Hotărârea nr. 269/2020

HOTĂRÂRE privind aprobarea incheierii unui acord de parteneriat cu Colegiul “Costache Negruzzi” Iasi si Liceul Teoretic de informatica “Grigore Moisil” Iasi in vederea sustinerii participarii echipelor de elevi la Festivalul Concurs BOOVIE 2020 ce se va desfasura in perioada 28-30 august 2020

Municipiul Iași Consiliul Local

HOTĂRÂRE

privind aprobarea incheierii unui acord de parteneriat cu Colegiul “Costache Negruzzi” Iasi si Liceul Teoretic de informatica “Grigore Moisil” Iasi, in vederea sustinerii participarii echipelor de elevi, la Festivalul Concurs BOOVIE 2020, ce se va desfasura in perioada 28-30 august 2020

Consiliul Local al Municipiului Iași, întrunit în ședința ordinară desfasurata prin platforma online de videoconferinta în data de 30 iulie 2020;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia Juridică și De Disciplină a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia Economică și Financiară a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia Culturala Invatamant Culte a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Având în vedere referatul de aprobare nr. 73455/23.07.2020 întocmit de Biroul Relații cu Societatea Civilă ;

Având în vedere raportul de specialitate nr. 734878/24.07.2020 întocmit de Directia Juridica ;

Având în vedere raportul de specialitate nr. 73.795/24.07.2020 întocmit de Serviciul Financiar ;

Având în vedere Acordul de parteneriat (Anexa 1) ;

Având în vedere solicitările inregistrate la Municipiul Iasi avand nr. 72729/22.07.2020 si nr. 72730/22.07.2020 centralizate în Anexa 2 ;

Având în vedere Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere prevederile Legii nr. 52/2003 privind transparenta decizionala in administratia publica, republicata ;

Având în vedere dispozițiile Legii privind normele de tehnică legislativă nr. 24/2000 cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere prevederile art. 129 si art. 196 alin. (1) lit. a, din Ordonanta de Urgenta nr. 57/03.07.2019, privind Codul Administrativ;

Având în vedere prevederile Ordonantei de Urgenta nr. 61 din 30 aprilie 2020, privind completarea Legii cadastrului si a publicitatii imobiliare nr. 7/1996 si pentru modificarea si completarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ;

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. Se aprobă incheierea unui acord de parteneriat (Anexa 1, care face parte integranta din prezenta hotarare) intre Municipiul Iasi, Colegiul “Costache Negruzzi” Iasi si Liceul Teoretic de Informatica “Grigore Moisil” Iasi, in vederea sustinerii participarii echipelor de elevi, la Festivalul Concurs BOOVIE 2020, ce se va desfasura in perioada 28-30 august 2020.

Art. 2. Se imputerniceste Primarul Municipiului Iasi sa semneze acordul de parteneriat, conform Anexei 1, care face parte integranta din prezenta hotarare.

Art. 3. In urma incheierii acordului de parteneriat se va acorda sprijin financiar in vederea asigurarii cheltuielilor generate de transport, cazare si masa pentru elevii ce vor participa la festival, astfel:

 • - Colegiului “Costache Negruzzi” Iasi - 8.680 lei

 • - Liceului Teoretic de Informatica “Grigore Moisil” Iasi - 9.300 lei.

Art. 4. Sumele necesare sunt alocate la capitolul 54.50.00.20.30.30 -Olimpiade si concursuri.

Art. 5. Copie după prezenta hotărâre va fi comunicată: Primarului Municipiului Iași; Direcției Generale Economice și Finanțe Publice Locale; Serviciului Relații Comunitare și Politici Publice; Biroului Relații cu Societatea Civilă; Colegiului “Costache Negruzzi” Iasi ; Liceului Teoretic de informatica “Grigore Moisil” Iasi si Instituției Prefectului Județului Iași.

Art. 6. (1) Punerea în aplicare a prevederilor prezentei hotărâri va fi asigurată intotdeauna cu respectarea cadrului legal incident de Direcția Generala Economică și Finanțe Publice Locale, Serviciul Relații Comunitare și Politici Publice, Biroul Relații cu Societatea Civilă, Colegiul “Costache Negruzzi” Iasi, Liceul Teoretic de informatica “Grigore Moisil” Iasi.

