Hotărârea nr. 272/2020

HOTĂRÂRE privind încheierea unui protocol de colaborare între Municipiul Iaşi şi SC Concord Service Center pentru organizarea la Iaşi a “Campionatelor Naţionale Individuale Under 18” sub egida Federaţiei Române de Tenis în perioada 01-09 august 2020

Municipiul Iași Consiliul Local

HOTĂRÂRE

privind încheierea unui protocol de colaborare între Municipiul Iași și SC Concord Service Center pentru organizarea la Iași a “Campionatelor Naționale Individuale Under 18”, sub egida Federației Române de Tenis, în perioada 01-09 august 2020

Consiliul Local al Municipiului Iași, întrunit în ședința ordinară desfasurata prin platforma online de videoconferinta în data de 30 iulie 2020;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia Juridică și De Disciplină a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia Economică și Financiară a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia Culturala Invatamant Culte a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia pentru Tineret si Sport a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Având în vedere referatul de aprobare nr. 71546/ 20.07.2020 ,întocmit de către Biroul Relații cu Societatea Civilă;

Având în vedere raportul de specialitate nr. 74302/ 27.07.2020 ,întocmit de către Directia Juridica;

Având în vedere Legea 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere prevederile art. 129 și art. 196, alin (1), lit (a) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul Administrativ;

Având în vedere Hotărârea nr. 553/2020 privind prelungirea stării de alertă pe teritoriul României începând cu data de 17 iulie 2020, precum și stabilirea măsurilor care se aplică pe durata acesteia pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de COVID-19;

Având în vedere Adresa nr. 1086/17.07.2020, înregistrată cu nr. 71015/17.07.2020 înaintată de SC Concord Service Center;

Având în vedere prevederile Legii nr. 52/2003 privind transparenta decizionala in administratia publica, republicata ;

Având în vedere dispozițiile Legii privind normele de tehnică legislativă nr. 24/2000 cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere prevederile art. 129 si art. 196 alin. (1) lit. a, din Ordonanta de Urgenta nr. 57/03.07.2019, privind Codul Administrativ;

Având în vedere prevederile Ordonantei de Urgenta nr. 61 din 30 aprilie 2020, privind completarea Legii cadastrului si a publicitatii imobiliare nr. 7/1996 si pentru modificarea si completarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ;

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. (1) Se aprobă încheierea unui protocol de colaborare (Anexa 1 care face parte integranta din prezenta hotarare) între Municipiul Iași și SC Concord Service Center din Iași cu privire la organizarea, în parteneriat, a “Campionatelor Naționale Individuale Under 18 de tenis de câmp”, sub egida FRT, masculin, feminin, dublu și dublu mixt, în perioada 01-09 august 2020. Această competiție are ca scop creșterea vizibilității municipiului Iași în țară ca urmare a participării la turneu a celor mai valoroși tineri tenismani din România, inclusiv a celor din Iași, promovarea tenisului de camp în rândul ieșenilor - fazele superioare ale competiției vor fi transmise on-line pe facebook - oferirea unor șanse în plus unor sportivi ieșeni prin acordarea de wild card-uri.

 • (2) Competiția se va desfășura fără spectatori iar sportivii vor veni direct la teren, fără a li se permite accesul la vestiare și nici la dușuri, conform regulamentului Federației Române de Tenis, stabilit pentru această perioada.

 • (3) Pentru acest eveniment, Municipiul Iași pune la dispoziție cele 6 terenuri de tenis ale Bazei Sportive Ciric.

 • (4) SC Concorde Service Center va suporta toate cheltuielile legate de organizare, premiere, arbitraj și buna desfășurare a acestei competiții.

Art. 2 Campionatele Naționale Individuale Under 18 de tenis de câmp se vor organiza cu respectarea cadrului legal incident datei la care se vor desfășura evenimentele.

Art. 3. Copie după prezenta hotărâre va fi comunicată: Primarului Municipiului Iași; Direcției Generale Economice și Finanțe Publice Locale; Direcției Juridice; Servicului Relații Comunitare și Politici Publice; Biroului Relații cu Societatea Civilă; Direcției de Exploare Patrimoniului Public și Privat; Poliției Locale Iași si Instituției Prefectului Județului Iași.

