Hotărârea nr. 271/2020

HOTĂRÂRE privind aprobarea finanţării proiectelor sportive în baza Procedurii privind acordarea de finanţări din bugetul Municipiului Iaşi pentru proiecte sportive organizate în baza Legii 69/2000 a educaţiei fizice şi sportului cu modificarile si completarile ulterioare (Raliul Iasului)

Municipiul Iași Consiliul Local

HOTĂRÂRE

privind aprobarea finanțării proiectelor sportive în baza Procedurii privind acordarea de finanțări din bugetul Municipiului Iași pentru proiecte sportive organizate în baza Legii 69/2000 a educației fizice și sportului, cu modificarile si completarile ulterioare (Raliul Iasului)

Consiliul Local al Municipiului Iași, întrunit în ședința ordinară desfasurata prin platforma online de videoconferinta în data de 30 iulie 2020;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia Juridică și De Disciplină a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia Economică și Financiară a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia Culturala Invatamant Culte a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia pentru Tineret si Sport a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Având în vedere referatul de aprobare nr. 73452 / 23.07.2020 întocmit de Biroul Relații cu Societatea Civilă ;

Având în vedere raportul de specialitate nr. 73610 / 24.07.2020 întocmit de Serviciul Financiar ;

Având în vedere raportul de specialitate nr. 73759 / 24.07.2020 întocmit de Directia Juridica ;

Având în vedere solicitările - proiecte ale structurilor sportive centralizate în Anexa I ;

Având în vedere Legea nr. 69/2000 a educației fizice și sportului cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere procedura privind acordarea de finanțări din bugetul Municipiului Iași pentru proiecte sportive organizate în baza Legii 69/2000 a educației fizice și sportului, aprobată prin Hotararea Consiliului Local nr. 131/30.03.2018 ;

Având în vedere prevederile Legii nr. 52/2003 privind transparenta decizionala in administratia publica, republicata ;

Având în vedere dispozițiile Legii privind normele de tehnică legislativă nr. 24/2000 cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere prevederile art. 129 si art. 196 alin. (1) lit. a, din Ordonanta de Urgenta nr. 57/03.07.2019, privind Codul Administrativ;

Având în vedere prevederile Ordonantei de Urgenta nr. 61 din 30 aprilie 2020, privind completarea Legii cadastrului si a publicitatii imobiliare nr. 7/1996 si pentru modificarea si completarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ;

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. Se aprobă finanțarea Asociației „XS Motorsport Iași” pentru desfasurarea proiectului „Raliul lașului”, cu suma de 150.000 lei.

Art. 2. Sumele necesare sunt alocate la capitolul 67.05.01.59.11 - Alte cheltuieli. Asociații și fundații, art. bugetar Sport.

Art. 3. Copie după prezenta hotărâre va fi comunicată: Primarului Municipiului lași; Direcției Generale Economice și Finanțe Publice Locale; Serviciului Relații Comunitare și Politici Publice; Biroului Relații cu Societatea Civilă; Directiei Juridice; structurilor sportive si lnstituției Prefectului Județului lași.

Art. 4. (1) Punerea în aplicare a prevederilor prezentei hotărâri va fi asigurată intotdeauna cu respectarea cadrului legal incident de Directia Generala Economica si Finante Publice Locale, Directia Juridica, Biroul Relații cu Societatea Civilă.

(2) Aducerea la cunoștința publică a prezentei hotărâri va fi asigurată de către Centrul de lnformații pentru Cetățeni.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

Contrasemneaza pentru legalitate, Secretar General, Denisa Liliana Ionașcu


Gabriel Mihai Surdu Consilier local,

Nr. 271 din 30 iulie 2020

Total consilieri locali

27

Prezenti

25

Pentru

25

împotrivă

0

Abțineri

0