Hotărârea nr. 277/2020

HOTĂRÂRE privind constituirea Comisiei de evaluare a ofertelor pentru licitațiile de atribuire a contractelor de concesionare /vânzare a bunurilor imobile proprietate privată a Municipiului Iași aflate în administrarea Direcției Fond Locativ

Municipiul Iași Consiliul Local

HOTĂRÂRE

privind constituirea Comisiei de evaluare a ofertelor pentru licitațiile de atribuire a contractelor de concesionare /vânzare a bunurilor imobile proprietate privată a Municipiului Iași aflate în administrarea Direcției Fond Locativ

Consiliul Local al Municipiului Iași, întrunit în ședința ordinară desfasurata prin platforma online de videoconferinta în data de 30 iulie 2020;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia Juridică și De Disciplină a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia Economică și Financiară a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia de Munca si Protectie Sociala a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Având în vedere Referatul de aprobare nr. 72491/22.07.2020, intocmit de catre Directia de Fond Locativ;

Având în vedere Referatul de specialitate nr. 72493/22.07.2020, intocmit de catre Directia de Fond Locativ;

Având în vedere Hotărârea Consiliului Local nr. 211/2018 privind însușirea inventarului domeniului privat al Municipiului Iași, reactualizat, cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere prevederile Legii nr. 52/2003 privind transparenta decizionala in administratia publica, republicata ;

Având în vedere dispozițiile Legii privind normele de tehnică legislativă nr. 24/2000 cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere prevederile art. 129 si art. 196 alin. (1) lit. a, din Ordonanta de Urgenta nr. 57/03.07.2019, privind Codul Administrativ;

Având în vedere prevederile Ordonantei de Urgenta nr. 61 din 30 aprilie 2020, privind completarea Legii cadastrului si a publicitatii imobiliare nr. 7/1996 si pentru modificarea si completarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ;

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. Se aprobă constituirea Comisiei de evaluare a ofertelor pentru licitațiile de atribuire a contractelor de concesionare/vânzare a bunurilor imobile proprietate privată a Municipiului Iași aflate în administrarea Direcției Fond Locativ conform Anexei 1, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. La data adoptării prezentei, orice alte hotărâri care au același obiect de reglementare își încetează aplicabilitatea.

Art. 3. Copie după prezenta hotărâre va fi comunicată: Primarului Municipiului Iași; Direcției de Fond Locativ; Comisiei de evaluare a ofertelor si Instituției Prefectului Județului Iași.

Art. 4. (1) Punerea în aplicare a prevederilor prezentei hotărâri va fi asigurată intotdeauna cu respectarea cadrului legal incident de Direcția de Fond Locativ.

(2) Aducerea la cunoștința publică a prezentei hotărâri va fi asigurată de către Centrul de Informații pentru Cetățeni.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,               Contrasemnează pentru legalitate,

Gabriel Mihai Surdu                  Secretar General, Denisa Liliana Ionașcu

Consilier local,

Nr. 277 din 30 iulie 2020

Total consilieri locali

27

Prezenti

26

Pentru

26

împotrivă

0

Abțineri

0

Anexa 1 la Hotararea Consiliului Local nr. 277 din 30 iulie 2020

 • I. Componența Comisiei de evaluare a ofertelor pentru licitațiile de atribuire a contractelor de concesionare /vânzare a bunurilor imobile proprietate privată a Municipiului Iași aflate în administrarea Direcției Fond Locativ

 • 1. Președinte comisie : Harabagiu Gabriel Vasile - viceprimar,

 • 2. Secretar comisie : Albișteanu Cristina - director executiv D.F.L.,

 • 3. Membru : Boișteanu Paul Corneliu - consilier,

 • 4. Membru : Boz Eduard - consilier,

 • 5. Membru : un reprezentant desemnat al Agenției Naționale de Administrare Fiscală Iași,

 • II. Membrii supleanți :

 • 1. Președinte : Botez Radu - viceprimar,

 • 2. Secretar : Anca Fotea - Șef Serviciu Administrare Spații cu Destinația de Locuințe,

 • 3. Membru : Ciubotaru Florentin Traian - consilier,

 • 4. Membru :Bostan Manuel Ciprian - consilier,

 • 5. Membru : un reprezentant desemnat al Agenției Naționale de Administrare Fiscală Iași.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ, Gabriel Mihai Surdu

Consilier local,