(2) Aducerea la cunoștința publică a prezentei hotărâri va fi asigurată de către Centrul de Informații pentru Cetățeni.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

Contrasemneaza pentru legalitate, Secretar General, Denisa Liliana Ionașcu


Gabriel Mihai Surdu Consilier local,

Nr. 269 din 30 iulie 2020

Total consilieri locali

27

Prezenti

25

Pentru

25

împotrivă

0

Abțineri

0

Anexa 1 la Hotararea Consiliului Local nr. 269 din 30 iulie 2020

ACORD DE PARTENERIAT

Nr. /

privind acordarea finantarii Colegiului “Costache Negruzzi” Iasi si Liceului Teoretic de Informatica “Grigore Moisil” Iasi, in vederea sustinerii participarii echipelor de elevi, la Festivalul Concurs BOOVIE 2020, ce se va desfasura in perioada 28-30 august 2020

În baza:

 • - HCL ________________privind aprobarea incheierii unui acord de parteneriat cu

Colegiul “Costache Negruzzi” Iasi si Liceul Teoretic de informatica “Grigore Moisil” Iasi, in vederea participarii la Festivalul Concurs BOOVIE 2020.

 • - solicitările inregistrate la Municipiul Iasi avand nr. 72729/22.07.2020 si nr. 72730/22.07.2020 centralizate în Anexa I,

 • - Legea 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

 • - Prevederile art. 129 și art. 196, alin (1), lit (a) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul

Administrativ;

 • - Referatul nr.privind alocarea sumei de 17.980 lei privind acordarea finantarii Colegiul “Costache Negruzzi” Iasi si Liceul Teoretic de informatica “Grigore Moisil” Iasi, in vederea participarii la Festivalul Concurs BOOVIE 2020

Municipiul Iași, cu sediul în Iași, Bulevardul Ștefan cel Mare și Sfânt, nr. 11, 700064, cod fiscal 4541580, telefon 0232 - 267.582, fax 0232 - 212.000, reprezentată prin Primarul Municipiului Iași, dl. Mihai Chirica, numit în continuare Finantator,

Si

Colegiul “Costache Negruzzi” cu sediul in Iasi,____________________numit in continuare

Beneficiar

Si

Liceul Teoretic de informatica “Grigore Moisil” cu sediul in Iasi, _________________numit in

continuare Beneficiar

au convenit încheierea prezentului acord de parteneriat, cuprinzând următoarele clauze principale:

 • 1. OBIECTUL ACORDULUI DE PARTENERIAT

 • - Art. 1 Obiectul prezentului acord îl constituie colaborarea părților si acordarea finantarii de catre Municipiul Iasi în vederea participarii a 6 echipe de elevi de la Colegiul “Costache Negruzzi” Iasi si Liceul Teoretic de informatica “Grigore Moisil” Iasi, la Festivalul Concurs BOOVIE 2020.

 • 2. OBLIGAȚIILE PĂRȚILOR

 • - Art. 2 (1) Finantatorul se obligă să acorde finantarea în vederea participarii a 6 echipe de elevi de la Colegiul “Costache Negruzzi” Iasi si Liceul Teoretic de informatica “Grigore Moisil” Iasi, la Festivalul Concurs BOOVIE 2020, ce va avea loc in perioada 28 - 30 august 2020.

 • - Finantatorul contribuie cu suma de 17.980 lei destinată acoperirii cheltuielilor generate de transport, cazare si masa pentru elevii ce vor participa la festival, astfel: Colegiului “Costache Negruzzi” Iasi - 8.680 lei, Liceului Teoretic de Informatica “Grigore Moisil” Iasi - 9.300 lei.

 • - Finantarea necesara care face obiectul parteneriatului, se va aloca, din capitolul bugetar 54.50.00.20.30.30 - Olimpiade si concursuri.

 • - Plata sumei se va face in avans, integral,

 • (2) Beneficiarii își asumă răspunderea pentru participarea la concurs avand in vedere ca reprezenta institutii educationale din Municipiul Iasi si depunerea tuturor diligentelor in vederea reprezentarii cu succes a Municipiului Iasi.

