Hotărârea nr. 270/2020

HOTĂRÂRE privind aprobarea finanţării proiectelor sportive în baza procedurii privind acordarea finanţării din bugetul Municipiului Iaşi pentru proiecte sportive organizate în baza Legii nr. 69/2000 a educaţiei fizice şi a sportului cu modificarile şi completarile ulterioare (Champions League Socca)

Municipiul Iași Consiliul Local

HOTĂRÂRE

privind aprobarea finanțării proiectelor sportive în baza procedurii privind acordarea finanțării din bugetul Municipiului Iași pentru proiecte sportive organizate în baza Legii nr. 69/2000 a educației fizice și a sportului cu modificarile și completarile ulterioare (Champions League Socca)

Consiliul Local al Municipiului Iași, întrunit în ședința ordinară desfasurata prin platforma online de videoconferinta în data de 30 iulie 2020;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia Juridică și De Disciplină a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia Economică și Financiară a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia Culturala Invatamant Culte a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia pentru Tineret si Sport a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Având în vedere raportul de specialitate nr. 72797/24.07.2020 întocmit de Directia Juridica ;

Având în vedere raportul de specialitate nr. 72596/22.07.2020 întocmit de Directia Juridica ;

Având în vedere Cererea de finantare nr. 72350/21.07.2020, precum si documentele anexa;

Având în vedere Referatul de aprobare Nr. 72375/21.07.2020 privind fundamentarea aprobarii finanțării proiectelor sportive în baza procedurii privind acordarea finanțării din bugetul Municipiului Iași pentru proiecte sportive organizate în baza Legii 69/2000 a educației fizice și a sportului modificată și completată prin Legea 90/2018;

Având în vedere Dispozițiile Legii nr. 69/2000 a Educației fizice și sportului, cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere prevederile Hotararii Consiliului Local nr. 119 din 31 martie 2020 privind modificarea, completarea procedurii privind acordarea de finanțări din bugetul Municipiului Iași pentru proiecte sportive organizate în baza Legii nr. 69/2000 a educației fizice și sportului, modificată și completată de Legea nr. 90/2018;

Având în vedere prevederile Hotararii Guvernului nr. 884 din 13 septembrie 2001, pentru aprobarea Regulamentului de punere în aplicare a dispozițiilor Legii educației fizice și sportului nr. 69/2000;

Având în vedere prevederile Legii nr. 273/2006 privind finantele publice locale, așa cum a fost modificată si completată prin O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul Administrativ;

Având în vedere dispozițiile art. 1 alin. 2 lit. b) din O.U.G. nr. 26/2012 privind unele măsuri de reducere a cheltuielilor publice și întărirea disciplinei financiare și de modificare și completare a unor acte normative, cu modificarile ulterioare;

Având în vedere prevederile Legii nr. 52/2003 privind transparenta decizionala in administratia publica, republicata ;

Având în vedere dispozițiile Legii privind normele de tehnică legislativă nr. 24/2000 cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere prevederile art. 129 si art. 196 alin. (1) lit. a, din Ordonanța de Urgenta nr. 57/03.07.2019, privind Codul Administrativ;

Având în vedere prevederile Ordonantei de Urgenta nr. 61 din 30 aprilie 2020, privind completarea Legii cadastrului si a publicitatii imobiliare nr. 7/1996 si pentru modificarea si completarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ;

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. Se aprobă finanțarea Asociatiei „Club de Fotbal Magic - Trofeo Maestrelli Iasi” pentru desfasurarea proiectului „Champions League Socca”, conform cererii de finanțare si documentatiei aferente (Anexa 1, care face parte integranta din prezenta hotarare), cu suma de 25.000 lei.

Art. 2. Suma necesara este alocata la capitolul 67.05.01.59.11 - Alte cheltuieli. Asociații și fundații, art. bugetar Sport.

Art. 3. Copie după prezenta hotărâre va fi comunicată: Primarului Municipiului Iași; Direcției Generale Economice și Finanțe Publice Locale; Biroului Relații cu Societatea Civilă; Directiei Juridice, Centrului de Informatii pentru Cetateni, Asociației „Club de Fotbal Magic - Trofeo Maestrelli Iași” si Instituției Prefectului Județului Iași.

Art. 4. (1) Punerea în aplicare a prevederilor prezentei hotărâri va fi asigurată intotdeauna cu respectarea cadrului legal incident de Directia Generala Economica si Finante Publice Locale si Directia Juridica.

(2) Aducerea la cunoștința publică a prezentei hotărâri va fi asigurată de către Centrul de Informații pentru Cetățeni.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

Contrasemneaza pentru legalitate, Secretar General, Denisa Liliana Ionașcu


Gabriel Mihai Surdu Consilier local,

Nr. 270 din 30 iulie 2020

Total consilieri locali

27

Prezenti

25

Pentru

25

împotrivă

0

Abțineri

0