.

Art.3 (1) Comisia de vânzare constituită potrivit Hotararii Consiliului Local lasi nr. 222 din 23 iunie 2017, cu modificările si completările ulterioare, va vinde prin negociere directă cu proprietarul construcției, terenurile în suprafață de 48 mp având nr. cadastral 165047, înscris în cartea funciară 165047 și suprafața de 9 mp având nr. cadastral 157717, înscris în cartea funciară 157717 din Iași, str. Străpungere Silvestru, nr. 14, bl. CL17, parter, la un preț care nu poate fi mai mic decât valoarea cea mai mare dintre prețul de piață determinat prin raport de evaluare însușit la art. 2 din prezenta hotarare și valoarea de inventar a imobilului.

(2) Vânzarea acestui teren este scutită de TVA, conform prevederilor art. 292, alin.(2), lit f) și g) din Legea nr. 227/2015, privind Codul fiscal.

Art.4 Proprietarul construcției edificate pe acest teren beneficiază de dreptul de preempțiune prevăzut de art. 364 din OUG. nr. 57/2019, privind Codul Administrativ.

Art.5 În situația în care proprietarul construcției nu cumpără terenul având datele de identificare prevăzute la art. 1 din prezenta hotarare, atunci acesta va fi înstrăinat în urma unei licitații publice. Caietul de sarcini va fi întocmit de comisia numită la art. 3 al prezentei hotărâri.

Art.6 Cheltuielile privind întocmirea în forma autentică a contractului de vânzare vor fi suportate de cumpărător.

Art.7 Se împuternicește Primarul Municipiului lași să semneze contractul de vânzare/cumpărare. Achitarea integrală a contravalorii terenului se va face în termen de 45 zile calendaristice de la data încheierii procesului verbal de vânzare.

Art.8 Copie după prezenta hotărâre va fi comunicată catre: Primarul Municipiului lași; Direcția Exploatare Patrimoniu, Directia Generala Economica si Finante Publice Locale, Comisia de vanzare mentionata la art. 3 din prezenta hotarare, solicitantului și Instituția Prefectului Județului Iași.

Art.9 (1) Punerea în aplicare a prevederilor prezentei hotărâri va fi asigurată intotdeauna cu respectarea cadrului legal incident de catre Directia Exploatare Patrimoniu, Directia Generala Economica si Finante Publice Locale si Comisia de vanzare mentionata la art. 3 din prezenta hotarare,

(2) Aducerea la cunoștința publică a prezentei hotărâri va fi asigurată de către Centrul de Informații pentru Cetățeni.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

Gabriel Mihai Surdu Consilier local,


Contrasemneaza pentru legalitate, Secretar General, Denisa Liliana Ionașcu

Nr. 280 din 30 iulie 2020

Total consilieri locali

27

Prezenți

26

Pentru

26

împotrivă

0

Abțineri

0