Hotărârea nr. 279/2020

HOTĂRÂRE privind aprobarea dării în folosinţă gratuită către Casa de Cultură a Sindicatelor a bunului imobil constând în 8 (opt) locuri de parcare

Municipiul Iași

Consiliul Local

HOTĂRÂRE

privind aprobarea dării în folosință gratuită către Casa de Cultură a Sindicatelor a bunului imobil constând în 8 (opt) locuri de parcare

Consiliul Local al Municipiului Iași, întrunit în ședința ordinară desfasurata pe platforma on-line prin videoconferinta în data de 30.07.2020;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia Economică și Financiară a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia Juridică și de Disciplină a Consiliului

Local al Municipiului Iași;

Avand in vedere Raportul de specialitate nr. 73807/24.07.2020 intocmit de Directia Juridica;

Având în vedere Referatul nr. 72548 / 21.07.2020 întocmit de Serviciul Administrare Parcări

  • - Direcția Exploatare Patrimoniu;

Avand in vedere prevederile O.G. nr. 2 din 12 iulie 2001, privind regimul juridic al contravențiilor;

Avand in vedere prevederile art. 108 lit. d, art. 297, alin. 1 lit. d, art. 349 - 353 din O.U.G.

nr. 57/2019 privind Codul Administrativ;

Avand in vedere prevederile H.G. nr. 1646/07.10.2004,

Având în vedere prevederile Legii nr. 52/2003, privind transparenta decizionala in administratia publica, republicata;

Având în vedere dispozițiile Legii privind normele de tehnică legislativă nr. 24/2000 cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere prevederile art. 129 si art. 196 alin. (1) lit. a, din Ordonanta de Urgenta nr.

57/03.07.2019, privind Codul Administrativ;

Având în vedere prevederile Ordonanței de Urgenta nr. 61 din 30 aprilie 2020, privind completarea Legii cadastrului si a publicității imobiliare nr. 7/1996 si pentru modificarea si completarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ;

HOTĂRĂȘTE:

Art.1 Se aprobă darea în folosință gratuită către Asociația Națională a Caselor de Cultură ale Sindicatelor din România - Casa de Cultură a Sindicatelor filiala Iași a 8 (opt) locuri de parcare, în suprafață maximă de 120 mp, situate în parcarea publică de pe B-dul Socola nr. 134, identificate conform Anexei nr. 1 care face parte integranta din prezenta hotarare, pentru o perioadă limitată, de 60 luni.

Art.2 Se împuternicește Primarul Municipiului Iași să semneze contractul dării în folosință gratuită ce se va încheia, în baza prezentei hotărâri, în termen de 30 de zile de la data comunicării prezentei hotărâri.

Art.3 Pe toată durata folosinței dobândită conform art. 1 din prezenta hotărâre, Casa de Cultură a Sindicatelor Iași are următoarele obligații:

  • a) să folosească bunul în scopul pentru care a fost atribuit;

  • b) să prezinte, anual, rapoarte privind activitatea de utilitate publică desfășurată, gradul de implementare la nivelul colectivității, precum și prognoze și strategii pentru perioada următoare;

  • c) să permită accesul reprezentanților Municipiului Iași pentru efectuarea controlului asupra bunului;

  • d) să nu modifice bunul, în parte ori în integralitatea lui;

  • e) la încetarea folosinței gratuite, să restituie bunul în starea în care a fost recepționat, în afară de ceea ce a pierit sau s-a deteriorat din cauza vechimii, și liber de orice sarcini;

  • f) să nu transmită, nici oneros și nici cu titlu gratuit, folosința dobândită asupra bunului imobil unei alte persoane;

  • g) să informeze Municipiul Iași cu privire la orice tulburare adusă dreptului de proprietate publică, precum și la existența unor cauze sau iminența producerii unor evenimente de natură să conducă la imposibilitatea exploatării bunului;

  • h) să păstreze integritatea bunului imobil pus la dispoziție, să-l întrețină în mod corespunzător, să nu-l modifice fără consimțământul prealabil al Municipiului Iași exprimat în scris, să nu-l deterioreze sau degradeze.

Art.4 Cheltuielile de întreținere a celor 8 (opt) locuri de parcare, pe perioada celor 60 de luni, revin Casei de Cultură a Sindicatelor Iași.

Art.5 Copie după prezenta hotărâre va fi comunicată catre: Primarul Municipiului Iași; Directia Exploatare Patrimoniu, Casa de Cultura a Sindicatelor Iasi și Instituția Prefectului Județului Iași.

Art.6 (1) Punerea în aplicare a prevederilor prezentei hotărâri va fi asigurată intotdeauna cu respectarea cadrului legal incident de catre Directia Exploatare Patrimoniu.

(2) Aducerea la cunoștința publică a prezentei hotărâri va fi asigurată de către Centrul de Informații pentru Cetățeni.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

Gabriel Mihai Surdu Consilier local,


Contrasemneaza pentru legalitate, Secretar General, Denisa Liliana Ionașcu

Nr. 279 din 30 iulie 2020

Total consilieri locali

27

Prezenți

26

Pentru

26

împotrivă

0

Abțineri

0