Hotărârea nr. 278/2020

HOTĂRÂRE privind exprimarea acordului Consiliului Local al Municipiului Iasi pentru ipotecarea constructiei cu nr. cadastral 150439 – C1 – U3 proprietate privata edificata pe terenul proprietate a municipiului Iasi situat in str. Mosu nr. 1

Municipiul Iași Consiliul Local

HOTĂRÂRE

privind exprimarea acordului Consiliului Local al Municipiului Iasi pentru ipotecarea construcției cu nr. cadastral 150439 - C1 - U3, proprietate privata, edificata pe terenul proprietate a municipiului Iasi, situat in str. Mosu nr. 1

Consiliul Local al Municipiului Iași, întrunit în ședința ordinară desfasurata prin platforma online de videoconferinta în data de 30 iulie 2020;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia Juridică și De Disciplină a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia Economică și Financiară a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Având în vedere Referatul de aprobare nr. 70465/16.07.2020, intocmit de catre Directia Evidenta Patrimoniu Public si Privat ;

Având în vedere Raportul de specialitate nr. 71811/20.07.2020, intocmit de catre Directia Juridica ;

Având în vedere Adresa nr. 53290/04.06.2020 a Doamnei Trocin Elena, prin care solicita acordul Municipiului Iasi pentru ipotecarea constructiei proprietate a sa, edificata pe un teren ce il detine in baza unui contract de concesiune, situat in Iasi, str. Mosu, nr. 1 ;

Având în vedere Contractul de concesiune nr. 18652/20.02.2020 incheiat intre Trocin Elena si Municipiul Iasi ;

Având în vedere prevederile Legii nr. 52/2003 privind transparenta decizionala in administratia publica, republicata ;

Având în vedere dispozițiile Legii privind normele de tehnică legislativă nr. 24/2000 cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere prevederile art. 129 si art. 196 alin. (1) lit. a, din Ordonanta de Urgenta nr. 57/03.07.2019, privind Codul Administrativ;

Având în vedere prevederile Ordonantei de Urgenta nr. 61 din 30 aprilie 2020, privind completarea Legii cadastrului si a publicitatii imobiliare nr. 7/1996 si pentru modificarea si completarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ;

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. Consiliul Local al Municipiului Iași, in calitate de administrator al unui teren aflat in proprietatea privata a Municipiului Iasi, situat in strada Mosu nr. 1, isi exprima acordul pentru ipotecarea constructiei edificate pe aceasta, ce are nr. Cadastral 150439 - C1 - U3, proprietate a doamnei Trocin Elena.

Art. 2. Se imputerniceste Primarul Municipiului Iași sa semneze acordul, in numele si pentru Consiliul Local al Municipiului Iasi.

Art. 3. Copie după prezenta hotărâre va fi comunicată: Primarului Municipiului Iași; Direcției Evidenta Patrimoniu Public si Privat, Directiei Exploatare Patrimoniu, Doamnei Trocin Elena si Instituției Prefectului Județului Iași.

Art. 4. (1) Punerea în aplicare a prevederilor prezentei hotărâri va fi asigurată intotdeauna cu respectarea cadrului legal incident de Direcția Evidenta Patrimoniu Public si Privat.

(2) Aducerea la cunoștința publică a prezentei hotărâri va fi asigurată de către Centrul de Informații pentru Cetățeni.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,               Contrasemnează pentru legalitate,

Gabriel Mihai Surdu                  Secretar General, Denisa Liliana Ionașcu

Consilier local,

Nr. 278 din 30 iulie 2020

Total consilieri locali

27

Prezenti

26

Pentru

26

împotrivă

0

Abțineri

0