Hotărârea nr. 28/2020

HOTĂRÂRE privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal IASI SOFIA NADEJDE NR. 50 NUMAR CADASTRAL 137314 întocmit în vederea construirii unei biserici si casa praznicar persoana juridica

Municipiul Iași Consiliul Local

HOTĂRÂRE

privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal IASI, SOFIA NADEJDE NR. 50, NUMAR

CADASTRAL 137314 întocmit în vederea construirii unei biserici si casa praznicar, persoana juridica

Consiliul Local al Municipiului Iași, întrunit în ședința ordinară în data de 31.01.2020;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia Juridică și De Disciplină a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia de Amenajare a Teritoriului si Urbanism a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Având în vedere Certificatul de urbanism nr. 2592 din 31.07.2018 eliberat de Primăria Municipiului Iași;

Având în vedere cererea nr. 87655 din 09.08.2019 depusa de Parohia Acoperamantul Maicii Domnului;

Având în vedere avizele obținute și studiile întocmite: studiul geotehnic, ridicare topografică vizată de Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară;

Având în vedere avizul de oportunitate nr. 978 din 21.01.2019;

Avand in vedere avizul Comisiei de Urbanism a Consiliului Local Iasi din data de 19.09.2019;

Avand in vedere avizul Arhitectului Sef nr. 104 din 18.12.2019;

Având în vedere referatul de aprobare intocmit de Directia Arhitectura si Urbanism - Birou Dezvoltare Urbana si Monumente;

Având în vedere dispozițiile Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții republicată cu modificările si completările ulterioare;

Având în vedere Ordinul Ministerului Dezvoltării Regionale și Locuinței nr. 839/2009 cuprinzând Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 50/1991;

Având în vedere dispozițiile Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul reactualizată;

Având în vedere Ordinul Ministerului Lucrărilor Publice si Amenajării Teritoriului nr. 176/N/2000 de aprobare a Ghidului privind metodologia de elaborare si conținutul-cadru al Planului Urbanistic Zonal;

Având în vedere dispozițiile Hotărârii de Guvern nr. 525/1996 privind Regulamentul General de Urbanism cu modificările si completările ulterioare;

Având în vedere prevederile Legii nr. 52/2003 privind transparenta decizionala in administratia publica, republicata;

Având în vedere dispozițiile Legii privind normele de tehnică legislativă nr. 24/2000 cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere prevederile art. 129 si art. 196 alin. (1) lit. a, din Ordonanta de Urgenta nr. 57/03.07.2019, privind Codul Administrativ;

HOTĂRĂȘTE:

Art.1. (1) Se aprobă Planul Urbanistic Zonal IASI, SOFIA NADEJDE NR. 50, NUMAR CADASTRAL 137314 întocmit în vederea construirii unei biserici si casa praznicar, persoana juridica.

  • (2) Suprafața terenului reglementat prin PUZ este de 1.500,00 mp.

  • (3) INDICATORI URBANISTICI:

  • • H max = 25,00 m masurat de la cota terenului natural la turla, regim de inaltime P+M;

  • • POT max = 50 %;

  • • CUT max = 1 mp.ADC/mp.teren;

  • • Spatii verzi = 46,21 %.

  • (4) AMPLASAREA CLĂDIRILOR FAȚĂ DE ALINIAMENT

- aliniamentul stradal fată de drumul principal va fi de 12 metri m față de axul drumului proprietate;

- aliniamentele fată de drumul secundar se vor situa la minim 5,00m de axul drumului, respectiv la 2,5m fătă de limita de proprietate;

- pe restul laturilor aliniamentele se vor situa la 3 metri față de limita de proprietate;

- construcțiile propuse se pot situa la minim distantele menționate mai sus, însă se pot amplasa si la distante superioare celor menționate in funcție de amenajările propuse si de necesitățile volumetrice si funcționale.

AMPLASAREA CLĂDIRILOR FAȚĂ DE LIMITELE LATERALE ȘI POSTERIOARE ALE PARCELELOR

Conform studiilor de specialitate avizate conform legii, cu următoarele recomandări:

- clădirile publice se vor amplasa în regim izolat, celelalte clădiri se recomanda sa se realizeze în regim continuu sau discontinuu;

- în cazul fronturilor discontinue, în care parcela se învecinează cu o clădire având pe fațada laterala ferestre, noua clădire se va retrage obligatoriu la o distanta egala cu 1/> din înălțime, dar nu mai puțin de 1,5 m. fata de limita proprietății.

  • (5) ÎMPREJMUIRI

Conform studiilor de specialitate avizate conform legii, cu următoarele recomandări în vederea elaborării acestuia:

- se recomanda separarea terenurilor echipamentelor publice și bisericilor cu gard transparent de 1,7 m din care soclu opac 30 cm și gard transparent de 150 cm., dublate de gard viu.

  • (6) Plansa de reglementari urbanistice U2 si Regulamentul local de urbanism aferent PUZ sunt anexa si fac parte integranta din prezenta hotarare.

Art.2. Valabilitatea prezentei documentații de urbanism este de 7 ani de la data aprobării.

Art.3. Extinderile, modernizarile si devierele retelelor tehnico edilitare necesare functionarii investitiei de baza, acolo unde este cazul, se vor executa anterior inceperii lucrarilor autorizate pentru construire, pe cheltuiala beneficiarului.

Art.4 Copie după prezenta hotărâre va fi comunicată: Primarului Municipiului Iași, Directiei Arhitectura si Urbanism; Consiliului Judetean Iasi, Oficiului de Cadastru si Publicitate Imobiliara Iasi; Beneficiarului si Instituției Prefectului Județului Iași.

Art.5 (1) Punerea în aplicare a prevederilor prezentei hotărâri va fi asigurată intotdeauna cu respectarea cadrului legal incident de Direcția Arhitectură și Urbanism - Serviciul Autorizare Construcții.

(2) Aducerea la cunoștința publică a prezentei hotărâri va fi asigurată de către Centrul de Informații pentru Cetățeni.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

Mihai Liviu Gavril Consilier local,


Contrasemneaza pentru legalitate, Secretar General, Denisa Liliana Ionașcu

9                                              9

Nr. 28 din 31 ianuarie 2020

Total consilieri locali

27

Prezenți

21

Pentru

21

Împotrivă

0

Abțineri

0