Hotărârea nr. 274/2020

HOTĂRÂRE privind trecerea din domeniul public în domeniul privat al Municipiului Iași a unor mijloace fixe neamortizate integral aflate în administrarea și exploatarea Serviciului Eficiență Energetică și Utilități Publice și a SC Veolia Energie Iași S.A scoaterea din funcțiune casarea și valorificarea acestora

Municipiul Iași Consiliul Local

HOTĂRÂRE

privind trecerea din domeniul public în domeniul privat al Municipiului Iași a unor mijloace fixe neamortizate integral aflate în administrarea și exploatarea Serviciului Eficiență Energetică și Utilități Publice și a SC Veolia Energie Iași S.A, scoaterea din funcțiune, casarea și valorificarea acestora

Consiliul Local al Municipiului Iași, întrunit în ședința ordinară desfasurata prin platforma online de videoconferinta în data de 30 iulie 2020;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia Juridică și De Disciplină a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia Economică și Financiară a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Având în vedere Raportul de specialitate nr. 711211/17.07.2020, întocmit de Direcția Tehnica si Servicii Comunitare;

Având în vedere Referatul de aprobare înregistrat sub nr. 71209 / 17.07.2020;

Având în vedere prevederile Contractului de Delegare a gestiunii serviciului public de alimentare cu energie termică - producție, transport, distribuție și furnizare - în Municipiul Iași nr. 61634/06.07.2012, modificat și completat prin acte adiționale;

Având în vedere Solicitările înregistrate la Primăria Municipiului Iași sub numerele 105775/16.10.2018 și 60804/23.06.2020, precum și avizele eliberate de SC VEOLIA ENERGIE IASI S.A. înregistrate sub numerele RG 20005481/25.05.2020 și RG20000968/29.01.2020;

Având în vedere Adresa formulată de SC Veolia Energie Iasi SA prin care se propune scoaterea din funcțiune a unor mijloace fixe în vederea casării, conform prevederilor Sub- Clauzelor 6.4.1. lit. H) și 6.5.1. lit. v) din Contractului de Delegare a gestiunii serviciului public de alimentare cu energie termică - producție, transport, distribuție și furnizare - în Municipiul Iași nr. 61634 din 06.07.2012, înregistrată sub nr.72332/21.07.2020;

Având în vedere Hotărârea Consiliului Local nr.212/2018 privind însușirea inventarului domeniului public al Municipiului Iasi;

Având în vedere Prevederile Ordonanței 112/2000 privind reglementarea procesului de scoatere din funcțiune, casare și valorificare a activelor corporale care alcătuiesc domeniul public al statului și al unităților administrativ-teritoriale;

Având în vedere Hotărâre nr. 2139/30.11.2004 pentru aprobarea Catalogului privind clasificarea și duratele normale de funcționare a mijloacelor fixe;

Având în vedere prevederile Legii nr. 52/2003 privind transparenta decizionala in administratia publica, republicata ;

Având în vedere dispozițiile Legii privind normele de tehnică legislativă nr. 24/2000 cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere prevederile art. 129 si art. 196 alin. (1) lit. a, din Ordonanta de Urgenta nr. 57/03.07.2019, privind Codul Administrativ;

Având în vedere prevederile Ordonantei de Urgenta nr. 61 din 30 aprilie 2020, privind completarea Legii cadastrului si a publicitatii imobiliare nr. 7/1996 si pentru modificarea si completarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ;

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. Se aproba trecerea din domeniul public în domeniul privat al Municipiului Iași, scoaterea din funcțiune, casarea și valorificarea unor mijloace fixe neamortizate integral aflate în administrarea și exploatarea Serviciului Eficiență Energetică și Utilități Publice și a SC VEOLIA ENERGIE IASI S.A., prevăzute în Anexa1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. Domeniul public al Municipiului Iași așa cum a fost aprobat prin Hotărârea Consiliului Local nr. 212/2018 privind însușirea inventarului domeniului public al Municipiului Iasi - Anexa 16 (bunuri concesionate, prin gestiune delegată, către SC Veolia Energie Iasi SA, în baza Contractului de delegare a gestiunii serviciului public de

alimentare cu energie termică nr. 61634/06.07.2012; S.C. Veolia Energie IASI S.A.) și Anexa 3.1 ( bunuri aflate în administrarea SEEUP), va fi diminuat în mod corespunzător cu bunurile identificate în Anexa 1, parte integrantă a prezentei hotărâri.