Art. 4. (1) Punerea în aplicare a prevederilor prezentei hotărâri va fi asigurată intotdeauna cu respectarea cadrului legal incident de Servicul Relații Comunitare și Politici Publice, Biroul Relații cu Societatea Civilă, Direcția de Exploare Patrimoniului Public și Privat, Poliția Locală Iași.

(2) Aducerea la cunoștința publică a prezentei hotărâri va fi asigurată de către Centrul de Informații pentru Cetățeni.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

Contrasemneaza pentru legalitate, Secretar General, Denisa Liliana Ionașcu


Gabriel Mihai Surdu Consilier local,

Nr. 272 din 30 iulie 2020

Total consilieri locali

27

Prezenti

25

Pentru

25

împotrivă

0

Abțineri

0

Anexa nr. 1 la Hotararea Consiliului Local nr. 272 din 30 iulie 2020

PROTOCOL DE COLABORARE NR............../................

Privind

Colaborarea cu SC Concord Service Center pentru organizarea, la Iași, a Campionatelor Naționale Individuale Under 18 de tenis de câmp - masculin, feminin, dublu și dublu mixt, în perioada 01-09 august 2020, la Baza Sportivă Ciric

MUNICIPIUL IAȘI cu sediul în Municipiul Iași, Bulevardul Ștefan cel Mare și Sfânt nr. 11, reprezentată prin Mihai CHIRICA, în calitate de Primar, denumită în cele ce urmează „Primăria”

și

SOCIETATEA COMERCIALĂ CONCORD SERVICE SRL cu sediul social în Sat Uricani, Comuna Miroslava, Județul Iași, CUI RO28752887, J22/1294/01.07.2011, reprezentată prin Gabriel IFTIMOAIA, în calitate Administrator, denumită în cele ce urmează Concord Service Center

Denumite în mod individual „Partea” și în mod colectiv „Părțile” având în vedere:

Intenția Părților de a colabora pe bază acestui „Protocol” pentru organizarea “Campionatelor Naționale Individuale Under 18” de tenis de câmp, masculin, feminin, dublu și dublu mixt, în perioada 01-09 august 2020, la Baza sportivă Ciric din Iași.

Părțile au convenit încheierea prezentului protocol de colaborare denumit în continuare „protocol”.

 • I. OBIECTUL

Art. 1. Obiectul acestui Protocol îl reprezintă organizarea “Campionatelor Naționale Individuale Under 18” de tenis de câmp, masculin, feminin, dublu și dublu mixt, în perioada 01-09 august 2020, respectiv punerea la dispoziție a celor șase terenuri de tenis de câmp de la Baza sportivă Ciric pe toată durata competiției, 01-09 august 2020.

 • II. DURATA PARTENERIATULUI

Art. 2. Prezentul Protocol se încheie pe durata a 20 zile, începând cu data semnării lui de către ambele părți, și poate fi prelungit, cu acordul părților, prin act adițional.

 • III. OBLIGAȚIILE PÂRTILOR

Art. 3.1. CONCORD SERVICE are următoarele obligații:

 • I. Să asigure necesarul organizării acestui turneu: zgură pentru cele 6 terenuri, scaune arbitri și jucători, mese jucători, plase și perii pentru întreținerea zgurei, tuse de marcaj, mingi de joc, echipamente de protecție personală, măști și dezinfectanți pe toată durata desfășurării competiției;

 • II. Să suporte toate cheltuielile legate de premii, barem de arbitraj, medic, a cărui prezență este obligatorie;

 • III. Să respecte cu strictețe protocolul impus de FRT cu privire la protecția virusului Covid 19 și reglementările emise guvern pentru organizarea de evenimente sportive;

 • IV. Să respecte prevederile Hotărârii nr. 553/2020 privind prelungirea stării de alertă pe teritoriul României începând cu data de 17 iulie 2020, precum și stabilirea măsurilor care se aplică pe durata acesteia pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de COVID-19;

 • V. Să ia măsurile necesare pentru ca evenimentul Campionatele Naționale Individuale Under 18” de tenis de câmp, masculin, feminin, dublu și dublu mixt să se desfășoare fără prezența spectatorilor.

 • VI. Să ia măsurările necesare ca în incinta Bazei sportive Ciric să intre doar sportivii acreditați și persoanele autorizate de organizatori, la orele programate pentru joc, fără acces la vestiar și dușuri, conform regulamentului Federației Române de Tenis, stabilit pentru această perioada.

