Hotărârea nr. 27/2020

HOTĂRÂRE privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu IASI SOSEAUA BARNOVA NR. 10 NUMAR CADASTRAL 160841 160842 întocmit în vederea construirii unei locuinte unifamiliale anexe foisor garaj si imprejmuire teren persoana fizica

Municipiul Iași Consiliul Local

HOTĂRÂRE

privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu IASI, SOSEAUA BARNOVA NR. 10, NUMAR CADASTRAL 160841, 160842, întocmit în vederea construirii unei locuinte unifamiliale, anexe, foisor, garaj si imprejmuire teren, persoana fizica

Consiliul Local al Municipiului Iași, întrunit în ședința ordinară în data de 31.01.2020;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia Juridică și De Disciplină a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia de Amenajare a Teritoriului si Urbanism a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Avand în vedere votul exprimat prin apel nominal efectuat în plenul ședintei, consemnat si în procesul verbal al sedintei;

Având în vedere Certificatul de urbanism nr. 1806 din 06.06.2019 eliberat de Primăria Municipiului Iași;

Având în vedere cererea nr. 75496/08.07.2019 depusa de Andronic Dan Constantin;

Având în vedere avizele obținute și studiile întocmite: studiul geotehnic, ridicare topografică vizată de Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară;

Avand in vedere avizul Comisiei de Urbanism a Consiliului Local Iasi din data de 27.11.2019;

Avand in vedere avizul Arhitectului Sef nr. 94 din 18.12.2019;

Având în vedere referatul de aprobare nr. 6201/20.01.2020 intocmit de Directia Arhitectura si Urbanism - Birou Dezvoltare Urbana si Monumente;

Având în vedere dispozițiile Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții republicată cu modificările si completările ulterioare;

Având în vedere Ordinul Ministerului Dezvoltării Regionale și Locuinței nr. 839/2009 cuprinzând Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 50/1991;

Având în vedere dispozițiile Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul reactualizată;

Având în vedere Ordinul Ministerului Lucrărilor Publice si Amenajării Teritoriului nr. 176/N/2000 de aprobare a Ghidului privind metodologia de elaborare si conținutul-cadru al Planului Urbanistic Zonal;

Având în vedere dispozițiile Hotărârii de Guvern nr. 525/1996 privind Regulamentul General de Urbanism cu modificările si completările ulterioare;

Având în vedere prevederile Legii nr. 52/2003 privind transparenta decizionala in administratia publica, republicata;

Având în vedere dispozițiile Legii privind normele de tehnică legislativă nr. 24/2000 cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere prevederile art. 129 si art. 196 alin. (1) lit. a, din Ordonanța de Urgenta nr. 57/03.07.2019, privind Codul Administrativ;

HOTĂRĂȘTE:

Art.1 (1) Se aprobă Planul Urbanistic de Detaliu - IASI, SOSEAUA BARNOVA NR. 10, NUMAR CADASTRAL 160841, 160842, întocmit în vederea construirii unei locuinte unifamiliale, anexe, foisor, garaj si imprejmuire teren, persoana fizica.

 • (2) Suprafața terenului studiat prin PUZ este de 1459,00 mp.

 • (3) INDICATORI URBANISTICI:

 • • H max = 9,00 m masurat de la CTN la streasina, regim de inaltime D+P+1E;

 • • POT max = 30 %;

 • • CUT max = 0.9 mp.ADC/mp.teren;

 • • Spatii verzi = 50%.

 • (4) ALINIAMENTE

 • - aliniere la strada - 4,00m din axul strazii. Retragerea de la aliniere este de 12,00m din axul sos. Barnova (drum judetean) - si 4,00m de la limita parcelei cu nr. cad. 160842;

 • - 1,50m fata de limita de proprietate de pe latura de N;

 • - 3,00m fata de limita de proprietate de pe latura de S;

- 3,00m fata de limita de proprietate de pe latura de V.

 • (5) Accesul la amplasamentul studiat se face din sos. Barnova.

 • (6) Plansa de reglementari urbanistice U 2 si Regulamentul local de urbanism aferent PUD sunt anexa si fac parte integranta din prezenta hotarare.

Art.2 Valabilitatea prezentei documentații de urbanism este de 7 ani de la data aprobării.

Art.3 Extinderile, modernizarile si devierele retelelor tehnico edilitare necesare functionarii investitiei de baza, acolo unde este cazul, se vor executa anterior inceperii lucrarilor autorizate pentru construire, pe cheltuiala beneficiarului.

Art.4 Copie după prezenta hotărâre va fi comunicată: Primarului Municipiului Iași, Directiei Arhitectura si Urbanism; Consiliului Judetean Iasi, Oficiului de Cadastru si Publicitate Imobiliara Iasi; Beneficiarului si Instituției Prefectului Județului Iași.

Art.5 (1) Punerea în aplicare a prevederilor prezentei hotărâri va fi asigurată intotdeauna cu respectarea cadrului legal incident de Direcția Arhitectură și Urbanism - Serviciul Autorizare Construcții.

(2) Aducerea la cunoștința publică a prezentei hotărâri va fi asigurată de către Centrul de Informații pentru Cetățeni.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,                 Contrasemnează pentru legalitate,

Mihai Liviu Gavril                      Secretar General, Denisa Liliana Ionașcu

1                                              9

Consilier local,

Nr. 27 din 31 ianuarie 2020

Total consilieri locali

27

Prezenți

21

Pentru

16

Împotrivă

0

Abțineri

5