Art. 3 Beneficiarii se obligă să prezinte în termen de 30 zile de la finalizarea festivalului, documente justificative care fac dovada utilizării fondurilor acordate de Municipiul Iasi. In masura in care beneficiarii nu justifica fondurile alocate conform acordului de parteneriat, vor returna finantarea integral.

 • 3. DURATA ȘI ÎNCETAREA ACORDULUI

Art. 6 Prezentul acord intră în vigoare din momentul semnării și este valabil până la îndeplinirea tuturor obligațiilor de către părți.

Art. 7 Prezentul acord încetează prin acordul ambelor părți, prin ajungere la termen, conform art. 1 sau în caz de forță majoră.

 • 4. FORȚA MAJORĂ

Art. 8 Forța majoră este orice împrejurare independentă de voința părților, imprevizibilă și insurmontabilă, intervenită după data încheierii prezentului Acord de parteneriat și care împiedică executarea acestuia. Sunt considerate cazuri de forță majoră, în sensul acestui articol, împrejurări care includ, dar nu se limitează la: război, revoluție, cutremur, incediu, mari indundații, apariția unor dispozitii legale care impiedică executarea acordului etc.

Art. 9 Nici una din părți nu va fi răspunzatoare pentru neexecutarea obligațiilor asumate prin prezentul acord, dacă neexecutarea este generată de un caz de forță majoră, așa cum aceasta a fost definită la Art. 8 de mai sus.

Art. 10 Partea care invocă forța majoră trebuie să anunțe cealaltă parte în termen de 2 zile calendaristice de la data apariției respectivului caz de fortă majoră și să-i comunice actele doveditoare în cel mult 5 zile calendaristice de la aceeași dată.

Art. 11 Partea care invocă forța majoră trebuie să-i comunice de îndată celeilalte părți data încetării cazului de forță majoră.

 • 5. SOLUȚIONAREA LITIGIILOR

Art. 12 Părțile vor face toate demersurile pentru a rezolva pe cale amiabilă, prin tratative directe, orice neînțelegere sau dispută care se poate ivi între ei în cadrul sau în legătură cu îndeplinirea prezentului acord.

Art. 13 Dacă părțile nu reușesc să rezolve în mod amiabil o divergență privind interpretarea, executarea sau derularea prezentului contract, fiecare poate solicita ca disputa să se soluționeze de către instanțele judecătorești din România, competente potrivit dreptului comun.

 • 6. CLAUZE FINALE

Art. 14 Orice comunicare între părți, referitoare la îndeplinirea prezentului acord, trebuie să fie transmisă în scris. Orice document scris trebuie înregistrat atât în momentul transmiterii, cât și în momentul primirii.

Art. 15 Notificarile verbale nu se iau în considerare de nici una dintre părți dacă nu sunt confirmate prin intermediul oricarei modalități care asigură confirmarea.

Art. 16 Părțile au obligația să comunice orice modificare intervenită privind datele menționate în preambulul prezentului acord, în termen de maximum 48 de ore de la data modificării.

Prezentul contract a fost încheiat la Iași, în data de, în 3 exemplare, fiecare având putere de originale, câte unul pentru fiecare parte.

Finantator Municipiul Iași PRIMAR

Beneficiar

Colegiul “Costache Negruzzi” Iasi


Beneficiar

Liceul Teoretic de informatica “Grigore Moisil” Iasi


Mihai CHIRICA

Director General D.G.E.F.P.L.,

Maria APETROAEI

Îmi asum responsabilitatea pentru corectitudinea, legalitatea acestui înscris oficial

Director Executiv, Direcția Juridică

Cristina OȚELEANU

Am luat cunoștință de acest înscris oficial și îmi asum responsabilitatea asupra legalității

Șef Serviciu Legislație, Metodologie și Avize Legalitate Mihaela PINTILIE

Am luat cunoștință de acest înscris oficial și îmi asum responsabilitatea asupra legalității

Șef Biroul Relații cu Societatea Civilă Alexandru CHELARU

Îmi asum responsabilitatea corectitudinii și legalității în solidar cu întocmitorul înscrisului

Întocmit, Inspector de specialitate,

Ionel POPA

Îmi asum responsabilitatea pentru fundamentarea, corectitudinea, legalitatea întocmirii acestui înscris

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

Gabriel Mihai Surdu Consilier local,