Hotărârea nr. 267/2020

HOTĂRÂRE privind aprobarea modificării şi completării Regulamentului de Organizare și Funcționare şi a Organigramei Clubui Sportiv Municipal Iaşi 2020 instituţie publică înfiinţată în subordinea Consiliului Local Iaşi ca structură sportivă cu personalitate juridică de drept public

Municipiul Iași

Consiliul Local

HOTĂRÂRE

privind aprobarea modificării și completării Regulamentului de Organizare și Funcționare și a Organigramei Clubui Sportiv Municipal Iași 2020, instituție publică înființată în subordinea Consiliului Local Iași ca structură sportivă cu personalitate juridică, de drept public

Consiliul Local al Municipiului Iași, întrunit în ședința ordinară desfasurata pe platforma on-line prin videoconferinta în data de 30.07.2020;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia Economică și Financiară a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia Juridică și de Disciplină a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia de Tineret si Sport a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Avand in vedere amendamentul formulat si aprobat in unanimitate in plenul sedintei si

consemnat in procesul verbal de sedinta privind completarea art. 8 alin (2) din Regulamentul de

Organizare și Funcționare al Clubului Sportiv Municipal Iași 2020, in sensul introducerii secției de badminton;

Având în vedere referatul de aprobare nr. 71375/ 20.07.2020 privind fundamentarea modificării și completării Regulamentului de Organizare și Funcționare și a Organigramei Clubui Sportiv Municipal Iași 2020, instituție publică înființată în subordinea Consiliului Local Iași, structură sportivă cu personalitate juridică, de drept public

Având în vedere Anexa: Regulamentul de Organizare și Funcționare al Clubului Sportiv Municipal Iași 2020; Anexa 2: Organigrama Clubului Sportiv Municipal Iași 2020; Anexa 3: Model contractului de administrare;

Având în vedere dispozițiile Legii nr. 69/2000 a Educației fizice și sportului, cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere prevederile Hotararii Consiliului Local nr. 10 din 31 ianuarie 2020 prin care s-a înființat instituția publică denumită Club Sportiv Municipal Iași 2020, în subordinea Consiliului Local Iași, structură sportiva cu personalitate juridică, de drept public, Regulamentului de Organizare și Funcționare a acestuia, a Organigramei și a Statului de funcții;

Având în vedere prevederile Hotararii Consiliului Local nr. 118 din 31 martie 2020 Privind aprobarea modificării și completării Regulamentului de Organizare și Funcționare și a Organigramei Clubui Sportiv Municipal Iași 2020, instituție publică înființată în subordinea Consiliului Local Iași ca structură sportivă cu personalitate juridică, de drept public;

Având în vedere dovada disponibilității denumirii Clubului Sportiv Municipal Iași 2020 înregistrată la Municipiul Iași cu nr. 29228/9.03.2020 transmisă de Ministerul Justiției - Serviciul Comunicare și Relații Publice;

Având în vedere prevederile Hotararii de Guvern nr. 884 din 13 septembrie 2001, pentru aprobarea Regulamentului de punere în aplicare a dispozițiilor Legii educației fizice și sportului nr. 69/2000;

Având în vedere prevederile Hotararii Consiliului Local al Municipiului Iasi nr. 225/2020 privind actualizarea inventarului domeniului privat al Municipiului Iasi;

Având în vedere prevederile Legii nr. 52/2003 privind transparenta decizionala in administratia publica, republicata;

Având în vedere dispozițiile Legii privind normele de tehnică legislativă nr. 24/2000 cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere prevederile art. 129 si art. 196 alin. (1) lit. a, din Ordonanta de Urgenta nr. 57/03.07.2019, privind Codul Administrativ;

Având în vedere prevederile Ordonantei de Urgenta nr. 61 din 30 aprilie 2020, privind completarea Legii cadastrului si a publicitatii imobiliare nr. 7/1996 si pentru modificarea si completarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ;

HOTĂRĂȘTE:

Art.1 Se aprobă modificarea și completarea Regulamentului de Organizare și Funcționare și a Organigramei Clubului Sportiv Municipal Iași 2020, instituție publică înființată în subordinea Consiliului Local Iași ca structură sportivă cu personalitate juridică, de drept public, conform Anexei 1 si 2 din prezenta hotarare.

Art.2 Se modifica art. 8 alin (2) din Regulamentul de Organizare și Funcționare al Clubului Sportiv Municipal Iași 2020, in sensul eliminarii sectiei de tenis si introducerii sectiilor de kickbox si badminton.

Art.3 Se modifica art. 3 din Regulamentul de Organizare și Funcționare al Clubului Sportiv Municipal Iași 2020 si se stabileste sediul Clubului Sportiv Municipal Iași 2020 în lasi, județul Iași, Bdul Stefan cel Mare si Sfant, nr. 8, bl. B2-complex comercial.

Art.4 Se aprobă atribuirea in administrare, cu titlu gratuit, catre CLUBUL SPORTIV MUNICIPAL IASI 2020, a spatiilor situate in Iasi, Bdul Stefan cel Mare si Sfant, nr. 8, bl. B2-complex comercial, avand suprafetele utile, de 8,69 mp si 8,45 mp, aflate in proprietatea Municipiului Iasi.

Art.5 Se aproba modelul contractului de administrare, cuprins in Anexa 3, care face parte integranta din prezenta hotarare.

Art.6 Copie după prezenta hotărâre va fi comunicată catre: Primarul Municipiului Iași; Direcția Generală Economică și Finanțe Publice Locale, Serviciul Relații Comunitare și Politici Publice, Biroul Relații cu Societatea Civilă, Direcția Juridică și Instituția Prefectului Județului Iași.

Art.7 (1) Punerea în aplicare a prevederilor prezentei hotărâri va fi asigurată intotdeauna cu respectarea cadrului legal incident de catre Direcția Generală Economică și Finanțe Publice Locale, Serviciul Relații Comunitare și Politici Publice, Centrul de Informații pentru Cetățeni, Direcția Juridică, Biroul Relații cu Societatea Civilă, Directia Evidență Patrimoniu Public și Privat; Directia Exploatare Patrimoniu.

(2) Aducerea la cunoștința publică a prezentei hotărâri va fi asigurată de către Centrul de Informații pentru Cetățeni.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,               Contrasemnează pentru legalitate,

Gabriel Mihai Surdu                 Secretar General, Denisa Liliana Ionașcu

Consilier local,

Nr. 267 din 30 iulie 2020

Total consilieri locali

27

Prezenți

24

Pentru

24

împotrivă

0

Abțineri

0