Art. 3. Contractul de delegare a gestiunii serviciului public de alimentare cu energie termică nr. 61634 din 06.07.2012 va fi modificat prin act adițional, prin scoaterea bunurilor nominalizate în Anexa 1, parte integrantă a prezentei hotărâri din administrarea și exploatarea SC Veolia Energie Iași.

Art. 4. Mijloacele fixe prezentate în Anexa 1 parte integrantă a prezentei hotărâri vor fi casate și valorificate, iar sumele rezultate din valorificarea lor, după deducerea cheltuielilor aferente, se constituie venit la bugetul local al Municipiului Iasi.

Art. 5. Copie după prezenta hotărâre va fi comunicată: Primarului Municipiului Iași; Direcției Generale Economice și Finanțe Publice Locale, Direcției Evidență Patrimoniu Public și Privat, Direcției Tehnice și Servicii Comunitare, Direcției Generale Tehnice si Dezvoltare, S.C. Veolia Energie Iasi S.A. si Instituției Prefectului Județului Iași.

Art. 6. (1) Punerea în aplicare a prevederilor prezentei hotărâri va fi asigurată intotdeauna cu respectarea cadrului legal incident de S.C. Veolia Energie Iasi S.A., Direcția Generală Economică și Finanțe Publice Locale, Direcția Evidență Patrimoniu Public și Privat, Direcția Tehnică și Servicii Comunitare, Directia Generală Tehnică si Dezvoltare.

(2) Aducerea la cunoștința publică a prezentei hotărâri va fi asigurată de către Centrul de Informații pentru Cetățeni.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,               Contrasemnează pentru legalitate,

Gabriel Mihai Surdu                  Secretar General, Denisa Liliana Ionașcu

Consilier local,

Nr. 274 din 30 iulie 2020

Total consilieri locali

27

Prezenti

25

Pentru

25

împotrivă

0

Abțineri

0

Anexa 1 la Hotărârea Consiliului Local nr. 274/30.07.2020 privind trecerea din domeniul public în domeniul privat al Municipiului Iași a unor mijloace fixe neamortizate integral aflate în administrarea și exploatarea Serviciului Eficiență Energetică și Utilități Publice și a SC Veolia Energie Iași

3                                        3                      3                            3                                                      '*J               3

S.A, scoaterea din funcțiune, casarea și valorificarea acestora

Nr. crt.

Cod de clasificar e

Descriere mijloc fix

Nr. inventar

Data PIF sau data dobândirii

Valoare de inventar (lei)

Lungime rețea casată

Date identificare

1.

1.9.2.2.

Rețele termice Clopotari

1231401

1984

45,60

Lungime totală de 102 ml

Aflate in administrarea SEEUP

2.

1.9.2.2.

Rețele termice Clopotari"

1231402

1984

86,74

3.

1.9.2.2

Rețele termice Clopotari

1231403

1984

52,06

4.

21200200

Rețea apa calda zona Gării ml 220 otel

1231611 CET

1987

398.40

Lungimea totală de 220 ml

Aflate în administrare SC Veolia Energie Iasi SA

5.

21200200

Rețea termoficare

Tatarasi OB 3

11224024

CET

1987

44.265.02

Lungimea de 83 ml

Aflate în administrare SC Veolia Energie Iasi SA

6.

1.9.2.2

Rețele termice încălzire

1231025

1972

8.742.48

Lungime 15 ml

Aflate in administrarea SEEUP

7.

1.9.2.2

Retele apa calda menajera

1231019

1972

1.264.01

Lungime 31 ml

Aflate in administrarea SEEUP

Presedinte de Sedinta Gabriel Mihai Surdu Consilier local,