Hotărârea nr. 275/2020

HOTĂRÂRE privind modificarea si completarea Hotararii Consiliului Local nr. 105 / 31.03.2020 referitoare la adoptarea Planului de măsuri în vederea prevenirii și combaterii răspândirii COVID-19

Municipiul Iași Consiliul Local

HOTĂRÂRE

privind modificarea si completarea Hotararii Consiliului Local nr. 105 / 31.03.2020 referitoare la adoptarea Planului de măsuri în vederea prevenirii și combaterii răspândirii COVID-19

Consiliul Local al Municipiului Iași, întrunit în ședința ordinară desfasurata prin platforma online de videoconferinta în data de 30 iulie 2020;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia Juridică și De Disciplină a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia Economică și Financiară a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia Social - Culturala, Invatamant si Culte a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia Pentru Munca si Protectia Sociala a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia Pentru Protectia Mediului, Turism si Agricultura a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia de Sanatate, Familie si Protectia Copilului a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia Pentru Tineret si Sport a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Având în vedere Raportul de specialitate nr. 711211/17.07.2020, întocmit de Direcția Tehnica si Servicii Comunitare;

Având în vedere amendamentul inregistrat sub nr. 75492/29.07.2020, formulat, aprobat și consemnat în procesul - verbal al sedinței Consiliului Local al Municipiului Iași;

Având în vedere Referatul de aprobare nr. 73557/24.07.2020, intocmit de catre Directia Exploatare Patrimoniu;

Având în vedere Raportul de specialitate nr. 105055/24.07.2020, intocmit de catre Directia Generala Economica si Finante Publice Locale;

Având în vedere Decretul nr.195/16.03.2020, privind instituirea stării de urgență pe teritoriul României;

Având în vedere Ordonanța Militară nr.1 din 17.03.2020 privind măsuri de prevenire a răspândirii a COVID-19;

Având în vedere Ordonanța Militară nr. 2 din 21.03.2020 privind măsuri de prevenire a răspândirii a COVID-19;

Având în vedere Ordonanța Militară nr. 3 din 24.03.2020 privind măsuri de prevenire a răspândirii a COVID-19;

Având în vedere prevederile Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare;

Având în vedere prevederile Hotararii Consiliului Local nr. 179 / 24.04.2019 privind stabilirea impozitelor și taxelor locale și a altor sume care se fac venit al bugetului local pentru anul 2020;

Având în vedere prevederile Hotararii Consiliului Local nr. 105 / 31.03.2020 privind adoptarea planului de măsuri în vederea prevenirii și combaterii răspândirii COVID-19;

Având în vedere prevederile Legii nr. 52/2003 privind transparenta decizionala in administratia publica, republicata ;

Având în vedere dispozițiile Legii privind normele de tehnică legislativă nr. 24/2000 cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere prevederile art. 129 si art. 196 alin. (1) lit. a, din Ordonanta de Urgenta nr. 57/03.07.2019, privind Codul Administrativ;

Având în vedere prevederile Ordonantei de Urgenta nr. 61 din 30 aprilie 2020, privind completarea Legii cadastrului si a publicitatii imobiliare nr. 7/1996 si pentru modificarea si completarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ;

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. (1) Se modifica Hotararea Consiliului Local nr. 105 / 31.03.2020, în sensul că art.6 pct.f) va avea următorul cuprins:

‘’Persoanele fizice autorizate si persoanele juridice beneficiază de amânarea la plata chiriei pentru imobilul cu destinație de sediu social și de sedii secundare, pe perioada stării de urgență decretate.

Recuperarea sumelor amânate la plată se va face în 6 (șase) tranșe egale ce decurg după 3 (trei) luni de la finalizarea stării de urgență.’’

(2) Se completeaza Hotararea Consiliului Local nr. 105 / 31.03.2020, art.6 cu pct. g) care va avea următorul cuprins:

“ Persoanele fizice autorizate si persoanele juridice beneficiaza de scutire la plata chiriei pentru imobilul cu destinatie sediu social si de sedii secundare ,pe perioada starii de urgente decretate, după cum urmează:

g 1) Cu un procent de 50% din contravaloarea chiriei datorate în cazul în care aceștia și-au întrerupt parțial activitatea datorită stării de urgență;

g 2) Cu un procent de 100% din contravaloarea chiriei datorate în cazul în care aceștia și-au întrerupt total activitatea pe perioada stării de urgență.

Pentru a beneficia de scutirea/reducerea chiriei pe perioada stării de urgență aceștia vor prezenta următoarele documente: o solicitare scrisă în acest sens, certificatul de situație de urgență* emis de Ministerul Economiei, Energiei și Mediului de Afaceri (după caz).” Sumele achitate incepand cu data de 15 martie 2020 vor fi restituite integral sau vor fi compensate cu chiriile datorate de catre beheficiari dupa ridicarea starii de urgenta. Cererile pot fi depuse pana la data de 15 decembrie 2020. .

Art. 2. Copie după prezenta hotărâre va fi comunicată: Primarului Municipiului Iași; Direcției Generale Economice și Finanțe Publice Locale, Direcției Exploatare Patrimoniu si Instituției Prefectului Județului Iași.

Art. 3. (1) Punerea în aplicare a prevederilor prezentei hotărâri va fi asigurată intotdeauna cu respectarea cadrului legal incident de Direcția Generala Economica și Finanțe Publice Locale, Direcția Exploatare Patrimoniu.

(2) Aducerea la cunoștința publică a prezentei hotărâri va fi asigurată de către Centrul de Informații pentru Cetățeni.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

Contrasemneaza pentru legalitate, Secretar General, Denisa Liliana Ionașcu


Gabriel Mihai Surdu Consilier local,

Nr. 275 din 30 iulie 2020

Total consilieri locali

27

Prezenti

26

Pentru

26

împotrivă

0

Abțineri

0