Hotărârea nr. 268/2020

HOTĂRÂRE privind aprobarea Calendarului evenimentelor pentru lunile august - septembrie 2020

Municipiul Iași Consiliul Local

HOTĂRÂRE

privind aprobarea Calendarului evenimentelor pentru lunile august - septembrie 2020

Consiliul Local al Municipiului Iași, întrunit în ședința ordinară desfasurata prin platforma online de videoconferinta în data de 30 iulie 2020;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia Juridică și De Disciplină a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia Economică și Financiară a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia pentru Tineret și Sport a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia Culturala Invatamant Culte a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Având în vedere referatul de aprobare nr. 73516/ 24.07.2020 cu Anexa 1 - Calendarul manifestărilor, intocmit de catre Biroul Relatii cu Societatea Civila;

Având în vedere raportul de specialitate nr. 73646/ 24.07.2020, intocmit de catre Serviciul Financiar;

Având în vedere prevederile Legii nr. 52/2003 privind transparenta decizionala in administratia publica, republicata ;

Având în vedere dispozițiile Legii privind normele de tehnică legislativă nr. 24/2000 cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere prevederile art. 129 si art. 196 alin. (1) lit. a, din Ordonanta de Urgenta nr. 57/03.07.2019, privind Codul Administrativ;

Având în vedere prevederile Ordonantei de Urgenta nr. 61 din 30 aprilie 2020, privind completarea Legii cadastrului si a publicitatii imobiliare nr. 7/1996 si pentru modificarea si completarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ;

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. Se aprobă calendarul evenimentelor din lunile august - septembrie 2020, conform programului precizat în Anexa 1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. Cheltuielile pentru organizarea evenimentelor cuprinse în calendarul lunilor august - septembrie 2020 vor fi alocate cu respectarea normelor legale incidente din bugetul local.

Art. 3. Copie după prezenta hotărâre va fi comunicată: Primarului Municipiului Iași; Direcției Generale Economice și Finanțe Publice Locale, Serviciului Relații Comunitare și Politici Publice, Centrului de Informații pentru Cetățeni, Biroului Relații cu Societatea Civilă, Biroului Evenimente Publice, Direcției Juridice si Instituției Prefectului Județului Iași.

Art. 4. (1) Punerea în aplicare a prevederilor prezentei hotărâri va fi asigurată intotdeauna cu respectarea cadrului legal incident de Direcția Generală Economică și Finanțe Publice Locale, Serviciul Relații Comunitare și Politici Publice, Centrul de Informații pentru Cetățeni, Direcția Juridică, Biroul Relații cu Societatea Civilă, Biroul Evenimente Publice.

(2) Aducerea la cunoștința publică a prezentei hotărâri va fi asigurată de către Centrul de Informații pentru Cetățeni.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

Contrasemneaza pentru legalitate, Secretar General, Denisa Liliana Ionașcu


Gabriel Mihai Surdu Consilier local,

Nr. 268 din 30 iulie 2020

Total consilieri locali

27

Prezenti

24

Pentru

24

împotrivă

0

Abțineri

0

Anexa 1 la Hotararea Consiliului Local nr. 268 din 30 iulie 2020

Calendarului evenimentelor din lunile august - septembrie 2020

Nr.

Titlu

Proiect / Eveniment

Perioada

Organizator / parteneri

1.

Turneul ATP de tenis profesionist

14-20 Septembrie

Primăria Municipiului Iași SC Concord Service Center

2.

Campionatele Naționale Individuale Under 18 de tenis de câmp

01-09 August

Primăria Municipiului Iași SC Concord Service Center

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

Gabriel Mihai Surdu Consilier local,