 • VII. Să promoveze Primăria prin mijloacele pe care le are la dispoziție (site, panou de informare/avizier etc.).

Art. 3.2. PRIMĂRIA MUNICIPIULUI IAȘI are următoarele obligații:

 • 1. Să pună la dispoziția organizatorilor Campionatelor Naționale Individuale Under 18” de tenis de câmp, masculin, feminin, dublu și dublu mixt cele 6 terenuri de tenis de câmp ale Bazei sportive Ciric în perioada 01-09 august 2020;

 • 2. Să asigure vestiare pentru arbitri, director de turneu, depozitare mingi;

 • 3. Să asigure întreținerea terenurilor de joc pe toată perioada competiției;

 • 4. Să asigure conexiune la internet pentru a face posibilă transmisia in direct pe facebook a fazelor superioare a competiției.

 • IV. MODIFICAREA SI ÎNCETAREA PROTOCOLULUI

Art. 4.1. Prezentul Protocol poate fi modificat prin Act Adițional, semnat și stampilat de ambele Părți.

Art. 4.2. Partea care are inițiativa amendării prezentului Protocol va transmite celeilalte Părți, spre analiză, în scris, propunerile respective.

Art. 4.3. Prezentul Protocol poate înceta în următoarele cazuri:

 • 1. la expirarea duratei pentru care a fost încheiat potrivit capitolului II, art. 2 de mai sus;

 • 2. la data stabilită de comun acord de către Părți;

 • 3. de către una dintre părți, în cazul în care cealaltă Parte nu își îndeplinește obligațiile prevăzute în prezentul Protocol, cu o notificare prealabilă de 5 de zile calendaristice.

 • V. LITIGII

Art. 5.1. Litigiile ce pot apărea ca urmare a executării și interpretării prevederilor prezentului Protocol se vor soluționa pe cale amiabilă.

Art. 5.2. În cazul în care soluționarea pe cale amiabilă nu este posibilă, neînțelegerile dintre Părți vor fi soluționate de instanțelor judecătorești competente.

VIII. CLAUZE FINALE

Art. 6.1. Prevederile prezentului Protocol sunt guvernate de legea română.

Art. 6.2. Orice corespondență între Părți în legătură cu acest Protocol va fi considerată valabilă dacă este comunicată în scris, prin Poștă cu scrisoare recomandată cu confirmare de primare, prin curier, prin email, prin fax la următoarele coordonate:

Pentru PRIMĂRIE:

În atenția domnului Primar Mihai CHIRICA, Iași, Bulevardul Ștefan cel Mare și Sfânt nr. 11, Nr. fax 0232 211 200 sau în atenția domnului Ionel Popa, e-mail: popa ionel1966@yahoo.com; tel 0740.130 449.

Pentru SC CONCORD SERVICE CENTER SRL:

În atenția domnului Administrator - Dl. Gabriel IFTIMOAIA , Iași, cu sediul social în Sat Uricani, Comuna Miroslava, Județul Iași, tel: : +4 0753 933 949; +4 0332 403 842; F: +4 0332 403 833; E-mail: gabriel.iftimoaie@werepairit.com.

Art. 6.3. Prezentul Protocol a fost incheiat în data de _____________                în 2 (două) exemplare,

fiecare dintre ele având aceeași valoare juridică.


PRIMĂRIA MUNICIPIULUI IAȘI


SC CONCORD SERVICE CENTER SRL


PRIMAR,

Mihai CHIRICA


ADMINISTRATOR, Gabriel IFTIMOAIA


Director Executiv, Direcția Juridică

Cristina OȚELEANU

Am luat cunoștință de acest înscris oficial și îmi asum responsabilitatea asupra legalității


Șef Serviciu Legislație, Metodologie și Avize Legalitate

Mihaela PINTILIE

Am luat cunoștință de acest înscris oficial și îmi asum responsabilitatea asupra legalității


Presedinte de Sedinta Gabriel Mihai Surdu

Consilier local,


Șef Biroul Relații cu Societatea Civilă Alexandru CHELARU

Îmi asum responsabilitatea corectitudinii și legalității în solidar cu întocmitorul înscrisului


Întocmit, Inspector de specialitate, Leonard CANANĂU

Îmi asum responsabilitatea pentru fundamentarea corectitudinea, legalitatea întocmirii acestui înscris