Hotărârea nr. 276/2020

HOTĂRÂRE privind atribuirea in folosinta gratuita a terenului in suprafata 300 mp avand nr. cadastral 165565 situat in Iasi str. Bariera Veche Tarlaua 23 Parcela 7113/10 proprietate privata a Municipiului Iasi catre Fundatia Star of Hope Romania

Municipiul Iași Consiliul Local

HOTĂRÂRE

privind atribuirea in folosinta gratuita a terenului in suprafata 300 mp, avand nr. cadastral 165565, situat in Iasi, str. Bariera Veche , Tarlaua 23, Parcela 7113/10, proprietate privata a Municipiului Iasi, catre Fundatia Star of Hope Romania

Consiliul Local al Municipiului Iași, întrunit în ședința ordinară desfasurata prin platforma online de videoconferinta în data de 30 iulie 2020;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia Juridică și De Disciplină a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia Economică și Financiară a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Având în vedere Referatul de aprobare nr. 72725/22.07.2020, întocmit de Direcția Evidenta Patrimoniu Public și Privat;

Având în vedere Raportul de specialitate nr. 59843/19.06.2020, întocmit de Direcția Juridica;

Având în vedere Solicitarea nr. 53312/04.06.2020 a Fundatiei Star of Hope Romania, cu sediul in Iasi, str. Bariera Veche nr. 3, de acordare in folosinta gratuita a unei suprafete de teren de 300 mp, proprietate privata a Municipiului Iasi, situata in vecinatatea proprietatii fundatiei, completata cu adresa 59382/18.06.2020;

Având în vedere prevederile Hotararii Consiliului Local nr. 212/2018 privind insusirea inventarului domeniului public al Municipiului Iasi, reactualizat;

Având în vedere prevederile Procesul verbal nr. 70192/15.07.2020 al Comisiei pentru repartizare spatii catre ONG si partide politice, constituita in temeiul Hotararea Consiliului Local nr. 222/23.06.2017;

Având în vedere prevederile Legii nr. 52/2003 privind transparenta decizionala in administratia publica, republicata ;

Având în vedere dispozițiile Legii privind normele de tehnică legislativă nr. 24/2000 cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere prevederile art. 129 si art. 196 alin. (1) lit. a, din Ordonanța de Urgenta nr. 57/03.07.2019, privind Codul Administrativ;

Având în vedere prevederile Ordonantei de Urgenta nr. 61 din 30 aprilie 2020, privind completarea Legii cadastrului si a publicitatii imobiliare nr. 7/1996 si pentru modificarea si completarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ;

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. (1) Se aproba atribuirea in folosința gratuita catre Fundația Star of Hope Romania, terenul in suprafata de 300 mp, proprietate privata a Municipiului Iasi, situat in Iasi, str. Bariera Veche,Tarlaua 23, Parcela 7113/10, inscris in Cartea funciara a municipiului Iasi cu nr. cadastral 165565, identificat in Anexa 1 ce face parte integranta din prezenta hotarare, in scopul edificarii unei constructii ce va avea destinatie de Centru de Resurse Comunitare.

(2) Folosinta gratuita se acorda pe perioada existentei cladirii ce va fi edificata pe terenul cu datele de identificare precizate la alin (1).

(3) Folosinta gratuita inceteaza in situatia schimbarii destinatiei cladirii sau a instrainarii acesteia. Folosinta gratuita inceteaza in situatia in care lucrarile de construire nu au demarat in termen de 5 ani de la aprobarea prezentei hotarari.

Art. 2. Predarea - primirea terenului mentionat la art. 1 catre Fundatia Star of Hope Romania se face pe baza de proces verbal incheiat intre parti, in termen de 30 de zile de la aprobarea prezentei hotarari.

Art. 3. Se imputerniceste Primarul Municipiului Iași sa semneze Contractul de folosinta gratuita, cuprins in Anexa 2, ce face parte integranta din prezenta hotarare.

Art. 4. Copie după prezenta hotărâre va fi comunicată: Primarului Municipiului Iași; Directiei Evidenta Patrimoniu Public si Privat; Directiei Generale Economice si Finante Publice Locale; Serviciului Gis Cadastru; Fundatiei Star of Hope Romania si Instituției Prefectului Județului Iași.

Art. 5. (1) Punerea în aplicare a prevederilor prezentei hotărâri va fi asigurată intotdeauna cu respectarea cadrului legal incident de Directia Evidenta Patrimoniu Public si Privat; Directia Generala Economica si de Finante Publice Locale; Fundatia Star of Hope Romania.

(2) Aducerea la cunoștința publică a prezentei hotărâri va fi asigurată de către Centrul de Informații pentru Cetățeni.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,               Contrasemnează pentru legalitate,

Gabriel Mihai Surdu                  Secretar General, Denisa Liliana Ionașcu

Consilier local,

Nr. 276 din 30 iu

ie 2020

Total consilieri locali

27

Prezenti

26

Pentru

26

împotrivă

0

Abțineri

0